Študenti UK diskutovali o súčasnom dianí vo vysokom školstve

V stredu 22. marca 2017 sa na pôde UK z iniciatívy študentskej časti Akademického senátu UK (AS UK) uskutočnilo neformálne stretnutie študentských reprezentácií Univerzity Komenského v Bratislave – Konvent UK.


Cieľom podujatia bolo predstaviť študentským zástupcom súčasné dianie vo vysokom školstve s jeho dopadmi na študentskú komunitu, ako aj priblížiť vybrané témy týkajúce sa študentstva na UK. Podujatie, na ktorom sa zúčastnil aj minister školstva, sa konalo pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a predsedu AS UK prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, CSc.

Úvodné plenárne zasadnutie, ktorého témou bolo smerovanie vysokých škôl na Slovensku, otvoril príhovorom podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera, študent Pedagogickej fakulty UK. „Motorom univerzity sú jej študenti, pedagógovia, vedecké osobnosti uznávané u nás doma i v zahraničí. Právom sme hrdou súčasťou tohto veľkého kolosu. Každý z nás, reprezentantov študentskej časti akademickej obce na fakultnej i univerzitnej úrovni, si musí byť vedomý tejto hrdosti a dôležitosti obhajovať záujmy voliteľov i celej študentskej obce. Veríme, že dnešné podujatie bude prínosom v ďalšom rozvoji Univerzity Komenského v Bratislave,“ uviedol.

S príspevkom vystúpil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., ktorý priblížil legislatívne a koncepčné zámery v oblasti VŠ a ich dosah na študentov. Prítomným objasnil niektoré aspekty pripravovanej školskej reformy, ktorá sa významne dotkne aj vysokých škôl, a to predovšetkým v zmene systému akreditácie.

Na ministrov príhovor nadviazal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý sa zameral na problematiku súčasného smerovania univerzity. „Neoddeľujme výučbu od tvorivej činnosti,“ apeloval, vyzdvihujúc tiež potrebu prepojenia vzdelávacieho procesu s vedeckým bádaním. Univerzita je totiž nielen významnou vzdelávacou, ale aj výskumnou inštitúciou s markantným podielom na celoslovenskej vede. „Dobrá univerzita musí byť v prvom rade autonómna,“ zdôraznil rektor UK.

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., vyzdvihol prínos takejto diskusie a podujatia, ktoré ponúka priestor na zblíženie študentov UK, a tak sa môže stať konštruktívnou platformou na prediskutovanie problémov na jednotlivých fakultách a následné nájdenie ich riešení.

S príhovormi vystúpili aj predseda Rady vysokých škôl SR doc. RNDr. Martin Putala, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK a predseda Študentskej rady vysokých škôl Bc. Bálint Lovász.

Súčasťou programu Konventu UK boli aj dve sekčné kolá, týkajúce sa štúdia a internacionalizácie na UK a sociálnych záležitostí a značky UK. Náplňou oboch sekcií bolo sprostredkovanie informácií, diskusia, reflexia aktuálneho stavu a návrhy na riešenie vo forme výstupov zo sekčných kôl.

Fotografie nájdete na Facebooku UK.

Viac informácií o Konvente UK vám prinesieme v aprílovom čísle Našej univerzity.