Študenti a pedagógovia Univerzity Komenského ocenení rektorom pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 2021

Na základe návrhov dekaniek a dekanov fakúlt sa rektor Univerzity Komenského rozhodol udeliť Akademickú pochvalu za rok 2021 29 študentom a odovzdať Ďakovné listy 30 pedagógom.


Študenti

Akademickou pochvalou rektora boli ocenení títo študenti jednotlivých fakúlt:

Lekárska fakulta UK

Steven Calle, 3. rok, všeobecné lekárstvo

Aktívne pracuje v študentskej časti akademického senátu fakulty. Zvlášť sa venuje všestrannej pomoci zahraničným študentom v komunikácii s jednotlivými fakultnými pracoviskami, a to nielen v oblasti štúdia v anglickom jazyku, ale aj pri organizovaní odbornej praxe. Jeho zásluhou boli do interných právnych predpisov zavedené viaceré zmeny v prospech študentov. Podieľa sa na príprave každoročnej akcie Bratislavského spolku medikov, organizovanej pre študentov fakulty pod názvom Freshers day. V čase aktuálnej pandémie COVID-19 iniciatívne pomáha aj pri zabezpečovaní informovanosti anglicky hovoriacich študentov o epidemickej situácii a s ňou súvisiacich opatreniach.

Marko Horváth, 6. rok, všeobecné lekárstvo

Niekoľko rokov úspešne a činorodo pôsobí ako člen študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského i Akademického senátu Lekárskej fakulty UK. Každoročne sa podieľa na organizácii oficiálnej uvítacej akcie pre študentov 1. ročníka, Beánie medikov a z pozície ročníkového zástupcu študentov pomáha svojim mladším kolegom aj pri riešení problémov, ktoré vznikajú počas ich štúdia a odbornej praxe. Svojimi vedomosťami a zručnosťami sa aktívne zapája do boja zdravotníkov s dôsledkami vírusovej pandémie, ktorej čelí Slovensko. Lekársku fakultu reprezenzuje aj ako aktívny športovec vo floorbalovej vysokoškolskej lige.

Katalin Szabó, 6. rok, zubné lekárstvo

Počas celého vysokoškolského štúdia dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Aktívne pôsobí vo funkcii predsedníčky Klubu Hansa Selyeho, ktorý združuje maďarsky hovoriacich študentov Lekárskej fakulty UK. Z bohatého počtu jej aktivít je možné uviesť napríklad pravidelné organizovanie odborných podujatí za účasti významných odborníkov v oblasti medicíny nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z Maďarska, zabezpečovanie študentských stáží na maďarských lekárskych fakultách, ale tiež účasť na organizovaní rôznych spoločenských podujatí pre študentov. Dobré meno svojej alma mater šírila aj ako reprezentantka Slovenskej republiky v hádzanej.

Právnická fakulta UK

Bc. Vanessa Bugyiová, 2. rok, právo

Je aktívna, úspešná študentka s vynikajúcimi výsledkami v reformovanom magisterskom študijnom programe právo, ktorý predstavuje úplne novú koncepciu vzdelávania v oblasti právnych vied. Sama sa podieľa na jej postupnom rozvoji. V aplikovaných študijných predmetoch, ako integrálnej a kľúčovej súčasti vzdelávacej reformy študijného programu právo dosiahla najlepšie celkové hodnotenie spomedzi študentov v danom ročníku. Svojím maximalistickým prístupom k študijným povinnostiam je skvelým príkladom ambicióznosti a cieľavedomosti pre ostatných šudentov práva. 

Mgr. Jana Cihanová, 1. rok, občianske právo

Univerzitu Komenského a jej právnickú fakultu úspešne reprezentovala v celoslovenskej súťaži s názvom Veľvyslanectvo mladých, keď svojím projektom „Späť k prírode, reštart turizmu na Slovensku“ dosiahla umiestnenie vo finálovej desiatke najlepších príspevkov. Konkrétnymi riešeniami, vrátane finančného plánu predstavila reálny návrh opätovného oživenia oblasti turistického ruchu na Slovensku po období pandémie. Týmto spôsobom tiež prezentovala interdisciplinárny rozmer právnického vzdelávania a pripravenosti absolventov študijného odboru právo komplexne riešiť súčasné spoločenské problémy a otázky.

Filozofická fakulta UK

Mgr. Martin Horička, 3. rok, všeobecné dejiny

Ako interný doktorand Katedry všeobecných dejín FiF UK sa zameriava na výskum dejín 20. storočia. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá medzinárodným ukotvením Československa po roku 1945 a obdobím studenej vojny. Už ako študent magisterského stupňa v študijnom odbore história veľmi zaujímavým spôsobom spracoval historické fakty zo života politika Prvej československej republiky a Slovenského štátu, Jána Ševčíka. Následne publikoval samostatnú vedeckú monografiu pod názvom Gottwaldov demokrat, v ktorej na osude tejto neprávom zabudnutej osobnosti našich dejín plasticky vykreslil obraz vtedajšieho vývoja slovenských a československých dejín. Vydanie monografie je nielen významným autorským úspechom, ale tiež skvelou reprezentáciou fakulty a univerzity. 

Mgr. Barbora Hurtuková, 3. rok, slovenský jazyk

Popri mimoriadne zodpovednom prístupe k riešeniu svojej dizertačnej práce so zameraním na rétoriku a komunikačnú kompetenciu aktívne pôsobí v pozícii podpredsedníčky študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UK. Ako členka disciplinárnej komisie fakulty sa významnou mierou podieľala na objasňovaní a riešení priestupkov študentov. Pracovala tiež ako administrátorka pilotných meraní v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave a v súčasnosti sa iniciatívne angažuje aj v študentskom spolku, vytvorenom pri Katedre slovenského jazyka FiF UK. 

Mgr. Lizaveta Madej, 5. rok, translatológia

Je doktorandkou na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK. Vo svojom vedeckého výskumu sa primárne zameriava na konzekutívne tlmočenie, odborný preklad a didaktickú filológiu. Pravidelne sa zúčastňuje odborných vedeckých konferencií s tematikou translatológie. Mimoriadne aktívna a úspešná je aj v oblasti publikačnej činnosti, v ktorej sa zaoberá najmä špecifikami tlmočenia pri diplomatických, politických a obchodných rokovaniach. Doteraz zverejnila 39 vedeckých prác kategórie „A“, z toho 26 bolo publikovaných v zahraničných konferenčných zborníkoch a 2 štúdie vyšli v slovenských zborníkoch, zaradených v citačnej databáze Web of Science®.

