Profesor z Las Palmas prednášal na právnickej fakulte

Na pôde Právnickej fakulty UK 23. mája 2023 privítali váženého hosťa, profesora Sergia Romea Malandu z univerzity v Las Palmas de Gran Canaria.


19. 06. 2023 09.01 hod.

Profesor Malanda, ktorý je expertom na trestné a medicínske právo, predniesol dve zaujímavé prednášky s komparatívnym prístupom, nasledované živou diskusiou.

Prvá prednáška sa zaoberala trestnosťou eutanázie a súvisiacimi medicínskymi pohľadmi. Profesor Malanda predstavil komplexnú štúdiu, v ktorej porovnal právne aspekty eutanázie v rôznych krajinách a analyzoval medicínske hľadisko tejto problematiky. Jeho odborný prístup a skúsenosti získané počas dlhoročnej práce prispeli k zaujímavej diskusii medzi študentmi a ostatnými členmi akademickej obce. 

Druhá prednáška sa zameriavala na nedovolené prerušenie tehotenstva a právne a medicínske aspekty s tým spojené. Profesor Malanda ponúkol ucelený pohľad na túto tému a predstavil najnovšie právne a medicínske trendy, ktoré súvisia s prerušením tehotenstva. Jeho odborná erudícia a schopnosť podať zložité informácie jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom získala veľkú priazeň poslucháčov.   Za významný aspekt oboch prednášok možno považovať skutočnosť, že prednášky boli určené nielen  študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ale aj študentom doktorandského študijného programu. Na prednáške sa tiež zúčastnili pedagógovia Právnickej fakulty UK, pričom za silnú stránku prednášok bolo možné považovať fakt, že zahŕňali aspekty rôznych odborov a rôznych právnych odvetví. Popri trestnom a medicínskom práve si mohli prísť na svoje aj priaznivci ústavného práva, teórie práva, štátneho i medzinárodného práva, pretože profesor Malanda skĺbil prednášky do interdisciplinárnych balíčkov vedomostí, ktoré zahŕňali pohľady teórie i praxe a zohľadňovali celosvetové trendy v uvedených oblastiach.

Právnická fakulta je hrdá, že mohla na svojej pôde privítať experta zo zahraničia, ktorého obohacujúce prednášky a odborné poznatky prispeli k rozšíreniu obzorov našich študentov a poskytli im jedinečnú príležitosť na pohľad do medzinárodného kontextu právnych a medicínskych tém. Zároveň bola táto udalosť príležitosťou prezentovať sa pred zahraničným hosťom ako moderná inštitúcia ponúkajúca kvalitné formy vzdelávania s primeraným technickým vybavením. Aj takéto podujatia totiž pomáhajú šíriť dobré meno našej univerzity a budú podnetom na ďalšie výmenné pobyty študentov i pedagógov, spoločné projekty či vzájomnú účasť na konferenciách, kolokviách a workshopoch. 

Týmto by sme sa chceli poďakovať profesorovi Malandovi za jeho cenné príspevky a nadšenie, o ktoré sa s nami podelil. Veríme, že takéto stretnutia a vzájomná výmena vedomostí budú pokračovať, pretože aj vďaka takýmto prednáškam môžeme dosiahnuť hlbšie porozumenie rôznym oblastiam práva i medicíny a udržiavať na našej fakulte vysoký štandard vzdelávania porovnateľný s ostatnými európskymi univerzitami.

Mgr. Lenka Miklóssyová, interná doktorandka Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PraF UK