Akademická obec sa rozlúčila s prof. Jurajom Švecom, bývalým rektorom UK

V pondelok 27. februára 2017 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) konala posledná rozlúčka s prof. MUDr. Jurajom Švecom, DrSc.


Dňa 17. februára 2017 zomrel vo veku 79 rokov lekár – onkológ, vysokoškolský pedagóg a politik prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., ktorý v rokoch 1991 – 1997 zastával post rektora Univerzity Komenského v Bratislave. Rozlúčiť sa s ním prišla i akademická obec UK.  

Smútočnému zhromaždeniu sa prihovoril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý vyzdvihol prínos prof. Šveca pre univerzitu: „Ak sa o dva roky blížime k našej storočnici so statusom národnej univerzity s pevným začlenením v medzinárodnom priestore, musíme si pripomenúť, že je to aj zásluhou prof. Juraja Šveca, ktorý v porevolučných rokoch viedol našu alma mater tak, aby navigovala všetkých svojich kreatívnych a talentovaných študentov do výšok vzdelania, výskumu a vedy, ale aj humanizmu, kultúrnosti a etiky.“ Na záver smútočného príhovoru rektor UK uviedol: „Do akademického neba, žiaľ, odchádza vzácny človek a významná pedagogická, vedecká aj manažérska osobnosť navždy spojená s menom a pôsobením našej alma mater, po ktorej však zostáva výrazná stopa na mape slovenského vzdelávania a slovenskej vedy.“

Dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., predstavil odbornú medicínsku činnosť prof. Šveca, neopomenul ani jeho silné osobnostné črty: „Všetko to, čo prof. Juraj Švec dosiahol, by stačilo na naplnenie viacerých životov. Svoje poslanie plnil s bravúrou, eleganciou a ľahkosťou, akú vídame u špičkových umelcov alebo športovcov. Na takéto výkony nestačí mať len talent a vhodné podmienky či šťastné okolnosti v živote. Vždy to vyžaduje nesmiernu námahu. Prof. Juraj Švec pritom pôsobil dojmom, akoby ho poháňali solárne motory. Životná energia z neho sálala aj na jeho okolie. Takto si budeme na Lekárskej fakulte UK s vďakou spomínať na prof. Juraja Šveca.“

Prítomným sa prihovoril aj RNDr. Pavol Demeš, CSc., člen Správnej rady UK a priateľ zosnulého: „Ak sa raz bude o Jurajovi Švecovi točiť filmový medailón, tak nebude treba k nemu skladať hudbu. V pozadí by mohlo tíško znieť Gaudeamus Igitur – Radujme sa teda. Táto melódia k nemu jednoducho patrila. Jej tóny, atmosféra i pátos. Keď Juraj kráčaval v červenom rektorskom plášti v ponovembrových rokoch 1991 až 1997 touto krásnou aulou, všetci sme mali pocit, že sledujeme pravého akademika, ktorý hrdo nesie stáročnú štafetu vzdelanosti a humanizmu a pozýva nás s ľahkým úsmevom na túto cestu.“ Dr. Demeš na záver dodal: „Na večnosť odchádza človek – Magnificencia, s nadpriemerným počtom citácií v našich srdciach. Hlboko sa skláňam pred jeho dielom a životom.“

***
Prof. Juraj Švec pochádzal z rodiny vysokoškolského učiteľa. Strednú školu ukončil v roku 1955 maturitou na gymnáziu v Bratislave. Po absolvovaní štúdia medicíny v júni 1961 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil do zamestnania ako sekundárny lekár v Ozdravovni TBC vo Vyšných Hágoch. V januári 1963 sa zamestnal ako asistent, neskôr ako odborný asistent na Katedre rádiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. Na tomto pracovisku napísal svoje prvé klinické práce zamerané na rádioizotopovú diagnostiku urologických komplikácií v gynekologickej onkológii. V roku 1970 bol prijatý ako asistent na Katedru onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK, na ktorej sa v októbri 1980 habilitoval na docenta pre odbor onkológie. Po úspešnej obhajobe doktorskej dizertačnej práce získal v novembri 1983 vedecký titul doktora lekárskych vied. Od septembra 1986 pôsobil na pozícii vedúceho Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK. Pozíciu zastával do roku 1990, keď bol vymenovaný za prednostu Onkologického ústavu LF UK. V apríli 1987 ho prezident republiky vymenoval za profesora onkológie. V rokoch 1998 - 2004 pôsobil ako prednosta Onkologickej kliniky LF UK. Okrem vedecko-pedagogickej práce zastával aj viaceré akademické funkcie. V rokoch 1991 - 1997 pôsobil ako rektor UK.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal problematikou klinickej a experimentálnej onkológie, predovšetkým problému karcinómov prsnej žľazy. Prioritné výsledky a mimoriadny vedecký ohlas v zahraničí dosiahol v oblasti výskumu nádorotvorného procesu a úlohy hormónov, chemických látok a genetického vybavenia buniek v tomto procese.

Jeho odborný rast výraznou mierou ovplyvnili študijné pobyty na onkologických pracoviskách v zahraničí (u prof. Wackera vo Frankfurte nad Mohanom, prof. Mühlbocka v Holandskom ústave pre výskum rakoviny a i.). Počas jeho funkčného obdobia sa podarilo UK opäť zapojiť do siete najvýznamnejších európskych vysokoškolských inštitúcií.

Profesor Švec je nositeľom viacerých vyznamenaní - Zlatej medaily pápeža Jána Pavla II. za rozvoj teologických štúdií v SR, Zlatej medaily Rady Európy, ako aj zlatých medailí viacerých európskych univerzít.