Mgr. Jakub Palko, 4. rok, slovenské dejiny

Úspešný riešiteľ viacerých vedeckých grantov Univerzity Komenského sa vo svojom výskume zaoberá politickými dejinami Uhorského kráľovstva v období druhej polovice 13. storočia, stredovekými naračnými, najmä rakúskymi prameňmi, ako aj uhorskými diplomatickými prameňmi. Zo zaujímavých výsledkov svojho bádania publikoval viaceré veľmi hodnotné štúdie v Historickom časopise, jedinom karentovanom slovenskom periodiku, zameranom na dejiny Slovenska a Strednej Európy. Podieľal sa aj na príprave vedeckej monografie. Pravidelne sa zúčastňuje domácich i zahraničných vedeckých konferencií a workshopov.

Prírodovedecká fakulta UK

Patrícia Guspanová, 3. rok, biochémia

Ocenenie získava predovšetkým za skvelú športovú reprezentáciu svojej alma mater. V podmienkach kvalitnej konkurencie na Majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kanoistike obsadila druhé miesto v kategórii C1 ženy 1000 m a 500 m a v kategórii C1 ženy 200 m zvíťazila. Popri svojich športových úspechoch dokáže dosahovať tiež výborné študijné výsledky, čím je vzorom a motiváciou pre ostatných študentov.

Karin Iková, 3. rok, biológia

Je výbornou, veľmi všestrannou a cieľavedomou študentkou, ktorej ambíciou je uplatniť sa vo sfére vedy, v biologickom a chemickom výskume. Svoje vedomosti a kreativitu úspešne využíva aj na sociálnych sieťach, kde zaujímavým spôsobom propaguje štúdium prírodných vied. Okrem vlastného konta, zameraného na výsledky svojich výskumných aktivít, dlhodobo spravuje aj popularizačné kontá Prírodovedeckej fakulty UK. Tretí rok pracuje aj ako členka študentskej časti akademického senátu fakulty a aktívne sa podieľa na organizácii rôznych študentských aktivít.

Bc. Julián Vrábel, 2. rok, učiteľstvo biológie v kombinácii s anglickým jazykom

Počas svojho viacročného pôsobenia v študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty zastával pozíciu jej tajomníka a aktívne organizoval nielen jej pravidelné zasadnutia, ale aj rôzne študentské akcie. Za všetky je možné uviesť, napríklad, obľúbené diskusie študentov s vedením fakulty. Je fakultným koordinátorom projektu miniErazmus, v rámci ktorého sa úspešne podieľa na propagácii prírodovedných odborov medzi študentmi stredných škôl. Disponuje komunikačnými zručnosťami, širokým rozhľadom a kreativitou, vďaka čomu, ako budúci pedagóg, nielen intenzívne využíva, ale tiež spoluvytvára rôzne vzdelávacie aplikácie pre žiakov a študentov.

Pedagogická fakulta UK

Mgr. Ivana Juríková, 2. rok, didaktika cudzích jazykov a literatúr

Je doktorandkou na Katedre jazykov PdF UK. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá problematikou jazykovej anxiety v kontexte úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka, čím významnou mierou prispieva k vedecko-výskumnej činnosti katedry, zvlášť k výskumu v oblasti psycholingvistiky. Výsledky publikovala nielen v domácich, ale aj zahraničných recenzovaných zahraničných zborníkoch. Vysokú erudovanosť a zanietenosť pre danú problematiku preukazuje tiež ako spoluriešiteľka viacerých výskumných projektov fakulty. Rovnako úspešne sa venuje aj práci so študentmi – budúcimi učiteľmi anglického jazyka, a to najmä v rámci lingvistickej prípravy výučbou morfológie anglického jazyka.

Jakub Martinček, 3. rok, učiteľstvo pedagogiky a hudby

Popri štúdiu, v ktorom dosahuje výborné výsledky, svoj čas venuje mnohým praktickým aktivitám, ktoré podporujú tvorivý potenciál a rozvoj profesijných zručností budúceho pedagóga. Aktívne sa angažuje v oblasti nadväzovania spolupráce vysokoškolských učiteľov a študentov so základnými a strednými školami vo viacerých regiónoch Slovenska. V súťaži Študentskej vedeckej odbornej činnosti Pedagogickej fakulty UK úspešne prezentoval svoju prácu s názvom „Možnosti záujmovej činnosti a využívanie voľného času žiakov stredných škôl v období pandémie Covid-19“. Spracovaním mimoriadne aktuálnej témy zároveň preukázal vynikajúcu schopnosť realizovať výskum a spracovávať jeho závery.

Farmaceutická fakulta UK

Petra Lenčová, 5. rok, farmácia

Výnimočné úspechy dosiahla v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Výsledky svojho výskumu, zameraného na ischemicko-reperfúzne poškodenie orgánov vo vzťahu k transplantáciám obličiek, prezentovala aj na nadnárodnej študentskej vedeckej konferencii, organizovanej v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Zentiva, a. s. Projekt, v ktorom popisovala účinky potenciálneho liečiva 1-metyltryptofánu na ischemické dendritické bunky a tiež možný mechanizmus jeho protektívneho pôsobenia v renálnom ischemicko-reperfúznom poškodení, bol vyhodnotený ako najlepší v biologickej sekcii. 

PharmDr. Michaela Matušková, 2. rok, farmaceutická chémia

V rámci svojho doktorandského štúdia sa venuje analýze potenciálnych biomarkerov zápalových ochorení modernými separačnými metódami. Výsledky svojej výskumnej práce aktívne publikuje. Je spoluautorkou šiestich vedeckých článkov, z ktorých štyri boli zverejnené v karentovaných časopisoch. Dve vedecké práce, evidované v multidisciplinárnej bibliografickej a scientometrickej databáze Scopus, publikovala ako prvá autorka. Úspešne participuje na riešení viacerých projektov Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK a výsledky jej výskumu sú mimoriadnym prínosom k vedecko-výskumnej činnosti fakulty.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Samuel Baláž, 3. rok, trénerstvo

Vynikajúci športovec, úspešný reprezentant Slovenskej republiky v rýchlostnej kanoistike dosiahol na významných medzinárodných súťažiach viaceré pozoruhodné výsledky. Za všetky je možné uviesť aspoň zisk dvoch strieborných medailí v kategóriách K4 a K2 na Majstrovstvách Európy v poľskej Poznani, bronzovej medaily v kategórii K4 na Majstrovstvách sveta v Szegede, v Maďarsku a rovnako bronzovej medaily v kategórii K4 na Európskych hrách v bieloruskom Minsku. V roku roku 2018 sa stal majstrom sveta i majstrom Európy v kategórii K4 do 23 rokov. Bol tiež členom slovenského olympijského družstva na hrách XXXII. olympiády v japonskom Tokiu, kde v kategórii K4 vybojoval bronzovú medailu. Ocenenie si zaslúži aj jeho skromnosť, pokora a zároveň zdravá ctižiadosť a ambicióznosť, ktorými môže byť príkladom a motiváciou aj pre ostatných mladých ľudí, športovcov i nešportovcov.

