Vedecký park UK navštívili európski ministri

V dňoch 18. a 19. júla 2016 navštívili Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ministri, štátni tajomníci a diplomati z celej Európy v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.


Vzácnu návštevu privítal rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., spolu s riaditeľom Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc. Svojimi príhovormi uviedli hostí do obrazu o súčasnom stave vedy a výskumu na Slovensku, a to predovšetkým na UK.

„Medzi hlavnými prioritami Univerzity Komenského v rámci vzdelávania a výskumu je podporovanie talentov – mladých vedcov, a teda rozvíjanie ich vedeckej kariéry a zároveň podporovanie ich participácie v programe Horizont 2020. Sloboda vo výskume je jadrom našich vedeckých aktivít, a preto robíme všetko pre vytváranie motivujúceho a oporného prostredia pre najlepších vedcov, čoho výsledkom je aj Vedecký park UK vybudovaný vďaka fondom EÚ,“ povedal rektor UK Karol Mičieta počas otváracieho príhovoru.

Riaditeľ Vedeckého parku UK Ján Turňa dodal: „Realizáciou projektu Vedecký park UK sledujeme viacero zámerov. Hlavným z nich je poskytnúť cez svoju dynamickú štruktúru priestor na kooperáciu medzi vedeckými tímami zo všetkých fakúlt. Ďalším cieľom je pozdvihnúť na UK výskum v oblasti biomedicíny, ktorý zahŕňa našu lekársku, farmaceutickú a prírodovedeckú fakultu. Práve interdisciplinarita vo výskume je jeden z kľúčových princípov, ktorý sa na našej pôde snažíme implementovať.“

Vedecký park UK nespolupracuje iba s fakultami Univerzity Komenského. Svoju otvorenosť spolupráci a inovácii dokazuje aj systematickou spoluprácou s fakultami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Hostia mali možnosť nahliadnuť do laboratórií spin-offu univerzity – spoločnosti Geneton, ktorá je otvorená nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť. Asociované DNA testy, príp. diagnostika ešte nenarodeného jedinca z krvi matky, to sú aktivity, o ktorých rozprával RNDr. Tomáš Szemes, PhD., z vedeckého tímu spoločnosti.

Ďalším priestorom, ktorý zahraniční hostia navštívili, boli laboratóriá farmácie a farmakológie pod vedením prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., kde sa momentálne pracuje na projekte dodávania kmeňových buniek do srdca ischemického pacienta. Celkovo sa na oddelení zaoberajú regeneratívnou medicínou.

Posledným miestom návštevy bola tvorivá dielňa FabLab – otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť ponúkajúca technológie 21.storočia. Záujemcovia si tu môžu napr. vytlačiť rôzne prototypy potrebné na ich ďalší vývoj, resp. výskum.

Všetky tri priestory preukázali, ako Vedecký park UK dokáže prepojiť akademicko-vedeckú sféru so súkromnou a štátnou, čím urýchľuje proces rozvoja inovačných kapacít.

 

Kamila Žitňanská, Vedecký park UK