Školenie prístupnosti webových sídiel pre hodnotiteľov

Univerzita Komenského, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami s podporou MŠVVŠ SR ponúka školenie prístupnosti webových sídiel pre hodnotiteľov.


Vysoká škola je v zmysle zákona VŠ povinná zabezpečiť všeobecne prístupné akademické prostredie vytváraním vhodných podmienok pre celú akademickú obec, teda aj pre študentov a zamestnancov so špecifickými potrebami. Táto povinnosť do veľkej miery zahŕňa aj požiadavky prístupnosti informačných zdrojov, taktiež dodržiavanie štandardov pre prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a mobilných aplikácií.

S cieľom zvýšiť informovanosť a podporiť odbornú samostatnosť vysokých škôl pri zabezpečovaní tejto úlohy, pozývame na bezplatné školenie prístupnosti webových sídiel a webových aplikácií pre hodnotiteľov.

Školenie je určené predovšetkým pre IT pracovníkov vysokých škôl, ktorí budú pripravení overovať prístupnosť webových sídiel na vlastných VŠ, dohliadať nad dodržiavaním štandardov pre bezbariérovú prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a elektronických dokumentov (v zmysle ustanovenia §20 ods. 1 písm. j) zákona o VŠ) a ponúkať poradenskú a konzultačnú činnosť v tejto oblasti vo vlastnej inštitúcii.

Školenie prístupnosti webových sídiel pre hodnotiteľov

Termín: 27. a 28. septembra 2021
Časový rozsah: 16 hod
Miesto konania: Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia - https://cdv.uniba.sk/saks/ (prezenčná forma bude realizovaná v prípade priaznivej pandemickej situácie). Náklady na cestovanie, príp. nocľah hradí vysielajúca organizácia.

Online prostredníctvom MS Teams (dištančná forma bude realizovaná v prípade nepriaznivého vývoja pandemickej situácie).

Cieľ školenia: Dosiahnutie znalosti na odbornej technickej úrovni audítora resp. hodnotiteľa prístupnosti webových sídiel.

Minimálne vstupné požiadavky: Znalosť základov audítorských a kontrolných postupov, praktická znalosť v oblasti prístupnosti na pokročilej úrovni, znalosť HTML a CSS.

Program:

  •  Úvod do legislatívy ohľadom prístupnosti webových sídiel a metodických postupov.
  • Praktické ukážky asistenčných technológií.
  • Detailné oboznámenie sa s jednotlivými požiadavkami prístupnosti a ich správnou implementáciou.
  • Vytváranie protokolu z hodnotenia – ako správne aplikovať metodické usmernenie k prístupnosti.
  • Metodické usmernenie k vypracovaniu vyhlásenia o prístupnosti.

Odporúčaná literatúra: WCAG 2.1. a Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti

Z dôvodu kapacitných obmedzení prosíme vyplnenú prihlášku poslať na adresu cezapuniba.sk. V prípade konkrétnych odborných otázok týkajúcich sa prístupnosti webových sídel, ich, prosím, spolu s prihláškou zašlite najneskôr do 22.09.2021 (streda), aby mohli byť odpovede náležite pripravené a čas školenia bol tak využitý na maximum.

PRIHLÁŠKA

Všetkým prihláseným záujemcom budú e-mailom zaslané ďalšie inštrukcie o realizácií školenia k prístupnosti webových sídel (s ohľadom na vývoj pandemickej situácie). 

Školenie odborne zabezpečuje MIRRI SR.

Viac informácii
Kontakt