Bc. Veronika Vadovičová, 1. rok, trénerstvo

Je dlhoročnou, veľmi úspešnou reprezentantkou Slovenskej republiky v športovej streľbe. Doteraz sa zúčastnila na šiestich paralympijských hrách a jej medailovú kolekciu tvoria štyri zlaté medaily z brazílskeho Rio de Janeira, čínskeho Pekingu a japonského Tokia, jedna strieborná medaila z Ria a bronzová medaila z Londýna v Spojenom kráľovstve. Na XVI. letných paralympijských hrách, ktoré sa konali na prelome augusta a septembra tohto roku v Tokiu, dosiahla v zmiešanej streľbe ľubovoľnou malokalibrovkou dokonca nový paralympijský rekord, a to ziskom 248,9 bodu. Stala sa najúspešnejšou slovenskou letnou paralympioničkou. O jej nezlomnej vôli a veľkej húževnatosti však svedčia nielen športové úspechy, ale aj nadobudnuté vysokoškolské vzdelanie, keďže jej súčasnému štúdiu trénerstva predchádzalo získanie vysokoškolských diplomov o ukončení štúdia v študijných odboroch aplikovaná telesná výchova a sociálna práca.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Mária Mikitová, 5. rok, všeobecné lekárstvo

Popri štúdiu, v ktorom dosahuje vynikajúce výsledky, je mimoriadne aktívna v oblasti študentskej samosprávy i v rôznych stavovských inštitúciách. Pôsobí ako predsedníčka študentskej časti a podpredsedníčka Akademického senátu fakulty JLF UK. Podieľala sa na organizovaní množstva študentských akcí Martinského klubu medikov i Centra univerzitnej pastorácie v Martine. V uplynulom období pracovala ako koordinátorka pre verejné zdravie v Slovenskej asociácii študentov medicíny a zároveň spoluorganizovala medzinárodný projekt s názvom Zdravie pod kontrolou. V súčasnej pandemickej situácii sa angažuje ako koordinátorka intervenčných tímov Ministerstva zdravotníctva SR pre Žilinský kraj, a ako aktívna členka výjazdových intervenčných tímov poskytuje zdravotnícku pomoc v obciach a mestách na území východného Slovenska.

Pavol Vigláš, 6. rok, všeobecné lekárstvo

So svojimi kolegami z Martinského klubu medikov už po štvrtýkrát organizoval obľúbené charitatívne podujatie s názvom Martinský beh medikov, ktorého sa zúčastňujú nielen študenti Jesseniovej lekárskej fakulty, ale tiež široká verejnosť a deti. Okrem tejto mimoriadne záslužnej akcie sa podieľal aj na organizácii jedinečného Festivalu medikov s podtitulom Ži a nechaj žiť spojeného s Veľtrhom slovenského zdravotníctva, charitatívnymi koncertami, diskusiami a výstavami, ktorý vynikajúcim spôsobom prepojil šport, zábavu a kultúru so sociálnym cítením. Celý finančný výťažok, tak ako každoročne, bol venovaný na pomoc konkrétnemu medicínskemu pracovisku Univerzitnej nemocnice v Martine. Dobré meno svojej alma mater reprezentoval i v zahraničí, a to odbornými stážami v Česku, Turecku a Rusku, ale tiež účasťou na medzinárodnom mítingu študentov medicíny v africkej Rwande.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mgr. Matej Badin, 2. rok, fyzika kondenzovaných látok a akustika

Už počas svojho magisterského štúdia bol veľmi aktívny v práci s talentovanými stredoškolákmi, keď viedol fyzikálne krúžky a žiakov z celého Slovenska pripravoval na medzinárodné kolá fyzikálnych súťaží. Meno tohto vynikajúceho študenta bolo už vtedy známe aj na pôde Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti je doktorandom na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK. Výsledky skúmania nukleácie v tlakom indukovanom štruktúrnom fázovom prechode v kuchynskej soli publikoval v prestížnom fyzikálnom časopise Physical Review Letters. Stal sa tohtoročným víťazom súťaže Falling Walls Lab Slovakia, ktorá poskytuje priestor výnimočným projektom mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí. Získal tak príležitosť prezentovať svoj príspevok, venovaný inovatívnej metóde simulácie transformácií pevných materiálov pôsobením tlaku, na prestížnej Falling Walls Conference v Berlíne, v Nemecku. 

Mgr. Askar Gafurov, 4. rok informatika

Počas celého doterajšieho štúdia dosahoval vynikajúce študijné výsledky. Svoje vedomosti a schopnosti využíval aj pri práci so stredoškolskou mládežou, talentovanou v oblasti matematiky, fyziky a informatiky, čím veľmi úspešne propagoval štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Vo svojom doktorandskom štúdiu sa venuje aplikáciám štatistických metód v analýze biologických – genetických sekvencií, čím tiež prispieva k veľkému úsiliu vedcov v boji proti pandémii vírusu SARS-CoV-2. Vo svojom výskume spolupracuje s renomovanými domácimi i zahraničnými profesormi. Už šiesty rok veľmi aktívne pôsobí vo viacerých orgánoch študentskej samosprávy, a to v Študentskej rade vysokých škôl, v študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského, kde aktuálne zastáva pozíciu predsedu Komisie pre rozvoj a IT, v disciplinárnej komisii i v Rade kvality FMFI UK. 

Cyril Izuchukwu Udeani, 3. rok, aplikovaná matematika

Mimoriadne talentovaný študent – doktorand na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK prejavuje už od začiatku svojho štúdia na Slovensku veľké zanietenie a vysoké pracovné nasadenie. Aj vďaka tomu dosahuje pozoruhodné výsledky vo výskume, v ktorom sa primárne zameriava na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu nelineárnych Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc. Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých konferencií na Slovensku i v zahraničí a publikuje vo významných odborných časopisoch. Popri štúdiu sa aktívne zapája do činnosti záujmových, náboženských spoločenstiev mladých ľudí na Slovensku, čím prispieva k vzájomnému prepojeniu a obohacovaniu sa v kultúrnej i náboženskej oblasti. Uznania hodné je tiež jeho veľké úsilie pomáhať študentom, prichádzajúcim z krajín afrického kontinentu, integrovať sa do slovenského sociálno-kultúrneho prostredia a spoločenských podmienok. Je aj jeho zásluhou, že na štúdium na Univerzite Komenského sa prihlásili viacerí vynikajúci študenti z Afriky.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Matúš Mažgut, 5. rok, katolícka teológia 

Je študentom Teologického inštitútu v Nitre, kde dosahuje vynikajúce študijné výsledky s celkovým priemerom 1,00. Ocenený je predovšetkým za obetavú, bezmála polročnú dobrovoľnícku prácu na pomoc pacientom s vírusovým ochorením Covid-19 počas druhej vlny pandémie. S obrovským nasadením a bez ohľadu na to, že riskuje vlastné zdravie, slúžil ľuďom, ktorí boli hospitalizovaní v žilinskej nemocnici. Všestranne pomáhal pri ich ošetrovaní, ale tiež pri napĺňaní ich potrieb byť v niečej prítomnosti, komunikovať, modliť sa. Takto sa snažil nahrádzať fyzickú blízkosť ich príbuzných, ktorá nebola možná. Rovnako neoceniteľným spôsobom pomáhal aj ľuďom v karanténe v mieste svojho bydliska. Jeho konanie je hodnotným príspevkom k šíreniu dobrého mena fakulty a univerzity, ale tiež dôkazom vysokého morálneho kreditu osobnosti. Ako sám vyjadruje, obeta a pomoc druhým je jeho životným poslaním.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Ondrej Baranec, 4. rok, evanjelická teológia

