Na FTVŠ zrekonštruovali trať na atletickom štadióne

Atletická dráha na štadióne prof. Kuchena na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzite Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 v Bratislave prešla v tomto roku kompletnou rekonštrukciou. Vďaka Slovenskému olympijskému a športovému výboru (SOŠV) a vedeniu FTVŠ UK sa podarilo skvalitniť infraštruktúru a vytvoriť tak vhodnejšie podmienky na praktickú výučbu na atletickom štadióne.


Vynovenie povrchu atletickej trate prebehlo v letnom období 2021. Práce začali 12. júla 2021 a boli ukončené 17. augusta 2021.  Na zničených úsekoch trate v rozsahu 15 m prebehla úprava podložia, na trati a na bežeckej rovinke (v rozsahu 7310 m2 a 410 m2) bol zbrúsený pôvodný športový povrch. Nasledovalo tlakové umývanie a vysávanie umelého povrchu špecializovanou čistiacou súpravou, priečne frézovanie spojov dráhy, penetrácia podkladových vrstiev, retoping športového povrchu SW, liata vrstva posypaná farebným granulátom EPDM nepriepustná pre vodu. Na záver boli vyznačené nové čiary a jednotlivé bežecké dráhy. Atletická trať bola odovzdaná do užívania ešte pred začiatkom zimného semestra.

Na atletickom štadióne prof. Kuchena sa vyučujú predmety, ktoré sú súčasťou všetkých študijných programov na FTVŠ UK. Katedra atletiky okrem toho každoročne zabezpečuje aj viaceré atletické podujatia, najmä atletické preteky mladších a starších žiakov v spolupráci s Bratislavským atletickým zväzom, Slovenským atletickým zväzom a s ďalšími organizáciami. Na štadióne prof. Kuchena sa každoročne uskutočňujú aj atletické majstrovstvá základných škôl jednotlivých bratislavských obvodov a ešte mnoho ďalších atletických podujatí. V čase mimo vyučovania atletickú trať využíva na športovú prípravu a bežecké tréningy aj široká verejnosť.

V súčasnosti FTVŠ UK začala na atletickej trati realizovať aj časť vedeckovýskumného projektu so zameraním na priaznivé účinky pohybových aktivít seniorov. Tento projekt riadi Centrum aktívneho starnutia, ktoré je jedným z pracovísk FTVŠ UK. Rekonštrukcia výrazne ovplyvnila skvalitnenie všetkých uvedených činností na štadióne. Naša vďaka patrí hlavne prezidentovi SOŠV za prejavenú dôveru a schválenie nenávratných finančných prostriedkov vo výške 50.000 EUR na revitalizáciu časti atletickej trate. Poďakovanie za skvalitnenie infraštruktúry nám vyslovili viaceré kluby medzi ktorými sú AK Slávia, AZ Veterán a rovnako aj vedúci katedry atletiky FTVŠ UK prof. Tomáš Kampmiller.