Prieskum: Kvalita dištančného vzdelávania sa zvýšila, stále je čo zlepšovať

Študenti aj pedagógovia UK majú za sebou už druhý semester dištančnej výučby. Prieskum zachytil skúsenosti a názory na online vzdelávanie a podporu, odhalil slabiny v oblasti technického vybavenia.


Prieskum, do ktorého sa zapojilo 3 280 študentov, z toho 264 zahraničných a 356 pedagógov univerzita organizovala v dňoch 15. – 31. decembra 2020. Najviac študentov sa zapojilo z Lekárskej fakulty UK, Fakulty managementu UK a Pedagogickej fakulty UK. Najviac pedagógov sa zapojilo z najväčších fakúlt – Filozofickej fakulty UK, Lekárskej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Študenti hodnotia výučbu i pedagógov pozitívne, mnohí sa chcú vrátiť k prezenčnej výučbe

Online všetky predmety absolvovalo 95,6 % zapojených študentov, niektoré predmety 4 % študentov. Len 0,4 % študentov uviedlo, že neštudovali online. Najviac používaným nástrojom bol MS Teams (99,5 %), Moodle (72,7 %), e-mail (45,8 %); študenti mohli uviesť viac možností. Tieto technológie hodnotili prevažne ako spoľahlivé. Za nespoľahlivé ich považuje 4,8 – 5,8 % študentov.

Nástroj balíka Office – MS Teams – v zimnom semestri využívali najmä na prednášky (22,6 %), diskusie a cvičenia (20,2 %), poskytovanie učebných materiálov od vyučujúcich (19 %), testy (16,9 %), skúšky (14,9 %) či hlasovanie (6 %). E-learningový systém UK Moodle využívali študenti v najväčšej miere na testy (35,2 %), zdieľanie materiálov (24,7 %) či zbieranie zadaných úloh (18,9 %).

Prieskum sa zameral aj na prístup študentov k internetu. Vysokorýchlostným internetom s neobmedzenými dátami disponuje 58,1 % študentov, iné pevné pripojenie má 28,7 %, silné mobilné pripojenie (G3 a G4) 9,5 % a slabé mobilné pripojenie 3,3 % študentov. 0,4 % študentov nemá internetové pripojenie, preto museli využiť služby internetových kaviarní, knižnice či známych.

Potrebné technické vybavenie – počítač s kamerou a mikrofónom má 92,2 % zapojených študentov. Prístup k počítaču bez mikrofónu a kamery uvádza 4,5 % študentov. Menšia časť študentov uvádza len telefón (2 %), len tablet (1 %) alebo žiadne technické vybavenie (0,3 %).

Technickú podporu zo strany fakulty hodnotilo 66,7 % študentov ako dobrú alebo výbornú. Pracoviskom prvého kontaktu v prípade porúch, výpadkov alebo otázok v súvislosti s IT službami je na UK Centrum podpory informačných technológií UK čiže CEPIT – Hotline UK. Túto službu nepozná viac ako polovica študentov – 57,3 %. Jeho služby zatiaľ nevyužilo 87,6 % študentov.

Študenti v dotazníku hodnotili aj spôsobilosť pedagógov. „Myslím si, že zo strany fakulty je táto neľahká situácia zvládnutá veľmi dobre,“ uviedol študent alebo študentka v anonymnom dotazníku. 78,7 % študentov si myslí, že ich pedagógovia majú výborné alebo dobré kvality v oblasti dištančnej výchovy. Za priemerné ich označilo 17,2 %, za slabé 3,2 % a za nedostatočné 0,9 % študentov. Študenti uvádzali aj hodnotenia, že od pedagógov očakávali viac a lepšiu prípravu. Ďalšie časté sťažnosti sa týkali nedostatku praktických cvičení pri online výučbe, príliš málo času pri online testoch, nemožnosť vrátiť sa v Moodle testoch dozadu, neuvedený zostávajúci čas pri testoch vo Forms, nedostatok študijných materiálov a hlavne preťaženie úlohami od učiteľov. Našli sa aj študenti, ktorí poukázali na to, že niektorí učitelia odmietli zohľadniť ich technické problémy.