Popri štúdiu sa veľmi aktívne angažuje v Študentskom spolku Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý pôsobí na pôde na EBF UK. V pozícii tajomníka zabezpečuje plnenie ekonomicko-administratívnych povinností spolku. Organizoval fakultné konferencie s tematikou viery a jej porozumenia a mnohé ďalšie podujatia, ktoré mali za cieľ spájať študentov fakulty nielen v rovine študijnej, ale tiež ľudskej a duchovnej. Už niekoľko rokov pracuje pod hlavičkou Matice slovenskej ako jej oblastný zástupca. Je tiež členom predsedníctva Mladej Matice s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má za úlohu združovať mládež a ponúkať je možnosť formou športových a kultúrnych aktivít si pripomínať pamätné udalosti a významné osobnosti slovenských dejín. 

Fakulta managementu UK

Bc. Iva Kučerová, 1. rok., manažment

Je vynikajúcou študentkou s veľmi zodpovedným, dôsledným prístupom k svojim povinnostiam. Už v predchádzajúcom stupni štúdia preukázala schopnosť nadštandardne pracovať a dosahovať vytýčené ciele. Disponuje tiež umeleckými vlohami. Svoj grafický talent a tvorivú invenciu uplatnila aj pri spracovaní vizualizácie nového loga Fakulty managementu, ktoré bolo používané v oficiálnych dokumentoch i v úradnej komunikácii zamestnancov fakulty pri príležitosti 30. výročia jej vzniku. Aktuálne sa podieľa na zavádzaní a precizovaní výučby študijného predmetu, ktorého obsahom je vizualizácia informácií.

Bc. Kristína Mravcová, 1. rok, medzinárodný manažment

Ambiciózna, veľmi aktívna a cieľavedomá študentka sa popri štúdiu francúzskeho programu medzinárodného manažmentu venuje aj oblasti online marketingu prostredníctvom vzdelávacieho programu „Digitálna Univerzita“. Už v uplynulom období patrila do fakultného „Digital Marketing Clubu“, kde získavala prax v marketingovom prostredí. V rámci svojej bakalárskej práce vytvorila webovú stránku, ktorá aj vďaka prepojeniu so sociálnou sieťou Facebook slúži študentom všetkých ročníkov ako pružný zdroj informácií o aktuálnom dianí na fakulte. Ako členka študentskej časti akademického senátu fakulty sa podieľala tiež na príprave úvodných informácií pre študentov 1. roka bakalárskeho stupňa štúdia v dennej i externej forme. 

Mgr. Linda Zummerová, 2. rok, medzinárodný manažment

Absolvovala francúzsky program medzinárodného manažmentu, pričom vďaka spolupráci Fakulty managementu s Lotrinskou univerzitou vo Francúzsku paralelne získala magisterské vzdelanie aj v oblasti európskych štúdií. Zúčastnila sa Erasmus+ študentskej mobility i pracovnej stáže a aktívne sa zapájala do riešenia medzinárodných projektov univerzít v Nice, Lyone a Amiens. Skvelo reprezentovala našu univerzitu, podporila doterajšiu vzájomnú akademickú spoluprácu a nadviazala tiež nové kontakty. Svoje schopnosti, nadobudnuté vedomosti a skúsenosti zúročuje aj v aktuálnom doktorandskom štúdiu, keď významnou mierou prispieva k realizácii a propagácii slovensko-francúzskej spolupráce, napríklad, prostredníctvom tímového riešania projektu Jeana Monneta, organizáciou konferencií v rámci Dňa Európy, alebo participáciou na usporadúvaní pracovných veľtrhov s názvom Študenti – podniky – univerzity.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Bc. Filip Boberić, 1. rok, sociálna antropológia

Počas celého doterajšieho štúdia dosahoval vynikajúce študijné výsledky, ktoré sú odrazom jeho systematického a zodpovedného prístupu k práci. Aktívne sa venuje témam sociálnych nerovností, konfliktov a skúseností marginalizovaných skupín a alternatívnych hnutí v kontexte postsocialistických transformačných procesov. V rámci zaujímavého terénneho etnografického výskumu na území Srbskej republiky sa zaoberal sociálnymi prejavmi obyvateľov mesta na pôde novootvoreného obchodného domu v kontexte zmien spojených s konzumerizmom a privatizáciou priestoru. Spolupracoval aj na výskume so zameraním na skúsenosti migrantov so životom a integráciou na Slovensku a v súčasnosti participuje na interdisciplinárnom a kroskulturálnom projekte skúmania filozofických konceptov a ich prejavov v rôznych sociokultúrnych kontextoch. Aktívne pôsobí ako člen Rady Slovenskej asociácie sociálnej antropológie a jeho snahou je popularizovať sociálnu antropológiu aj prostredníctvom príspevkov na webovej stránke tejto organizácie.

 

Pedagógovia UK

Pedagógovia, ktorí sú ocenení ďakovným listom:

Lekárska fakulta UK

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB

Od ukončenia základného vysokoškolského štúdia pôsobí ako pedagóg na Lekárskej fakulte UK. Bol členom akademického senátu i vedeckej rady fakulty. Okrem pedagogickej a riadiacej činnosti zastáva v súčasnosti aj pozíciu prednostu 1. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v odbore gynekológia a pôrodníctvo a tiež predsedom kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre gynekológiu a pôrodníctvo. Počas svojej odbornej praxe absolvoval množstvo školiacich pobytov na renomovaných zahraničných pracoviskách. Je autorom viac ako štyristo odborných prác a niekoľkých monografií. 

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., Ústav patologickej anatómie

Je dlhoročným úspešným pedagógom Lekárskej fakulty UK. Už takmer dvadsaťdva rokov pôsobí ako prednosta Ústavu patologickej anatómie LF UK v Bratislave, bol prodekanom i prvým prodekanom Lekárskej fakulty, a aktuálne je členom vedeckej rady fakulty i vedeckej rady univerzity. Pôsobí vo viacerých významných vedeckých spoločnostiach na Slovensku i v zahraničí. Absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov. V rámci svojej bohatej publikačnej činnosti spoluautorsky vydal tri vedecké monografie a šesť vysokoškolských učebníc. Autorsky sa podpísal pod množstvo vedeckých prác, ktoré boli zverejnené v domácich i zahraničných karentovaných časopisoch.

