Letnú školu slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca absolvovalo 153 cudzincov z 32 krajín sveta

Bratislava 19. augusta 2016: V piatok 19. augusta 2016 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnilo slávnostné ukončenie 52. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Absolvovalo ju 153 cudzincov z 32 krajín sveta.


Letná škola Studia Academica Slovaca prebiehala tri týždne – od 31. júla 2016. Frekventanti boli rozdelení do 13 študijných skupín. Absolvovali 90 – 120 hodín priamej výučby. „52. ročník letnej školy prebiehal vo vynikajúcej pracovnej atmosfére v príjemnom priateľskom duchu,“ zhodnotila riaditeľka SAS doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Absolventom sa v mene vedenia Univerzity Komenského v Bratislave prihovorila prorektorka UK prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.: „Sme veľmi radi, že ste svojou účasťou na letnej škole obohatili našu akademickú komunitu, ale aj naše mesto a celé naše Slovensko. Som presvedčená, že štúdium a pobyt na Slovensku vám priniesli množstvo zaujímavých zážitkov a že do svojej batožiny na cestu domov si pribalíte okrem potrebných jazykových poznatkov a zopár suvenírov aj veľa príjemných chvíľ a radosť z nových priateľstiev.“

Základnou témou 52. ročníka SAS bolo Domáce a cudzie v jazyku a kultúre. Pre frekventantov bol pripravený bohatý vzdelávací, kultúrny i poznávací program. Okrem jazykových kurzov pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých boli v ponuke letnej školy aj špeciálne kurzy pre pokročilých zamerané na lingvistickú, literárnu a translatologickú interpretáciu textov. Organizátori venovali veľkú pozornosť aj otázkam metodiky vyučovania a propagácii slovenského jazyka a kultúry, preto sa počas letnej školy uskutočnil metodický seminár zameraný na prípravu lektorov a učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Súčasťou programu bola aj prehliadka hlavného mesta s cieľom spoznať naše a cudzie v Bratislave, ako aj tradičná trojdňová vlastivedná exkurzia po regiónoch Slovenska, koncipovaná tematicky tak, aby účastníci získali reálny obraz o histórii a súčasnosti Slovenska a jeho obyvateľoch.

Svoje komunikačné i umelecké zručnosti mohli frekventanti rozvíjať zážitkovou formou v tvorivých dielňach (divadlo, film, tvorivé písanie, ľudový tanec, fotografia, spev, výtvarné umenie) pod názvom Keď sa stretne naše s vaším. Výstupy jednotlivých workshopov predstavili v interkultúrne ladenom programe Sami sebe dňa 18. augusta 2016 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK.


Doplnkové informácie o letnej škole SAS

Letná škola Studia Academica Slovaca je najstaršou letnou univerzitou slovenčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku, svoje pôsobenie začala už v roku 1965. SAS si od svojho vzniku kontinuálne zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Letná škola slovenského jazyka a kultúry SAS je určená zahraničným slovakistom a slavistom, študentom na zahraničných univerzitách, kultúrnym pracovníkom, manažérom, lektorom, prekladateľom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry. Cieľom kurzu je získanie, resp. prehĺbenie komunikatívnej kompetencie v slovenskom jazyku na rôznych stupňoch a rozšírenie poznatkov zo slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry.

 

Viac fotografií zo slávnostného ukončenia 52. ročníka SAS: Facebook UK