Univerzita Komenského v Bratislave s novým vedením

Bratislava 18. februára 2015: Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (UK) dnes schválil na svojom zasadnutí návrhy rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., na vymenovanie nových prorektorov UK.


Vo vedení UK zotrvá doterajší prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., ktorý od roku 1991 pôsobí na Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK. Post prorektora zastáva od 1. mája 2013. Tejto pozícii predchádzalo pôsobenie vo funkcii prodekana pre rozvoj fakulty a IT na FiF UK.

Akademický senát UK schválil na pozíciu prorektorky UK pre študijné veci RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD. Od roku 2003 – 2007 zastávala pozíciu prodekanky pre legislatívu a v rokoch 2007 – 2011 a následne od marca 2012 bola prodekankou pre legislatívnu oblasť, informačné technológie a vzťahy s verejnosťou na Fakulte managementu UK.

Oblasť vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia bude zastávať prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., ktorý od roku 2001 pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Dvadsať rokov pôsobil na Geofyzikálnom ústave SAV.

Prorektorom UK pre informačné technológie sa stal doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.  Daniel Olejár pôsobí od ukončenia VŠ štúdia v roku 1980 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Je vedúcim Katedry informatiky FMFI UK. Od roku 2011 pôsobil ako podpredseda Akademického senátu UK.

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., bude v nasledujúcom období vykonávať funkciu prorektorky UK pre medzinárodné vzťahy. Od roku 2007 (do 31. 1. 2015) pôsobila ako prodekanka pre zahraničné vzťahy na Lekárskej fakulte UK. Od roku 2010 je na čele Fyziologického ústavu LF UK.

Pozíciu prorektorky pre legislatívu bude aj v ďalšom funkčnom období zastávať prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., ktorá pôsobí od roku 1985 na Právnickej fakulte UK. Na poste prorektorky UK je od februára 2011.