Rektor UK prijal nového rakúskeho veľvyslanca v SR

Bratislava 9. marca 2015: Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúska v SR Helfrieda Carla, ktorý odovzdal poverovacie listiny 18. septembra 2014.


Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., oboznámili veľvyslanca s UK,  taktiež so študijnými programami v cudzích jazykoch a informovali svojho hosťa o spolupráci s partnerskými rakúskymi univerzitami, o výmene študentov a profesorov, o inovačnom potenciáli programu EÚ Horizont 2020 a tiež o intenzívnej vedeckej spolupráci. Diskutovalo sa aj o možnostiach prehĺbenia medziuniverzitnej spolupráce, jej rozvíjaní v oblasti vedy a výskumu na bilaterálnej úrovni i v rámci spoločných európskych projektov - napr. v rámci Dunajského regiónu, ako aj o potenciáli, ktorý v tejto súvislosti ponúkne nový Univerzitný vedecký park UK. Predstavitelia UK prezentovali  záujem o účasť v spoločnom programe Diplomatickej akadémie vo Viedni s Bolonským centrom medzinárodných štúdií Univerzity Johnsa Hopkinsa na úrovni doktorandského štúdia.

Rakúsky veľvyslanec informoval o pripravovanej návšteve vicekancelára a spolkového ministra pre vedu, výskum a hospodárske záležitosti Rakúska Reinholda Mitterlehnera  v SR 16. apríla 2015.

PhDr. Branislav Slyško