Disk posúva kvalitu univerzity

Akademický rok 2021/2022 sa niesol v znamení tzv. „novej akreditácie“, procesu zosúlaďovania vnútorného systému kvality UK s novými štandardmi SAAVŠ. V prebiehajúcom akademickom roku sa univerzita snaží, aby vnútorný systém kvality fungoval aj digitálne. Z ministerstva školstva získala podporu na projekt DISK – Aktualizácia a digitalizácia vnútorného systému kvality UK. DISK koordinuje nová prorektorka Eva Viglašová.


30. 03. 2023 10.00 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

DISK má tri hlavné ciele

• vytvorenie elektronickej kancelárie UK;

• vytvorenie novej študentskej ankety na hodnotenie kvality štúdia;

• vzdelávanie študentov v oblasti kvality.

Elektronická kancelária UK „Elektronická kancelária UK bude spájať rôzne systémy, ktoré na našej univerzite fungujú,“ vysvetľuje Eva Viglašová z Oddelenia kvality UK, koordinátorka projektu DISK a nová prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci. „Na jednom mieste budú zdigitalizované ukazovatele kvality, teda podrobné údaje o tom, ako fungujeme a v akej kvalite. Budú sa dať porovnávať, a to nielen medziročne v rámci UK, ale neskôr aj s inými vysokými školami doma a v zahraničí.“ Univerzita si vo svojom dlhodobom zámere zadefinovala 228 ukazovateľov, ktoré bude sledovať. Ide o údaje zo všetkých oblastí jej pôsobenia – vzdelávanie, veda, projekty, riadenie a ďalšie. Elektronický „hub“ UK umožní sledovať, ako sa jednotlivé ukazovatele menia.

Systém nebude slúžiť len pre interné potreby univerzity, zjednoduší napríklad aj vyhľadávanie informácií pre uchádzačov o štúdium alebo pre zahraničných študentov alebo pracovníkov, ktorí budú mať záujem o štúdium či prácu u nás. „Budú si vedieť jednoducho vyhľadať, aké máme študijné programy, odbory, počty študentov, ich štruktúru či údaje o publikáciách alebo projektoch. Univerzita tak bude otvorenejšia navonok,“ hovorí Eva Viglašová.

Anketa pre študentov

Ďalšou dôležitou časťou DISK-u je zavedenie novej ankety pre študentov o tom, ako vnímajú kvalitu svojho štúdia. Jednotná celouniverzitná anketa by časom mala nahradiť fakultné ankety, v ktorých si v súčasnosti zisťujú spätnú väzbu študentov. Anketa zatiaľ funguje na interných univerzitných platformách. „Chceli by sme, aby bola prístupná v mobiloch študentov v podobe aplikácie. Už po odchode z konkrétnej hodiny ju bude môcť študent ohodnotiť,“ vysvetľuje Eva Viglašová. „Mali by mu časom chodiť aj upozornenia na to, aby ohodnotil predmet či vyučujúceho. Tu zatiaľ trošku zápasíme s technickými možnosťami AISu, a tiež s takými ‚záludnosťami‘ ako napríklad fakt, že jeden predmet učia niekedy viacerí učitelia.“

Podobný systém jednotnej ankety funguje už dnes na niektorých českých vysokých školách, študenti si napríklad vyberajú voliteľné predmety na základe hodnotenia z ankety. Anketu zatiaľ neplánuje univerzita spraviť povinnou. „Nie som zástancom názoru, že anketou by sme mali študentov ‚vydierať‘, napríklad, že mu neuzavrieme predmet, pokiaľ nevyplní anketu. Myslím si, že študenti by sami mali chcieť participovať na zlepšovaní vzdelávania a anketa by mala byť dobrovoľná. Mala by časom byť oveľa viac výpovedná ako súčasné ankety. Spätná väzba môže byť motivačným faktorom pre vyučujúcich,“ myslí si Eva Viglašová.

Pilotnú anketu zameranú na vnímanie kvality univerzity si študenti a študentky mohli vyskúšať v decembri. „Mikulášsku anketu“ vyplnilo 2275 študentov. Z ich odpovedí vyplynulo, že drvivá väčšina z nich nemá informácie o zabezpečovaní kvality na univerzite, nepočuli o radách kvality na fakultách, ani o radách študijných programov. Veľmi málo študentov sa zapája do práce v týchto grémiách alebo vôbec pozná študentských zástupcov v týchto orgánoch. Väčšina študentov sa však zároveň vyjadrila, že vnútorný systém kvality ich príslušnej fakulty je nastavený tak, že podporuje vzájomný rešpekt medzi pedagógom a študentom.

Vzdelávanie študentov

Študenti majú byť podľa nových akreditačných štandardov relevantnými partnermi pri posudzovaní študijných programov a rozhodovaní o nich. Svojich zástupcov majú v radách študijných programov a v akreditačnej rade fakulty aj univerzity, aj v radách pre kvalitu na úrovni fakulty i univerzity. Zapojenie študentov a princíp vzdelávania orientovaného na študentov vychádzajú z ESG štandardov Európskej únie, ktoré sú pretavené do štandardov akreditačnej agentúry. „Nová akreditácia“ bola komplikovaná aj pre pedagogických pracovníkov, nieto ešte pre študentov, ktorí sa zrazu ocitli v pozícii tých, ktorí majú spolurozhodovať.

„V tretej časti projektu DISK sme sa preto zamerali na vzdelávanie študentov, aby sa naučili, ako objektívne evaluovať. Kritika je to, čo nás posúva dopredu, ale musí byť konštruktívna. Musia sa naučiť kritizovať, ale za veci, ktoré sú podstatné, nie napríklad v štýle: nepáči sa mi, ako hovorí alebo ako sa oblieka. Mali by vedieť aj pochváliť pedagóga, oceniť snahu, ktorú venoval príprave na hodinu,“ hovorí Eva Viglašová. Na školeniach im predstavili okrem legislatívy v podobe nových štandardov SAAVŠ aj vnútorné predpisy univerzity.

„Prakticky nám ukázali, ako môžu študenti, ktorí sú v akreditačných radách, prispieť k tomu, aby sa na fakultách veci menili, aby kvalita vzdelávania išla hore,“ hovorí doktorandka Sára Kiššová, ktorá je na Právnickej fakulte UK členkou rady pre kvalitu študijného programu európske právo. Podobné školenie by sa podľa nej zišlo každému prvákovi na vysokej škole. „Aby si každý študent uvedomil svoju zodpovednosť v systéme vzdelávania. Že to nie je len o prijímaní, ale aj študent by sa mal starať o fungovanie programov, zapájať sa do práce v radách pre kvalitu a tlačiť na kvalitu.“

Projekt DISK sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské́ zdroje a trvá do októbra 2023. Dovtedy by mala začať fungovať elektronická kancelária a prebehnú ďalšie školenia pre študentov a študentky.

Viac sa dozviete na webovej stránke projektu.

Barbora Tancerová