Stanovisko UK k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a k návrhu novely zákona o vysokých školách

Vedenie Univerzity Komenského a členovia Akademického senátu UK zastupujúci akademickú obec univerzity si s veľkou pozornosťou preštudovali návrhy zákona o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a novelu zákona o vysokých školách.


Dlhodobo vyjadrujeme znepokojenie nad úrovňou kvality slovenského vysokého školstva. Hoci predkladané návrhy zákonov deklarujú za cieľ kvalite vzdelávania prispieť, nazdávame sa, že konkrétne predkladané opatrenia idú v mnohých prípadoch opačným smerom. Návrh napríklad nepodporuje koncept výskumnej univerzity, hoci posledná komplexná akreditácia jasne určila, ktoré školy spĺňajú prísne medzinárodné štandardy zaradenia medzi výskumné univerzity. Do návrhu novely zákona nebola dostatočne zapracovaná požiadavka akreditácie študijných odborov, ktorá by mohla byť viazaná na kvalitné pedagogicko-výskumné zázemie a akreditáciu príslušného odboru. Nesúhlasíme preto s alternatívnou možnosťou inštitucionálnej akreditácie a akreditácie študijného programu. V dôvodových správach nie sú dôsledne analyzované finančné dopady opatrení navrhovaných v zákonoch. Nesúhlasíme ani s možnosťou bezplatného predĺženia štandardnej doby štúdia. Vidíme v tom podporu slabších študentov. Opatrenie spôsobí komplikácie v organizácii štúdia a bez doplňujúcich finančných zdrojov bude znamenať pre vysoké školy viac práce pri rovnakom objeme finančných prostriedkov. Požadujeme, aby finančné dopady tohto opatrenia, ako aj zvýšené náklady Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a univerzít na činnosť Akreditačnej agentúry boli posúdené aj Ministerstvom financií SR. Upozorňujeme na opakovane sa vyskytujúci nesúlad znenia zákonov s dôvodovými správami.

Na zhromaždeniach akademickej obce a grémiách Univerzity Komenského v Bratislave opakovane odznelo, že návrhy zákonov nie sú dostatočne pripravené a prediskutované v širšej odbornej verejnosti a že ich uplatnením dôjde k zníženiu kvality vysokoškolského vzdelávania. Navrhujeme preto tieto návrhy stiahnuť a prepracovať so zohľadnením našich pripomienok.

Konkrétne návrhy úprav paragrafov, ako aj legislatívno-technické pripomienky sú súčasťou prílohy k tomuto stanovisku (uverejnené na webstránke AS UK - pdf súbor). Veríme, že ich zohľadnenie môže prispieť ku skvalitneniu oboch návrhov zákonov.V Bratislave dňa 24. apríla 2017


Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda Akademického senátu UK