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., Fyziologický ústav

Po skončení štúdia na Lekárskej fakulte UK pracovala na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie LF UK a absolvovala špecializačné štúdium v odbore interná medicína. Podieľala sa na založení Liekového informačného centra LF UK. Absolvovala dlhodobé študijné pobyty na Universidad La Laguna v Španielsku a na New York University, School of Medicine, kde získala viaceré certifikáty z oblasti fyziológie, pediatrie a internej medicíny. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR sa aktuálne venuje skríningu autizmu, včasnej diagnostike a tvorbe štandardov pre skríning, diagnostiku a manažment autizmu. Ako pedagogička sa zaslúžila o zavádzanie nových trendov do výučby medicíny, a tým o modernizáciu vzdelávacieho procesu na Lekárskej fakulte UK.

Právnická fakulta UK

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., Katedra teórie práva a filozofie práva

Vo výučbe i vedeckom výskume sa venuje netradičnému zobrazeniu práva v umení a populárnej kultúre. Pritom uplatňuje nové pedagogické metódy a techniky, ktorých cieľom je zatraktívnenie tejto vednej disciplíny. Zaviedol nový študijný predmet s názvom „právo vo filmovom umení“, ktorý sa rýchlo stal študentmi obľúbený. Výučbou tohto predmetu prispieva k popularizácii práva a jeho vnímaniu v audiovizuálnej tvorbe a na druhej strane kriticky analyzuje, do akej miery audiovizuálna tvorba reflektuje právny poriadok, a akým spôsobom napomáha porozumenie alebo neporozumenie práva a spravodlivosti. Pravidelne sa zúčastňuje odborných vedeckých konferencií na Slovensku i v zahraničí a publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch. Je autorom i spoluautorom viacerých vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc.

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., Katedra správneho a environmentálneho práva

Je vedúcim Katedry správneho a environmentálneho práva PraF UK. Ako pedagóg pôsobí na Právnickej fakulte už takmer štyridsať rokov. Osem rokov fakultu viedol ako jej dekan a pracoval tiež v pozícii prodekana pre vedu a doktorandské štúdium. Aktuálne je odborným garantom študijného programu právo v bakalárskom i magisterskom stupni, a tiež študijného programu správne právo v doktorandskom stupni. Zastáva tiež funkciu predsedu odborovej komisie pre doktorandské študijné programy a je členom Vedeckej rady fakulty. Vo svojich početných odborných publikáciách sa venoval okrem správneho práva hmotného a procesného aj problematike rozhodovacích procesov vo verejnej správe, správnemu súdnictvu a správe daní. Svojou pedagogickou i vedeckou prácou zásadným spôsobom prispieva ku skvalitňovaniu štúdia práva nielen na Univerzite Komenského, ale aj na Slovensku. 

Filozofická fakulta UK

prof. PhDr. Katarína Bednárová, PhD., Katedra romanistiky

Je excelentnou odborníčkou vo vedeckom výskume umeleckého prekladu a recepcie francúzskej literatúry na Slovensku. V minulosti pôsobila aj v Literárnovednom ústave SAV a Ústave svetovej literatúry SAV. Prednášala na univerzitách v Štrasburgu, v Bordeaux i v Neapole. Vo svojej pedagogickej a vedeckej práci zúročuje nielen skúsenosti zo zahraničia, ale aj vlastnú prekladateľskú a vydavateľskú prax. Je autorkou veľkého počtu vedeckých štúdií a odborných článkov z oblasti translatológie a literárnej vedy publikovaných na Slovensku i vo Francúzsku. Pôsobila vo viacerých vedeckých a odborných komisiách a bola spoluriešiteľkou vedeckých grantov. Je tiež dlhoročnou garantkou študijného programu francúzsky jazyk a kultúra. Svojou húževnatou, neúnavnou prácou má veľkú zásluhu na kontinuálnom vývoji a prepájaní teórie študijného programu s praxou v oblasti prekladateľtva a editorstva, z čoho profitujú už viaceré generácie študentov Filozofickej fakulty.

doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Katedra logiky a metodológie vied

Na fakulte patrí medzi mladších, avšak publikačne najproduktívnejších pracovníkov. Do jeho portfólia patria viac ako štyri desiatky vedeckých a odborných článkov. Je úspešným spoluriešiteľom VEGA i APVV projektov. Výsledky svojho výskumu v oblasti deduktívnych a nededuktívnych argumentov, všeobecnej metodológie vedy, teórie potvrdenia a modelov vedeckého vysvetlenia publikoval ako autor i spoluautor v domácich i zahraničných nekarentovaných a karentovaných časopisoch, vrátane svetovo najprestížnejších. V roku 2019 bola vydaná jeho vedecká monografia s názvom „Metodologické aspekty vedy“. Päť rokov pôsobil ako člen Správneho výboru East European Network for Philosophy of Science. Aktuálne pracuje v pozícii vedúceho katedry a venuje sa výučbe, študijných predmetov zameraných na metodológiu vied a spoločenskovedného výskumu, filozofiu vedy a logiku.

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, Katedra dejín výtvarného umenia

Vyše dvadsať rokov sa venuje výučbe a výskumu so zameraním na stredoeurópske umenie raného novoveku. Je riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých výskumných grantov a projektov. Absolvovala niekoľko študijných pobytov so zameraním na odbor dejiny umenia na univerzitách v Poľsku a v Španielsku. Popri akademickej práci pôsobí tiež v pozícii kurátorky zbierok starého umenia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave a za svoju prácu získala niekoľko ocenení. Fakulta jej zásluhou získala strategický grant z Medzinárodného vyšehradského fondu, vďaka ktorému bolo možné do výučby dejín umenia implementovať študijný predmet múzejná a galerijná pedagogika vo Vyšehradskom regióne. Prednášateľmi boli renomovaní odborníci nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. K problematike vyšli aj dva zborníky s názvom „Začíname s galerijnou pedagogikou“.

Mgr. Eva Škorvanková, PhD., Katedra všeobecných dejín

Dlhoročne patrí medzi najaktívnejších pedagógov fakulty, a to počtom odučených hodín i vedených záverečných prác. Vo výučbe sa zameriava na medzinárodné vzťahy v 19. storočí, v prvej polovici 20. storočia a v medzivojnovom období, na dejiny Balkánu v 19. a 20. storočí a na nacionalizmus a etnicitu balkánskych národov. Svojim študentom sprostredkúva nové, zaujímavé vedomosti, ale tiež ich učí aktívne pracovať s pôvodnými prameňmi, dobovou tlačou, memoárovou literatúrou a literárnymi dielami. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá slovenskou menšinou v srbskej Vojvodine a jej vývojom v prvej polovici 20. storočia. Rieši výskumné projekty a granty VEGA i APVV a publikovala značný počet vedeckých prác vrátane monografie. Aktuálne pôsobí aj ako tajomníčka katedry a členka Etickej komisie Filozofickej fakulty UK.

