Výskum UK: Viac testosterónu = menej romantická láska

Bratislava 11. februára 2015: Vysoké koncentrácie testosterónu v krvi mladých mužov priamo súvisia s tendenciou menej romantického prežívania lásky. Dokazujú to výsledky najnovšej štúdie fyziológov Univerzity Komenského v Bratislave (UK).


11. 02. 2015 10.20 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Láska rovnako ako iné emócie je regulovaná hormónmi. Jedným z nich je aj testosterón, ktorého vysoké koncentrácie v krvi sa u mladých mužov prejavujú menej romantickým prežívaním a menej altruistickým a viac zištným štýlom lásky. Vyplýva to z výskumu fyziológov Univerzity Komenského v Bratislave (Lekárska fakulta UK) - RNDr. Jaroslavy Durdiakovej, PhD., pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., a doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra Celeca, PhD., MPH, ktorí vo svojej štúdii sledovali endokrinné faktory zodpovedné za prežívanie lásky u mladých zdravých mužov.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje správanie mužov v láske, je aj miera pôsobenia testosterónu v období pred narodením. Testosterón má vplyv na organizáciu mozgu počas vývinu v maternici  a moduluje tým poznávacie funkcie (napr. priestorové schopnosti), ale aj emočné vlastnosti po narodení. „Nízke hladiny testosterónu v tomto období spôsobia, že neskôr v dospelosti sú muži viac romantickí. Naopak, vysoké dávky testosterónu v prenatálnom období predurčujú, že muži sú v dospelosti menej romantickí,“ približuje výskum Jaroslava Durdiaková.

Koncentrácie testosterónu počas prenatálneho obdobia je možné odhadnúť podľa pomeru dĺžky dvoch konkrétnych prstov: ukazováka a prstenníka. U mužov je typické, že prstenník je dlhší ako ukazovák. Nižší pomer prstov ukazováka a prstenníka svedčí o silnejšom vplyve testosterónu na plod v období pred narodením.

„Ľudské správanie je determinované nielen spoločenskými vplyvmi, ale aj hormónmi, ako ukazuje výskum, ktorý pomáha dopĺňať mozaiku poznania,“ hovorí o výsledkoch výskumu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.

O širokom účinku testosterónu svedčia aj výsledky predchádzajúceho výskumu vyššie uvedeného tímu z Univerzity Komenského o tom, že vysoké hladiny testosterónu v prenatálnom období môžu súvisieť s pôvodom nadania a lepšou priestorovou orientáciou u mladých chlapcov.

Výsledky tohto výskumu boli prezentované na Fyziologických dňoch 2015 v Brne a sú súčasťou širšieho a dlhodobého výskumu vplyvu testosterónu na kognitívne a behaviorálne charakteristiky, ktorý Univerzita Komenského ako prvá akademická inštitúcia na Slovensku realizuje už dve desaťročia.