Univerzita má piatich nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dňa 29. apríla 2021 vymenovala ďalších 27 nových profesorov a profesoriek. Piati z nich sú z Univerzity Komenského v Bratislave.


V príhovore prezidentka uviedla, že spoločenskovedné a humanitné odbory by sa nemali chápať iba ako príprava zamestnancov pre určité konkrétne pracovné pozície. „Ako učitelia spoločenskovedných a humanitných disciplín najlepšie viete, že vašou úlohu je vychovávať mysliacich ľudí s pevným hodnotovým zázemím, ktorí si vedia vytvoriť na veci vlastný názor, vedia ho aj podložiť argumentmi a majú morálnu silu, aby ho obhájili v názorovej konfrontácii s inými postojmi. Takíto ľudia sa dokážu uplatniť nielen v oblasti, v ktorej získali vzdelanie a titul, ale aj všade tam, kde je potrebné aktívne hľadať informácie, tvorivo ich spracovať a použiť v praxi.“

Prezidentka zdôraznila, že od spoločenských vied a od predstaviteľov očakávame, že svoju expertízu ponúknu pri tvorbe verejných politík a pri identifikácii najväčších civilizačných výziev, ktoré pred republikou stoja. 

Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave:

  • doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., rímske právo, Právnická fakulta UK,
  • doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., obchodné a finančné právo, Právnická fakulta UK,
  • doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., pomocné vedy historické, Filozofická fakulta UK,
  • doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., správne právo, Právnická fakulta UK,
  • doc. Ing. Dušan Velič, DrSc., fyzikálna chémia, Prírodovedecká fakulta UK.

Naposledy prezidentka SR vymenovala troch profesorov z Univerzity Komenského dňa 22. apríla 2021.