Prírodovedecká fakulta UK

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD., Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny

Vo svojom laboratórnom a terénnom výskume sa venuje problematike ochrany a využívania prírody a krajiny, environmentálnej geochémii toxických prvkov, environmentálnej mikrobiológii a geomikrobiológii a environmentálnym biotechnológiám a bioremediáciám. Získané poznatky z výskumu aktívne využíva vo výučbe. Publikoval viaceré vedecké monografie. Ako autor, respektíve spoluautor napísal veľké množstvo vedeckých prác, zverejnených doma i v zahraničí, s ohlasmi predovšetkým v prestížnych vedeckých časopisoch. Veľké ocenenie si zaslúži tiež jeho dlhodobá, fundovaná spolupráca na koordinácii a manažovaní akreditácie študijných programov na Prírodovedeckej fakulte UK a pri príprave fakultných akreditačných spisov v súlade s požiadavkami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

RNDr. Regina Sepšiová, PhD., Katedra genetiky

Je úspešnou, veľmi aktívnou pedagogičkou s invenčným prístupom k vzdelávaniu. O kvalite jej práce dlhodobo svedčí aj vysoko pozitívne hodnotenie študentmi. V aktuálnej dobe pandémie, ktorá priniesla nové výzvy aj v oblasti vysokého školstva, sa stala motivujúcim príkladom a pomocou aj pre mnohých svojich kolegov – pedagógov, keď excelentným spôsobom zvládla zmenu prezenčnej formy výučby na dištančnú. Zavedením inovatívnych didaktických techník a vytvorením nových praktických úloh v štúdiu genetiky nadchla nielen vysokoškolákov, ale aj študentov a učiteľov stredných škôl, keď v tímovej spolupráci vytvorila viaceré inštruktážne i popularizačné videá s tematikou genetiky ako mimoriadne zaujímavej vednej oblasti. Za účasti viacerých lektorov pripravila tiež sériu online prednášok na vybrané témy z genetiky pod názvom Genetika na kolesách, ktorá bola určená širokej verejnosti, ale predovšetkým budúcim maturantom ako pomoc pri príprave na skúšku z biológie.

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD., Katedra organickej chémie

Od začiatku svojho pedagogického pôsobenia na katedre sa aktívne podieľa na organizácii výučby v rámci Chemickej sekcie. Aktuálne zastáva pozíciu predsedníčky pedagogickej komisie. V minulosti stála pri zrode tradície organizovania študentských vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou na fakulte. V súčasnosti je vedúcou riešiteľkou projektu KEGA s názvom „Vzdelávanie talentovaných žiakov stredných škôl zamerané na riešenie tvorivých úloh z chémie“, ktorého cieľom je podpora a rozvoj záujmu žiakov o prírodovedné predmety, najmä chémiu, a vytvorenie zbierok tvorivých teoretických a praktických úloh z chémie ako motivačných pomôcok pre stredoškolských pedagógov pracujúcich s talentovanými a nadanými žiakmi. Vytvorením webovej platformy a riešením chemických úloh formou korešpondenčného seminára, ako aj prípravou letnej školy pre jeho úspešných riešiteľov sa aktívne snaží posilniť záujem mladých ľudí o prírodné vedy a propagovať štúdium chémie.

Pedagogická fakulta UK

Mgr. Kristína Hankerová, PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry

Vo svojej vedecko-výskumenej činnosti sa dlhodobo venuje dyslektikom, ako skupine žiakov so špecifickou, biologicky podmienenou poruchou, ktorá vážne ovplyvňuje ich zručnosti spojené s čítaním, pravopisom a písaním. Výsledky svojho výskumu pravidelne publikuje a uplatňuje ich aj pri výučbe študentov anglického jazyka. Učí ich využívať inovatívne prístupy v interakcii so žiakmi, ktorí trpia dyslexiou. Založené sú na princípoch zameranosti na žiaka a ich cieľom je rozvoj autonómnosti jednotlivca v učení sa anglického jazyka a osobnej motivácie učiť sa cudzí jazyk napriek ťažkostiam. Ako metodička pedagogických praxí budúcich učiteľov aktívne zabezpečuje komunikáciu a koordinuje spoluprácu so základnými a strednými školami, kde študenti fakulty absolvujú praktickú výučbu.

Mgr. Martin Kuruc, PhD., Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Svoju vedecko-pedagogickú činnosť aktívne zameriava nielen na študentov – vysokoškolákov, ale aj na učiteľov pôsobiacich v praxi. V práci s nimi sa sústredí predovšetkým na takzvané mäkké zručnosti a mediáciu. Témami jeho praktického výskumu sú sebaregulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti a pedagogická diagnostika porúch správania. V spoluprácii s rôznymi inštitúciami, ako sú napríklad Teach for Slovakia, Nadácia Pontis, či Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, pripravil a pripravuje viaceré zaujímavé projekty, ktoré sú realizované aj formou webinárov. Jedným z výnimočných projektov, ktoré vedie, je Tvorivá trieda. Projekt je zameraný na inovatívne prístupy k výučbe a úspešne prepája univerzitné štúdium s praxou. Prostredníctvom projektu bol v aktuálnej pandemickej situácii ponúknutý aj návod využitia témy koronavírusu na dosiahnutie kľúčových kompetencií žiakov, u ktorých sa objavuje strach a úzkosť.

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., Katedra histórie

Je renomovaným a uznávaným odborníkom v oblasti politických, cirkevných a kultúrnych dejín Slovenska v 20. storočí. Už takmer dvadsať rokov pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Pedagogickej fakulte UK. Svojou bohatou výskumnou, publikačnou a projektovou činnosťou ako aj osvetovou a populárno-vedeckou prácou význame prispieva k rozvoju vedného odboru história a k skvalitňovaniu výučby študijného programu história. K veľkému počtu jeho publikácií, medzi ktorými sú viaceré monografie, vysokoškolské učebnice a množstvo odborných prác, pribudla v aktuálnom roku ďalšia učebnica s názvom Slovenské dejiny 1945 – 1992. Ňou bola skompletovaná séria vysokoškolských učebníc venovaná slovenským dejinám. Ako pedagóg bol viackrát vysoko pozitívne hodnotený aj za nadštandardný prístup k študentom v súvislosti s vedením záverečných prác a konzultačnou činnosťou. Je tiež členom akademického senátu univerzity, ako aj Akademického senátu a Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UK.

Farmaceutická fakulta UK

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., Katedra organizácie a riadenia farmácie

Vysokoškolská pedagogička, ktorá sa vo výučbe i vo svojej výskumnej činnosti zameriava na sociálnu farmáciu – lekárenstvo. Je mimoriadne úspešná v prepájaní akademického vzdelávania a odbornej praxe. Vytvorila a koordinuje edukačný projekt s názvom „Advances Training in Pharmacy Care“ (ATIP), na ktorom sa podieľa okrem Farmaceutickej fakulty UK aj farmaceutická spoločnosť Wörwag Pharma GmbH & Co. KG a Slovenský spolok študentov farmácie. Cieľom projektu je rozširovanie a dopĺňanie teoretických poznatkov i praktických zručností študentov fakulty v rámci profesijnej prípravy na povolanie verejného lekárnika. Zvláštnym cieľom je dôsledná edukácia študentov o správnej dispenzačnej a poradenskej činnosti pri samoliečbe pacienta s využitím voľnopredajných liekov a potravinových doplnkov, ktoré sú na Slovensku registrované.

