Slovenskí stredoškoláci pod vedením odborníkov UK získali striebro na medzinárodnej vedeckej olympiáde

V dňoch 7. - 14. mája 2017 sa v Kodani uskutočnila medzinárodná súťaž European Union Science Olympiad EUSO 2017. Dva tímy zo Slovenska pod vedením doc. RNDr. Andrey Ševčovičovej, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) získali v konkurencii 24 krajín strieborné medaily.


Súťaž je určená pre študentov vo veku do 16 rokov a je zameraná na prírodné vedy – fyziku, chémiu a biológiu. Súťažné úlohy sú komplexne zamerané na uvedené oblasti a majú prevažne experimentálny charakter.  Delegáciu Slovenska na súťaži viedla doc. Andrea Ševčovičová, ktorá je aj národnou koordinátorkou tejto súťaže za Slovenskú republiku. Okrem nej sa ako prekladatelia súťažných úloh zúčastnili aj RNDr. Erik Szabo, PhD., (za chémiu) z PriF UK a RNDr. Ľubomír Mucha (za fyziku) z Regionálneho centra mládeže v Košiciach.

Výber študentov sa uskutočnil na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach (z biológie, chémie a fyziky). Podmienkou účasti študentov je vek do 16 rokov. Tento rok Slovensko reprezentovali dva tímy v zložení:
Tím A: Dominik Kopčák (Gymnázium Poštová, Košice) za biológiu; Michal Chovanec (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) za chémiu; Emil Lelák (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov) za fyziku;
Tím B: Jakub Barát (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava) za biológiu; Peter Rukovanský (Gymnázium Nové Zámky) za chémiu; Michal Lelák (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov) za fyziku.

Tímy súťažili počas dvoch dní, kedy v obmedzenom čase (2 x 4 hodiny) mali čo najlepšie vyriešiť zadaný komplexný problém. Prvý deň študenti skúmali vzorky z ľadovca v Grónsku. Fyzici skúmali vzorky ľadu, ktoré boli vyvŕtané z rôznych hĺbok ľadovcov v Grónsku a v Antarktíde. Merali hustotu ľadu pri danej teplote, určovali  tlak potrebný na premenu snehu na ľad, určovali vek ľadu a nakoniec odhadovali, aké boli teploty na povrchu ľadovcov, keď sneh, z ktorého vznikol ľad, na ľadovec dopadol. Biológovia analyzovali fragmenty starobylej DNA a zisťovali, aký typ ekosystému prevládal v minulosti na území dnešného Grónska. Úlohou chemikov bolo vykonať analýzu vzoriek z ľadovca, komplexometrickou titráciou stanoviť obsah zinku a spektrofotometricky stanoviť obsah medi.

Druhý deň bola úloha tematicky zameraná na Oceán. Študenti merali emisné spektrá, ktoré odpovedali rôznym farbám LED diód a tie porovnávali s absorpčným spektrom rias, ktoré tiež merali. Na základe týchto meraní a grafickej závislosti kvantovej účinnosti prijímania fotónov zelenej riasy pre rôzne vlnové dĺžky fotónov mali navrhnúť, ktorá farba je najvhodnejšia na osvetlenie rias, a tým podporí ich rýchlejší rast. V ďalšej časti úlohy študenti spektrofotometricky stanovovali obsah karotenoidov vo vzorke rias a tiež spotrebu živín, ktoré tieto riasy spotrebujú pre svoj rast. Nakoniec stanovovali únikovú rýchlosť dvoch druhov veslonôžiek a zisťovali, ktorý druh by bol vhodnejším typom potravy pre ryby.

Vlastné merania boli náročné na praktické skúsenosti a zručnosti a najmä na čas a vhodnú organizáciu práce. Z výsledkov práce družstiev je zrejmé, že zloženie bolo vyvážené a že členovia družstiev patria k špičke talentov v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch na Slovensku. Študenti preukázali mimoriadnu zručnosť, získanú najmä prípravou na predmetové olympiády, a svojimi vedomosťami patrili medzi najlepších študentov, čo sa aj prejavilo na celkovom umiestnení.

Do súťaže EUSO 2016 sa zapojilo 24 krajín (50 súťažných družstiev - domáca krajina využila možnosť nominovať 4 družstvá). V silnej konkurencii získali oba tímy Slovenska strieborné medaily. Absolútnym víťazom súťaže sa stalo družstvo z Maďarska.

Doc. A. Ševčovičová, PriF UK