VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM PROFESORKY ZDEŇKY ĎURAČKOVEJ

Zablahoželať našej kolegyni a priateľke k osemdesiatym narodeninám bolo pre nás veľkou cťou


08. 12. 2022 13.50 hod.

Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD. sa narodila v obci Čejč v okrese Hodonín na Morave, ktorá bola vtedy súčasťou Protektorátu Čechy a Morava. Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 1965 na Chemicko-technologickej fakulte vtedajšej SVŠT v Bratislave. Po ukončení vysokej školy pracovala rok ako vedúca Laboratória klinickej biochémie vo FN Bratislava. V rokoch 1966 - 1968 pracovala v Strojárskych a metalurgických závodoch v Dubnici nad Váhom ako technológ a v rokoch 1968-1971 ako vedúca Laboratória klinickej biochémie v liečebných kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. V roku 1976 prišla na Katedru chémie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde pôsobila najprv ako odborný asistent. V roku 1978 obhájila dizertačnú prácu v odbore biochémia a v roku 1990 v tom istom odbore habilitovala. Za profesorku biochémie bola inaugurovaná v roku 1999 a odvtedy spolu s vlastným vedeckým tímom pracuje na ústave až dodnes. V pozícii prednostky ústavu pôsobila v rokoch 2006-2012. V súčasnosti je stále mimoriadne aktívna, či už v oblasti pedagogiky ako prednášajúca, v publikačnej činnosti alebo pri organizovaní grantových úloh (Nutriaging V-014, Výživa a zdravé starnutie).

Profesorka Ďuračková viedla bakalárske, diplomové aj rigorózne práce a pod jej vedením úspešne ukončilo svoje štúdium mnoho doktorandov. V rokoch 2005-2009 bola garantom doktorandského štúdia v odbore biochémia. Vo svojom profesijnom živote pôsobila na viacerých pracoviskách na Slovensku, ale aj v zahraničí (Slovinsko, Nemecko, Bulharsko, USA, Japonsko, Poľsko). Takmer celý profesionálny život sa venovala vedeckému výskumu v oblasti oxidačného stresu a možnostiam ovplyvnenia symptómov rôznych ochorení prírodnými a syntetickými látkami s biomodulačným účinkom (vitamíny, polyfenoly, omega-3 mastné kyseliny). Svoje vedecké výsledky publikovala vo viac ako 670 výstupoch s viac ako 4657 citáciami v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, s Hirschovým indexom 32. Absolvovala množstvo zahraničných konferencií, pričom na mnohé bola pozvaná ako prednášajúca (Japonsko, Nemecko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko, Cyprus, Malta, Tunis, Maroko, Bulharsko, Maďarsko, USA, Česká republika). Získané kontakty premenila na intenzívnu spoluprácu medzi Ústavom lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie a zahraničnými univerzitnými pracoviskami a vedeckými kolektívmi.

Počas jej 46-ročného pôsobenia na Lekárskej fakulte UK prednášala, viedla semináre a praktické cvičenia z Lekárskej chémie v slovenskom aj anglickom jazyku. Okrem aktívnej účasti na pregraduálnom štúdiu vytvorila aj študijný predmet pre III. stupeň vzdelávania doktorandov pod názvom „Nové trendy v klinickej biochémii (oxidačný stres - ako ho rozpoznať a ako sa proti nemu brániť).“ Je autorkou viacerých učebných textov a odborných monografií.

Profesorka Ďuračková bola viackrát ocenená za jej publikačnú činnosť – Prémia Literárneho fondu (2000), Grand Prix Slovmedica, Slovfarma a Slovreha (1999). V roku 2014 patrila medzi piatich najcitovanejších autorov v histórii UK.  V roku 2015 jej bola udelená Prémia Slovenského literárneho fondu za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí. Je vedeckou redaktorkou Bratislavských lekárskych listov.

Prof. Ing. Zdeňku Ďuračkovú, PhD. môžeme charakterizovať ako excelentnú, pracovitú, cieľavedomú a zároveň láskavú osobnosť v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, so schopnosťou angažovať sa vo veciach verejných s ľahkosťou a pre ňu typickou nonšalantnosťou. Jej dlhoročná práca na Lekárskej fakulte UK bola ocenená v roku 2019 pamätnou medailou dekana LF UK  a v roku 2021 titulom Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. Okrem pracovných aktivít sa zanietene venuje aj svojej rodine a je obrovským vzorom nielen pre svoje deti, ale aj vnúčatá a pravnúča.

Vážená pani profesorka, do ďalších rokov Ti želáme veľa zdravia, spokojnosti a síl.

Za kolektív Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

Jana Muchová, Zuzana Paduchová, Zuzana Országhová