Slávnostné otvorenie 30. akademického roka UTV CĎV UK

Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UTV CĎV UK) slávnostne otvorila dňa 10. októbra 2019 v aule univerzity na Šafárikovom námestí už 30. akademický rok. Slávnostného otvorenia akademického roka sa zúčastnilo 300 novoprijatých poslucháčov. Pred tridsiatimi rokmi prijala prvých študentov – 235 seniorov. Záujem o štúdium stále rástol, v súčasnosti má UTV CĎV UK 2000 poslucháčov. Pri príležitosti 30. výročia založenia sa udeľovali ocenenia osobnostiam a inštitúciám, ktoré prispeli k rozvoju vzdelávania seniorov na Slovensku. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček udelil pri príležitosti 100. výročia založenia univerzity pamätnú medailu Univerzite tretieho veku CĎV UK.


10. 11. 2019 10.00 hod.

Pozvanie na slávnostné podujatie prijali: prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Mgr. Jozef Jurkovič, podpredseda Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Mikuláš Krippel, PhD., prezidentka Asociácie univerzít tretieho veku Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., výkonná riaditeľka Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Mgr. Irena Fonodová, prezidentka Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie Mgr. Regína Remenárová, predseda Jednoty dôchodcov Ing. Ján Lipniansky, PhD., členovia výboru klubu UTV Ing. Ján Hrouzek, CSc., a Mgr. Viera Žišková, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan Fakulty managementu UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., prodekanka Pedagogickej fakulty UK prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., prodekanka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD., doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK, doc. PhDr. Anna Hlôšková, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., z Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK, prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc., z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK, riaditeľ CIT UK Mgr. Peter Kopáč, z Centra ďalšieho vzdelávania UK riaditeľka Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., tajomníčka Mgr. Ľubica Opálková, projektová manažérka PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., vedúca metodička ÚJOP RNDr. Dana Krajčiová a mnohí ďalší vzácni hostia.

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci Zuzana Kovačičová privítala študentov a oboznámila ich so 100-ročnou tradíciou vysokoškolského vzdelávania u nás. Zdôraznila dôležitosť vzdelávania seniorov na Slovenku ako jednej z foriem aktívneho života starších ľudí. Ďalšie príhovory predniesli Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na Slovensku, predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipniansky a riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK Tatiana Ilavská. Riaditeľka oboznámila prítomných s históriou a vývojom UTV CĎV UK a s jej činnosťou počas celej existencie, rovnako ako s históriou Centra ďalšieho vzdelávania UK. Poďakovala vedeniu Univerzity Komenského, fakultám, učiteľom a inštitúciám za ich podiel na vzdelávaní seniorov a za podporu aktívneho starnutia občanov.

Ako poďakovanie za dlhoročnú prácu na UTV CĎV UK a prínos vo vzdelávaní seniorov boli odovzdané ocenenia pedagógom z fakúlt Univerzity Komenského, ktorí sa mnoho rokov podieľali na príprave študijných odborov. Ďalšie ocenenia boli odovzdané  organizáciám, ktoré počas existencie univerzity prispeli k vzdelávaniu seniorov.

Plakety a pamätné diplomy za významný prínos vo vzdelávaní seniorov získali:

  • PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., ktorá od roku 1992 riadila UTV CĎV UK a výrazne sa podieľala na rozvoji ďalšieho vzdelávania na Slovensku,
  • Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK,
  • Doc. PhDr. Anna Hlôšková, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK,
  • Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc., z Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK,
  • Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc., z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK,
  • Asociácia Univerzít tretieho veku na Slovensku za dlhodobú spoluprácu a významný prínos vo vzdelávaní seniorov,
  • Občianske združenie Klub UTV za dlhoročnú spoluprácu a pomoc pri organizovaní vzdelávania seniorov.

Ocení pedagógovia a zástupcovia inštitúcií sa podpísali do pamätnej kroniky UTV.

Umelci Radka a Martin Krajčovci spestrili slávnostnú udalosť hrou na španielskych gitarách. Odzneli skladby Welcome home (John Dowland), Pavana (Galiarde Gaspar Sanz) a Modo hydodorico (Athanasius Kircher).

Nasledovala slávnostná imatrikulácia starších študentov. Slávnostný sľub predniesla poslucháčka UTV a 300 študentov prvého všeobecného ročníka povedalo slávnostné "sľubujeme" pred akademickým senátom. Prorektorka prijala študentský sľub a popriala novým študentom veľa úspechov v štúdiu a pevné zdravie.

Mgr. Dana Havranová,
vedúca metodička UTV CĎV UK