Rektor UK prijal nového talianskeho veľvyslanca v SR

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v prítomnosti prorektorky UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., prijal dňa 20. marca 2017 nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v SR Gabriela Meucciho, ktorý odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Andrejovi Kiskovi dňa 18. januára 2017.


Rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektorka UK prof. Daniela Ostatníková predstavili svojmu hosťovi Univerzitu Komenského,  informovali ho o štúdiu talianskeho jazyka na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UK, o štúdiu slovenského jazyka na Lektoráte slovenského jazyka a kultúry na Bolonskej univerzite, ale aj o spolupráci s Bolonskou univerzitou, so Štátnou univerzitou v Miláne a ďalšími partnerskými talianskymi univerzitami. Diskutovali tiež o výmene študentov, vedcov a pedagógov v rámci programu Erasmus+, ale aj o spolupráci na spoločných projektoch - napr. v rámci nového Vedeckého parku UK.

Veľvyslanec Gabriele Meucci, ktorý pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí Talianskej republiky aj v oblasti agendy Európskej únie, prejavil záujem zúčastniť sa na prednáškovom programe veľvyslancov akreditovaných v SR na Diplomatickej akadémii/Inštitúte medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty UK.

 

PhDr. Mgr. Branislav Slyško