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc., Katedra fyzikálnej chémie liečiv

Patrí medzi najobľúbenejších učiteľov fakulty. Popri svojej pedagogickej práci dlhodobo dosahuje vynikajúce úspechy v biofyzikálnom výskume lipidových disperzií pre cielený prenos liečiv. Jej výskum je orientovaný na dizajnovanie nevírusových nosičov genetického materiálu. Zaoberá sa tiež skúmaním možností využitia lipidových zmesí zloženia pľúcneho surfaktantu na prenos liečiv a ďalšími výskumnými úlohami. V oblasti štúdia membrán a lipidov spolupracuje s významnými centrami medzinárodného výskumu, ktoré sídlia na území Francúzska, Ruska, Španielska a Portugalska. Pod jej vedením úspešne obhájili svoje záverečné práce viacerí diplomanti i doktorandi. V súčasnosti pôsobí tiež ako členka Vedeckej rady fakulty.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

doc. PaedDr. et RNDr. Viktor Bielik, PhD., Katedra biologických a lekárskych vied

Pedagogicky pôsobí na fakulte od roku 2003. Zabezpečuje výučbu študijných predmetov biologicko-lekárskeho charakteru súvisiacich s využitím pohybových aktivít, najmä vo vzťahu k zdraviu. Popri práci s vysokoškolákmi a odbornom vedeckom výskume sa venuje aj trénerskej a osvetovej činnosti. Okrem stoviek vedeckých a odborných prác, publikovaných aj v prestížnych indexovaných časopisoch, napísal aj niekoľko motivačných kníh, určených širokej verejnosti. Je spoluzakladateľom Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu a dlhoročným, mimoriadne aktívnym popularizátorom zdravia a prevencie ochorení pomocou pohybu, zdravej výživy a zdravého životného štýlu, a to aj prostredníctvom printových a elektronických médií vrátane sociálnych sietí. Veľmi záslužný je jeho projekt, ktorý umožňuje zapájať sa do primeraných telesných aktivít a športových tréningov deťom s onkologickými ochoreniami, ktoré podstupujú liečbu v nemocničnom prostredí.

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD., Katedra gymnastiky, tancov, fitness a úpolov

Patrí medzi skúsených a obľúbených pedagógov fakulty. V súčasnosti zastáva aj pozíciu študijného prodekana. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa venuje výskumu v oblasti športovej gymnastiky a výučbe študijných predmetov zameraných na techniku a didaktiku gymnastických športov a vedomosti o rozvoji kondičných a koordinačných schopností rôznymi prostriedkami gymnastiky. O jeho vysokej erudovanosti a mimoriadnych kvalitách svedčí aj skutočnosť, že ako jediný na Slovensku je držiteľom najvyššej rozhodcovskej triedy, udelenej Medzinárodnou gymnastickou federáciou, s kompetenciami rozhodovať na vrcholných svetových podujatiach. Ako jeden z hlavných rozhodcov pôsobil aj na súťažiach v športovej gymnastike na Olympijských hrách v Tokiu.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., I. interná klinika

Je dlhoročným pedagógom na fakulte a garantom špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo a doktorandského študijného programu klinická farmakológia. Bol členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Vlády Slovenskej republiky pre lekárske a farmaceutické vedy, členom Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre kategóriu lekár – internistické disciplíny a tiež členom komisie Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia. V súčasnosti pôsobí ako posudzovateľ a člen pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V rámci medzinárodných projektov zastupoval Slovensko pri tvorbe európskych štandardov pre vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo a osem rokov zastupoval Jesseniovu lekársku fakultu UK v Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System“ (ORPHEUS) podieľaním sa na tvorbe medzinárodných štandardov pre doktorandské štúdium v biomedicínskych vedách.

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., Chirurgická klinika a transplantačné centrum

Patrí medzi významných odborníkov v odbore chirurgia. Špecializuje na transplantácie obličiek a hepato-pankreato-biliárnu chirurgiu. Od roku 2003 pôsobí v pozícii prednostu chirurgickej kliniky, v súčasnosti Chirurgickej kliniky a transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin, ktorú postupne budoval a rozvíjal. Ako úspešný pedagóg, vedec a lekár sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj odborov chirurgia a transplantológia. Bol riešiteľom viacerých vedeckých projektov a jeho publikačná činnosť zahŕňa tristo evidovaných vedeckých prác. Aktuálne pracuje aj v pozícii odborníka pre chirurgiu Žilinského samosprávneho kraja a je členom výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti i redakčných rád viacerých odborných časopisov.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa dlhodobo zaoberá otázkami skvalitňovania a modernizácie odbornej prípravy budúcich učiteľov matematiky. Prostredníctvom zdieľania inovatívnych foriem, metód a materiálov sa aktívne podieľa na podpore vzdelávania pedagógov z praxe, a to v aktívnej spolupráci priamo s nimi. Organizuje odborné konferenie pre učiteľov matematiky a publikuje recenzované materiály na pomoc pri vyučovaní matematiky, pričom jej cieľom je vytvorenie voľne prístupnej online knižnice. Je koordinátorkou medzinárodného projektu Horizon 2020 „Enhancement of Research Excellence in Mathematics Teacher Knowledge“ (MaTeK), do ktorého sú zapojené aj univerzity z Čiech, Nórska, Talianska a Turecka.

Mgr. Juraj Tekel, PhD., Katedra teoretickej fyziky

Vo svojej vedeckej práci teoretického fyzika sa venuje aspektom teórií definovaných na priestoroch s pozmenenou štruktúrou na krátkych vzdialenostiach, ktorú predpovedá spojenie kvantovej mechaniky a teórie gravitácie. Ako zodpovedný riešiteľ projektu VEGA sa venuje kvantovej štruktúre časopriestoru. Je pedagógom, ktorý skvelo disponuje schopnosťou pútavo a zrozumiteľne sprístupňovať vedecké poznatky nielen svojim študentom, ale aj budúcim vysokoškolákom. Vytrvalo a úspešne sa venuje popularizácii a propagácii fyziky na rôznych fórach. Mimoriadne obľúbené sú jeho prednášky na kanali YouTube. Aktívny je aj pri organizovaní fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie, respektíve Týždňa vedy. Pravidelne publikuje; v tomto roku vydal knihu so zaujímavým názvom i obsahom „Fyzika v slepých uličkách“.

