Univerzita Komenského hostiteľom svetovej asociácie UTV – AIUTA

V dňoch 18. – 20. mája 2017 sa po prvýkrát na Slovensku uskutoční podujatie Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku – AIUTA s celosvetovou pôsobnosťou. Rovnosť príležitostí vo vzdelávaní seniorov je hlavnou témou konferencie, spojenej so 100. rokovaním výboru AIUTA, ktorá sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Petra Plavčana a rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karola Mičietu.


Členov medzinárodného  výboru prijme dňa 18. mája 2017 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave počas rokovania v zasadačke Vedeckej rady UK a v Rektorskej sieni UK prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., kde ich pozdraví aj generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Mgr. Edita Filadelfiová. Medzinárodnej asociácii AIUTA, ktorá bola založená v roku 1975 na Univerzite v Toulouse prof. Pierom Vellasom, dnes predsedá jeho syn prof. Francois Vellas.

Konferencia, ktorú organizuje Univerzita Komenského a jej Centrum ďalšieho vzdelávania, sa koná v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania a Elektronickou platformou pre vzdelávanie dospelých v Európe – EPALE. Konferencia sa uskutoční dňa 19. mája 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave – za účasti 50 zahraničných hostí zo 130 účastníkov a reprezentantov univerzít z 19 krajín, a to nielen z Európy, ale aj z Číny, Kolumbie, Libanonu, Nigérie či Senegalu. Účastníkov pozdraví za Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR štátna tajomníčka Ing. Oľga Nachtmannová, PhD., za Univerzitu Komenského v Bratislave jej rektor prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a ďalší zahraniční hostia konferencie – prezidentka Medzinárodnej dunajskej asociácie DANET zameranej na sieťovanie seniorských inštitúcií podunajských krajín Carmen Stadelhofer a prezident Asociácie UTV v Českej republike prof. Roman Prokop. Za Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy prijme zahraničných účastníkov v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave námestníčka primátora MUDr. Iveta Plšeková.

Hlavný referát konferencie prednesie riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR Mgr. Monika Korkošová. Účastníkov pozdravia aj riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania JUDr. Zuzana Štrbíková, PhD.; prezidentka Asociácie UTV na Slovensku Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., a predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. Ján Lipiansky, CSc. Odborné príspevky zahraničných i domácich účastníkov budú zamerané na šírenie informácií, výmenu skúseností a rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania seniorov na univerzitách v Európe a vo svete. Dňa 20. mája 2017 prijme zahraničných účastníkov, počas ich exkurzie na Vínnej ceste, primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Účastníci navštívia Malokarpatské múzeum v Pezinku i Galériu Danubiana v Čunove.

 

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., vedúca metodička pre celoživotné vzdelávanie a UTV, Centrum ďalšieho vzdelávania UK