Tandem s Nemeckom pre študentov UK

Tandem Bratislava – Regensburg / Regensburg – Bratislava 2015 je projekt medziuniverzitnej spolupráce Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Univerzity v Regensburgu. Prihlásiť sa majú možnosť študenti všetkých fakúlt UK a všetkých študijných programov.


Tandem sa skladá z dvoch častí – v máji strávia študenti Univerzity v Regensburgu jeden týždeň v Bratislave a v júni budú študenti Univerzity Komenského v Bratislave cestovať do Regensburgu.

Počas Tandemu majú študenti za úlohu s pomocou tandemového partnera z hosťujúcej krajiny získavať informácie na vybranú výskumnú tému týkajúcu sa Nemecka (Regensburgu), resp. Slovenska (Bratislavy). Študenti si témy vyberajú sami – môžu sa týkať rôznych oblastí: vzdelávania, športu, vedy, náboženstva, histórie, kultúry, sociálnej problematiky a pod. Pri výskume sa kladie dôraz na priamy kontakt s ľuďmi. Jeho súčasťou je v závislosti od spracúvanej témy návšteva škôl, domovov dôchodcov, firiem, stretnutia a rozhovory s režisérmi, manažérmi, umelcami a pod.

Študenti sa môžu prihlásiť do stredy 31. decembra 2014 zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára a životopisu koordinátorke projektu Mgr. Zuzane Hargašovej, PhD. (Studia Academica Slovaca), na emailovú adresu zuzana.hargasovauniba.sk.

Prihlasovací formulár, ďalšie informácie o projekte a fotodokumentáciu priebehu projektu Tandem 2014 nájdete na: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=8015