Univerzita vďaka opatreniam ušetrila na energiách

Univerzita Komenského v Bratislave vykonala kontrolu plnenia energetickej úspory na svojich pracoviskách. Útvar vnútornej kontroly RUK zistil, že spotreba elektrickej energie, plynu a tepla sa znížila o 6,5 % – 15,5 %. Viaceré pracoviská zavádzajú ďalšie opatrenia, takže úspora môže byť do budúcna ešte väčšia.


V septembri 2022 nariadil rektor UK zabezpečiť šetrenie energií v rozsahu 10 – 15 % na všetkých súčastiach univerzity. Medzi opatreniami boli napríklad: inštalácia pohybových senzorov na osvetlenie, optimalizácia svetelných zdrojov, výmena osvetlenia na úsporné svietidlá, zníženie teploty, zredukovanie spotrebičov a vyradenie vysokonáročných spotrebičov. V určitých časoch tiež zaviedla útlmový režim budov a častejšie využívanie inštitútu práce z domu. Univerzita tiež zrealizovala informačnú kampaň o šetrení pre zamestnancov a študentov.

Ako referenčný rok pre kontrolu šetrenia energie určili kontrolóri rok 2019, keďže v rokoch 2020 a 2021 bola spotreba energie ovplyvnená covidovými opatreniami.

Odber elektrickej energie Rektorátu UK (RUK) sa v roku 2022 oproti roku 2019 znížil. Aj napriek tomu, že v roku 2022 sa do spotreby RUK započítavajú dve nové odberné miesta, a to ÚVZ Modra-Piesok a Infocentrum UK, spotreba poklesla o 15,5 %. Spotreba plynu na RUK poklesla tiež, a to o 10,1 %. Úspora tepla zo sústavy centrálneho zásobovania teplom bola na úrovni 6,5 %.

Vývoj spotreby energií bol za jednotlivé fakulty pri porovnaní rokov 2019 a 2022 rôzny. Tri fakulty zaznamenali nárast spotreby elektrickej energie. Celkovo však spotreba na 13 fakultách poklesla o 9,8 %. Podobne došlo k poklesu spotreby plynu na fakultách a rektoráte o 10,3 %. V prípade tepla zo sústavy centrálneho zásobovania teplom došlo k poklesu spotreby o 6,5 %.

Súčasti prijímajú jednotlivé úsporné opatrenia individuálne. Na špecializovaných pracoviskách musel byť rozsah opatrení prispôsobený zachovaniu požadovaných parametrov – prevádzková doba, osvetlenie či stála teplota na pracovisku. Implementácia šetriacich opatrení je na jednotlivých pracoviskách rôzna, mnohé ďalšie opatrenia sú v štádiu príprav. Celkové úspory na UK a osobitne na RUK sú však prejavom optimálneho nastavenia vybraných úsporných opatrení.