Docent Michal Sivák z Prírodovedeckej fakulty UK slávi významné životné jubileum

V októbri sme mali vzácnu príležitosť zablahoželať nášmu kolegovi a priateľovi k životnému jubileu – osemdesiatym narodeninám.


18. 10. 2022 11.05 hod.

Doc. Michal Sivák sa narodil v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1966 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore fyzikálna chémia. V roku 1978 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu s názvom „Štúdium tartarátokomplexov vanádu(V)“ v odbore anorganická chémia a v roku 1995 sa v tom istom odbore habilitoval.

Jubilant pôsobil na Katedre anorganickej chémie PriF UK od roku 1969 najprv ako odborný asistent a od roku 1995 ako docent. Na záver svojej pracovnej kariéry bol dve funkčné obdobia vedúcim katedry (2002 – 2008).

Viedol diplomové a rigorózne práce a doktorandov. Vedecky sa špecializoval na štúdium izopolyzlúčenín vanádu(V), neskôr na jeho komplexy z hľadiska syntézy, reaktivity a štruktúrnych atribútov zlúčenín vo vzťahu k infračerveným a NMR spektrám. Výsledky výskumu boli akceptované významnými vedeckými časopismi (napr. Inorganic Chemistry, Dalton Transactions, New Journal of Chemistry, Europian Journal of Inorganic Chemistry). Absolvoval zahraničné konferencie (Santiago de Chille, Berlín, Szeged, San Francisco), na pozvanie prednášal v Hamburgu a v Padove.

Počas 40-ročného pôsobenia na katedre viedol všetky druhy výučby. Spomeňme z nich najmä prednášky zo všeobecnej chémie, semináre z anorganickej chémie, prednášky o koordinačných zlúčeninách v katalytických procesoch, ako aj o anorganických polyméroch. Je autorom viacerých učebných textov. Stál pri zrode odborného seminára „Pokroky v anorganickej chémii“ (1996) zameraného na pracovné a neformálne stretnutia slovenských a českých anorganických chemikov. Hlavným cieľom seminára bolo vytvoriť priestor pre prednášky doktorandov a zvyšovať úroveň doktorandského štúdia – preto na podujatí majú svoje miesto plenárne prednášky odborníkov z jednotlivých oblastí anorganickej chémie.

Doc. RNDr. Michala Siváka, CSc. by sme mohli charakterizovať ako excelentného vysokoškolského učiteľa, precízneho vedca a široko rozhľadeného človeka: aktívne ovláda viaceré cudzie jazyky, venuje sa kultúre, histórii, architektúre, výtvarnému umeniu (najmä v Ríme) a vážnej hudbe (sám na klavíri interpretoval diela klasikov v komornom prostredí domácich koncertov).

Vážený pán docent, do ďalších rokov Ti želáme veľa zdravia, síl, úspechov a spokojnosti.

Za kolektív Katedry anorganickej chémie PriF UK

Ľudmila Žúrková, Peter Schwendt, Jozef Tatiersky