Na Právnickej fakulte UK sa diskutovalo o inováciách právnického vzdelávania

Bratislava 10. marca 2015: Na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) sa v dňoch 5. a 6. marca 2015 uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom „Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie – cudzojazyčný študijný program a právne kliniky“.


Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v záujme prepojenia právnického vzdelávania s potrebami praxe postupne inovuje curriculum študijných predmetov do skladby nového samostatného cudzojazyčného študijného programu a zároveň modernizuje metódy výučby, a to osobitne s dôrazom na získavanie praktických zručností prostredníctvom tzv. klinického právnického vzdelávania a simulovaných súdnych sporov.  

Konferencia bola zameraná na získavanie a odovzdávanie praktických právnických zručností. Zúčastnili sa na nej odborníci zo Slovenska i z Českej republiky a predstavitelia z praxe a študentskej časti akademickej obce.

 „Vedenie Právnickej fakulty UK v Bratislave si uvedomuje potrebu reforiem, ktoré posunú štúdium práva a právnu vedu do kvalitatívne omnoho vyššej úrovne. Ide o ucelenú otázku, ktorá vyžaduje komplexné riešenie. Sme o tom presvedčení, že aj táto konferencia prispeje a bude významným míľnikom na ceste ku kvalitnému právnickému vzdelávaniu," uviedol dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Rokovanie prebiehalo v piatich sekciách a každá sekcia bola venovaná aktuálnym trendom moderného právnického vzdelávania. Počas dvoch dní sa účastníci mohli bližšie oboznámiť s možnosťami a limitmi vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom stáží, s výučbou práva na veľkom plátne využívajúc kinematografiu, s letnými školami a možnosťami ich využitia v študijnom odbore právo. Využili sa metódy simulácií súdnych pojednávaní v procese klinickej a štandardnej výučby a bližšie boli predstavené úskalia práce v „life client clinic“ na príklade Študentskej právnej poradne Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Organizátori taktiež hľadali odpoveď na otázku „Prečo (ne)vyučovať právo v cudzom jazyku?“.

Zavŕšením konferencie bola prednáška profesora Jamesa E. Moliterna, ktorý vyučuje právnu etiku, civilný proces a profesijné zručnosti na Washington & Lee University. Profesor sa tiež angažoval pri reformách vzdelávania v Španielsku, Japonsku, Číne, Gruzínsku a v Českej republike. Publikačným výstupom konferencie bude pripravovaný recenzovaný zborník príspevkov.

Profesor Moliterno zúčastnených po veľmi inšpirujúcej prednáške povzbudil slovami čínskeho príslovia, ktoré by mohlo byť aj mottom konferencie a celkovo moderného právnického vzdelávania:  

„Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si zapamätám. Nechaj ma to urobiť a ja pochopím."

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD., prodekan Právnickej fakulty UK