UK podporila výskum mladých vedcov

Bratislava 27. apríla 2022: Dlhoročná tradícia Univerzity Komenského v Bratislave finančne podporovať vedecký výskum mladých vedcov pokračuje aj v tomto roku. Granty UK udeľuje už 26 rokov, pôvodne doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom, v posledných rokoch podporu orientuje výhradne na doktorandov. Na vedecké projekty rozdelila sumu 218 420 eur.


Z celkového počtu 430 žiadostí doktorandov podporí UK 222 z nich, pričom každý projekt získa priemerne približne 980 eur. Najväčší záujem o Granty UK tradične prejavili doktorandi Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Lekárskej fakulty UK.

Medzi podporenými projektmi je aj výskum pripravenosti učiteľov fyziky na plnenie súčasných cieľov fyzikálneho vzdelávania. Silvia Novotná z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK chce navrhnúť spôsob zlepšenia vyučovania fyziky na Slovensku. Na základe pozorovaní a rozhovorov s učiteľmi plánuje vytvoriť typológiu učiteľov a pre každú kategóriu navrhnúť špecifický spôsob. Výsledky výskumu by mali pomôcť pri príprave budúcich učiteľov fyziky.

Otázku manažmentu pacienta u všeobecného lekára a výdavkov na jeho zdravotnú starostlivosť skúma Lukáš Kurinec z Fakulty managementu UK. V tomto projekte skúmame vplyv prebytočného posielania od všeobecného lekára k špecialistom na výdavky zdravotnej starostlivosti,“ uvádza Kurinec. Projekt navrhne bonusové ohodnotenie všeobecných lekárov v závislosti od ich prístupu v tejto otázke.

Kristína Mocsári z Pedagogickej fakulty UK skúša novú terapiu pre deti so zajakavosťou v predškolskom a mladšom školskom veku pochádzajúcu zo zahraničia. V rámci svojho projektu bude realizovať danú terapiu počas 6 mesiacov. Na základe porovnania výsledkov vstupného, kontrolného a výstupného vyšetrenia preverí, či sa prejavy zajakavosti znížili. „Ak sa nová terapia osvedčí, môže poslúžiť aj ďalším logopédom na Slovensku,“ hovorí Kristína Mocsári.

Vo svojom projekte bude Karin Černickaja z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK zbierať a analyzovať životné príbehy dospelých s poruchou učenia alebo pozornosti. Tieto príbehy majú poslúžiť budúcim psychológom, prípadne ďalším pomáhajúcim a pedagogickým profesiám. Pôjde o nástroj na zmierňovanie stigmy, zvýšenie povedomia o tejto téme, ale aj inšpiratívny zdroj pre osoby s poruchami učenia či pozornosti i pre bežnú populáciu.

Jedným z potenciálnych markerov ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 je aj enzým butyrylcholínesteráza. Jeho fyziologická funkcia nie je dosiaľ dostatočne objasnená. Je však prítomná vo veľkom množstve v našom krvnom obehu aj vo väčšine orgánov a podieľa sa okrem iného aj na metabolizme tukov a vzniku obezity či kardiovaskulárnych ochorení. Keďže tie sú rizikovými faktormi ťažšieho priebehu COVID-19, Lucia Markusková z Farmaceutickej fakulty UK chce využiť práve tento enzým k jednoduchšej identifikácii rizikových pacientov pre ťažký priebeh COVID-19 a efektívnejšej zdravotnej starostlivosti o nich.

„Rôznorodosť vedeckých projektov našich doktorandov kopíruje široké vedecké zameranie univerzity. Granty UK sú tu pre nich ako zdroj na podporu výskumov, ktoré sú základom ich dizertačných prác. Som rád, že sa nám darí v tejto tradícii kontinuálne pokračovať a že každoročne je o túto podporu veľký záujem,“ reaguje rektor UK Marek Števček.