RNDr. Peter Tomcsányi, PhD. (1962 - 2021) in memoriam, Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Ocenený in memoriam, bol významný informatik a didaktik informatiky, ktorý v sebe spájal zriedkavú hĺbku so šírkou informatického poznania, od systémového programátora na počítačoch z konca 70. a 80. rokov, cez vývoj informatických aplikácií použiteľných v rôznych oblastiach, najmä na výučbu programovania, až po rozhľadeného, fundovaného vedca. Práve svojou rozhľadenosťou a náročnosťou na seba i druhých si získaval obdiv a rešpekt študentov i svojich kolegov, ktorých mal doslova po celom svete. Bol výnikajúci odborník a inšpirujúci pedagóg; vzácny človek, od ktorého sa dalo neustále učiť. Nesmierne veľa svojej tvorivej práce a energie venoval medzinárodným informatickým súťažiam, ostatných desať rokov najmä práci v medzinárodnom výbore súťaže iBobor. Počas bezmála tridsiatich rokov svojho pôsobenia v oblasti informatiky pozitívne ovplyvnil množstvo ľudí, a to nielen svojou pracovitosťou, obetavosťou, ochotou pomáhať, ale aj neustálou snahou správne odhadovať smer vývoja ako základ informatického poznania. Tak zostane navždy v mysliach tých, ktorí ho poznali.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

ThDr. Alexander Knorr, PhD., Katedra systematickej teológie

Je vynikajúcim pedagógom, ktorého si vážia študenti i vyučujúci kolegovia. Na fakulte pôsobí od ukončenia doktorandského štúdia spirituálnej teológie na Pápežskom Inštitúte Teresianum v Ríme. Predmetom jeho vedecko-pedagogickej činnosti je oblasť psychológie, duchovného života, jednotlivých etáp duchovného rastu, kňazskej spirituality a duchovného doprevádzania kandidátov kňazstva i laických študentov. Aktuálne pôsobí ako špirituál v Kňazskom seminári v Bratislave a je spoluzodpovedný za všestrannú duchovnú formáciu budúcich kňazov, za postupné dozrievanie ich duchovného povolania. Koordinuje liturgický život v seminári a vzájomný dialóg spoločenstva seminaristov. Všetky svoje povinnosti vykonáva zodpovedne a s veľkým entuziazmom. Výraznými črtami jeho osobnosti sú ľudskosť a empatia, ktoré sa prejavujú maximálnou ochotou byť k dispozícii každému, kto to potrebuje.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD., Katedra Novej zmluvy

Je obľúbeným a rešpektovaným pedagógom. Okrem dlhodobého výskumu Novej zmluvy sa venuje aj helenistickému náboženstvu a v súvislosti s ním skúma grécke antické epitafné texty. Bol riešiteľom medzinárodného projektu „Grécke náhrobné nápisy a viera v posmrtný život v antike“, v rámci ktorého spolupracoval s Teologickou fakultou v Berne, vo Švajčiarsku. Výsledky výskumnej práce zosumarizoval v monografii diele, ktorá bola publikovaná prestížnym nemeckým vydavateľstvom Mohr Siebeck. Aktuálne vedie riešiteľský tím medzinárodného výskumného projektu, ktorý zastrešuje Teologická fakulta Univerzity v Zürichu. Predmetom výskumu je Nová zmluva a eschatológia gréckych náhrobných nápisov. Pôsobil tiež v prekladateľskej komisii pre Novú zmluvu pri Slovenskej biblickej spoločnosti. Jeho publikačná činnosť zahŕňa monografie, odborné články, recenzie a editorské práce s domácimi i zahraničnými citačnými ohlasmi.

Fakulta managementu UK

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD., Katedra marketingu

Na fakulte pôsobí viac ako desať rokov. Počas tohto obdobia absolvovala niekoľko študijných pobytov na univerzitách v Portugalsku. Aktuálne sa zameriava na výučbu predmetov etické a legislatívne aspekty marketingu a marketing manažment. Výsledkom jej aktívnej vedecko-výskumnej činnosti je takmer sedemdesiat publikačných výstupov. Je spoluautorkou troch vedeckých monografií, z ktorých dve boli vydané v zahraničí. V databázach Scopus a Web of Science má evidovaných 16 výstupov a desiatky významných ohlasov. Od roku 2019 pracuje v pozícii prodekanky pre legislatívu a akreditácie. Už predtým sa aktívne podieľala na príprave akreditačných materiálov študijných programov a habilitačného a vymenúvacieho konania. Fakultu managementu zastupuje aj v redakčnej rade časopisu Naša univerzita.

Mgr. Michaela Poláková, PhD., Katedra manažmentu

Ocenenie si zaslúži predovšetkým jej práca pedagogičky, keď v súčasnom období pandémie s veľkým nasadením prispievala a prispieva ku kvalitne zabezpečovanej prezenčnej i online výučby na fakulte. Jej prístup k vzdelávaniu je hodnotený vysoko pozitívne aj preto, že z pohľadu manažmentu kladie dôraz na rozvoj a motiváciu študentov. Dôkazom je aj veľký záujem študentov fakulty o to, aby viedla ich záverečné práce. Vo svojom vedeckom výskume rieši viaceré projekty, ktoré sú primárne zamerané na vedomostný manažment, flexibilitu a manažérske kompetentnosti. Okrem bohatej vedecko-pedagogickej činnosti sa angažovala aj ako tajomníčka katedry a členka Akademického senátu Fakulty managementu UK.

doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD., Katedra informačných systémov

Je dlhoročnou, úspešnou vysokoškolskou pedagogičkou. Budúcim manažérom, študujúcim v študijnom programe manažment i medzinárodný manažment, prednáša študijné predmety pracovné právo a obchodné právo. Svojou pedagogickou činnosťou, vedeckým výskumom i publikovanými odbornými prácami významným spôsobom prispieva k prepojeniu práva a manažmentu. Študenti dlhodobo oceňujú jej pedagogický i osobný prístup ako veľmi kvalitný. Aktuálne pôsobí v pozícii prodekanky pre štúdium a je členkou Vedeckej rady Fakulty managementu i fakultnej rady pre kvalitu.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

RNDr. Eva Capková, PhD., Ústav mediamatiky 

Je vynikajúcu pedagogičkou, ktorá dokáže v procese výučby i mimo neho úspešne a do dôsledkov uplatňovať proštudentský prístup. Ako odborníčka na štatistické spracovanie dát, vizualizáciu dát a informácií, datamining, vyhľadávanie informácií a na geometriu historických krovov, aktívne spolupracuje v súčasnom období korona krízy na projekte „Dáta bez pátosu“, ktorý združuje špecialistov na dátovú analytiku, krízový manažment a na grafickú interpretáciu dát. Prispieva tak k verejnej dostupnosti spoľahlivých a zrozumiteľných informácií. V spolupráci s nórskou Univerzitou v Agderi a nemeckou Univerzitou v Marburgu aktuálne rieši projekt s názvom „Games and Active Learning Methods in Education“.