Doc. Marek Števček z Právnickej fakulty UK prorektorom UK pre legislatívu

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil dňa 8. marca 2017 návrh rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., na vymenovanie doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., do funkcie prorektora UK pre legislatívu na funkčné obdobie od 1. apríla 2017. Senát zároveň schválil návrh rektora UK na vymenovanie doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD., do funkcie prorektora UK pre rozvoj na funkčné obdobie od 1. mája 2017. Doc. Múcska z Filozofickej fakulty UK bude zastávať post prorektora UK pre rozvoj druhé funkčné obdobie.


Doc. JUDr. Marek Števček, PhD., sa narodil 20. februára 1976 v Bratislave. Po ukončení štúdií na Právnickej fakulte UK v roku 1999 nastúpil na Katedru občianskeho práva Právnickej fakulty UK, kde pôsobí doteraz. Okrem toho pôsobil aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako vedecký pracovník v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Občianske právo procesné prednášal aj na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Internú ašpirantúru v odbore občianske právo ukončil v roku 2006, v roku 2012 sa habilitoval na docenta v odbore občianske právo. V rokoch 2012 – 2015 bol predsedom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo. Po dovŕšení rekodifikácie bol ministrom spravodlivosti od 1. júla 2015 vymenovaný za predsedu Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ktorej prvoradou úlohou je pripraviť návrh nového slovenského Občianskeho zákonníka. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje širokému spektru problémov občianskeho práva. Publikoval niekoľko desiatok odborných a vedeckých statí nielen v domácej periodickej a knižnej tlači, ale aj v zahraničí. Zúčastnil sa na mnohých vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Spoluautorsky sa tiež podieľal na vydaní niekoľkých knižných prác, učebníc (občianskeho práva hmotného i procesného, rodinného práva či medzinárodného procesného práva), ako aj Encyklopédie Beliany. Je členom Vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory i redakčných rád viacerých odborných časopisov.

Doc. Števček vystrieda na pozícii prorektora pre legislatívu prof. JUDr. Máriu Pataykovú, PhD., ktorá bola zvolená za verejnú ochrankyňu práv.