Najlepšou univerzitou v rebríčku SCImago je Univerzita Komenského

V tohtoročnom rebríčku SCImago sa ako najlepšia vysoká škola na Slovensku umiestnila Univerzita Komenského v Bratislave. Najlepšou vedeckou inštitúciou je Slovenská akadémia vied. Oproti minulému roku svoje postavenie zlepšilo všetkých 16 slovenských univerzít.


Prvenstvo na Slovensku patrí Slovenskej akadémii vied, ktorá obsadila 511. miesto. Za ňou nasleduje Univerzita Komenského v Bratislave na 573. priečke. Vysoké školy popri vedeckej práci vykonávajú aj pedagogickú činnosť.

Do prvého kvartilu (25 %) rebríčka sa dostali tie univerzity, ktoré publikovali v najvplyvnejších vedeckých časopisoch, medzi nimi aj Univerzita Komenského.

Rebríček SCImago hodnotil 4364 univerzít podľa troch súborov ukazovateľov – výkonnosť výskumu (50 %), inovačné výstupy (30 %) a spoločenský dopad meraný viditeľnosťou na webe (20 %). Súčasné vydanie rebríčka meralo ukazovatele v období rokov 2016 – 2020.

Hodnotenie Scimago Institutions Rankings (SIR) je výnimočné v tom, že sa nesústreďuje len na organizácie univerzitného typu, ale zahŕňa tiež ďalšie relevantné vedecké a výskumné ústavy. Rating SIR využíva databázu vedeckých výstupov SCOPUS, vďaka ktorej zohľadňuje humanitné vedy lepšie ako napr. Šanghajský rebríček. Zámerom projektu nebolo vytvoriť rebríček ako THE, QS alebo ARWU, ale má primárne slúžiť ako podklad pre porovnanie subjektov v oblasti vedeckej činnosti, inovácií a viditeľnosti na internete.

UK dosiahla v edícii (SIR) 2022 druhé najlepšie umiestnenie od roku 2009. Najlepšie umiestnenie dosiahla v edícii 2018, a to konkrétne delené 556. miesto z 2966 univerzít. Uvedenú pozíciu nemožno automaticky porovnávať so súčasným ročníkom, pretože jednak došlo k nárastu počtu umiestnených univerzít (z 2966 na 4364), jednak došlo k výrazným metodologickým zmenám v počte a štruktúre hodnotených kritérií a rovnako aj vo váhach jednotlivých parametrov hodnotenia subjektov. Nárast počtu subjektov (nielen univerzít) je evidentný. Kým v edícii 2012 sa umiestnilo v kategórii všetkých inštitúcií 4663 subjektov, v edícii 2022 to bolo už 8084 subjektov. Medzi hodnotené subjekty patria univerzity, vedecké ústavy a centrá, ako aj inštitúcie z vládneho, zdravotníckeho a súkromného sektoru.

UK sa v poslednom období v danom hodnotení neustále zlepšuje bez ohľadu na nárast počtu hodnotených subjektov. Platí to v celkovom hodnotení, v hodnotení výskumu, čiastočne v hodnotení inovácií. Veľmi pozvoľna možno sledovať pokles v hodnotení univerzity a jej viditeľnosti na webe.

V kategórii univerzít z východnej Európy (196 pozícií) sa UK umiestnila na delenej 24. pozícii spolu s Vilnius Gediminas Technical University a Novosibirsk State University. Zo slovenských univerzít sa v tejto kategórii umiestnila na 47. mieste Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na delenom 68. mieste Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, na delenom 83. mieste Technická univerzita v Košiciach, na delenom 91. mieste Žilinská univerzita v Žiline a v prvej stovke sa umiestnila tiež na delenom 99. mieste Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Z pohľadu vedných oblastí dosahuje UK svetovo najlepšie hodnotenie vo vedách o Zemi a planétach (280. miesto) a v humanitných vedách a umení (375. miesto).