Vedeckou osobnosťou roka je Martin Škoviera z Univerzity Komenského

Už 26. ročník podujatia Vedec roka SR 2022 sa uskutočnil 16. mája 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave.


V kategórii Vedec roka/Vedkyňa roka zvíťazil profesor Martin Škoviera z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Ocenenie získal za použitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov.

Mladým vedeckým pracovníkom sa stal doktor Michal Májek z Prírodovedeckej fakulty UK. Ocenenie získal za významné medzinárodné uznanie a potenciálny prínos výskumu v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi.

Ďalšími laureátmi sú inovátor roka docent Vladimír Cviklovič zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, technológ roka docent Marek Vrabeľ z Technickej univerzity v Košiciach a osobnosť medzinárodnej spolupráce profesorka Mária Bieliková.

Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Záštitu prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Hodnotiacu komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov podujatia, ktorí vyberali spomedzi 62 nominovaných vedeckých osobností.