Takmer tri štvrtiny študentov sa nazdáva, že kvalita online vzdelávania na UK je rovnaká alebo sa zvýšila oproti letnému semestru 2019/2020. „Výučba v tomto semestri je neporovnateľná s minulým. Takto si presne predstavujem dištančnú výučbu. Výrazné zlepšenie oproti minulému semestru. Chválim!“ Niektorí si myslia, že prednášky by sa mali nahrávať a poskytovať študentom aj pri prezenčnej výučbe. Prezenčná výučba študentom chýba: „Vzhľadom na znemožnenie praktickej časti výučby sa veľmi chcem na letný semester vrátiť k prezenčnej výučbe, cítim sa veľmi ukrátený o praktické znalosti.“

Určité rezervy má univerzita aj voči zahraničným študentom. Poväčšine sa vyjadrovali pozitívne a online situáciu hodnotili spokojnosťou. Na druhej strane viacerí poukázali na to, že s nimi učitelia nekomunikovali, alebo že nemali dostatok informácií a nemohli plnohodnotne študovať.

Pedagógovia hodnotia výučbu kvalitnejšie ako študenti

Do prieskumu zapojení pedagógovia učili dištančne všetky predmety (96,9 %) alebo niektoré predmety (3,1 %). Najviac využívali nástroj MS Teams (48,2 %), Moodle (16,8 %), e-mail (26,3 %) alebo iné nástroje (8,7 %). Takmer všetci učitelia (92,4 %) uviedli, že najspoľahlivejším je podľa nich MS Teams. Používali ho najmä na diskusie, prednášky, poskytovanie učebných materiálov či skúšky. E-learningový systém Moodle nepoužíva až 44 % pedagógov. Zvyšní učitelia ho využívajú v najväčšej miere na testovanie, zdieľanie materiálov či zbieranie zadaní od študentov. Stránku https://uniba.sk/elearning navštevuje 54,8 % učiteľov.

Viac ako polovica učiteľov UK si myslí, že má dobré (58,2 %) alebo výborné (23 %) zručnosti v oblasti dištančného vzdelávania. Za priemerné ich označilo 17,7 % učiteľov.

Viac ako polovica učiteľov hodnotila podporu pre dištančné vzdelávanie zo strany Školiaceho strediska CIT ako dobré alebo výborné. „S podporou som veľmi spokojný, ako užívateľ si neviem predstaviť ďalšiu možnú formu podpory,“ aj také reakcie uvádzali učitelia. V menšej miere 23 – 39,9 % učiteľov nevedelo hodnotiť služby – videonávody, školenia alebo informovanosť o prebiehajúcich školeniach, z čoho možno usudzovať, že ich buď nevyužili alebo o podpore nevedeli. Ďalší sa podelili s názormi, ako zlepšiť metodiku kvality online výučby, alebo aké školenia by si priali do budúcna.

Technickú podporu zo strany fakulty hodnotili tri štvrtiny učiteľov dobre alebo výborne. Slabo alebo nedostatočne ju hodnotilo 7,6 % pedagógov.

Oproti študentom, z ktorých takmer tri štvrtiny si myslia, že kvalita online vzdelávania na UK je rovnaká alebo sa zvýšila oproti letnému semestru 2019/2020, toto tvrdenie zdieľa až 95,5 % učiteľov. Učitelia si prajú aj zlepšenia vo vzťahu k študentom, napríklad: „Neviem, do akej miery boli školení aj študenti. Ale nám učiteľom by pomohlo, keby boli študenti viac technicky zdatní a zorientovaní, aby sme ich nemuseli stále navigovať.“ Iný učiteľ by si prial: „Taktiež školenia zamerané na možnosti zvýšenia interakcie študentov, príklady nástrojov e-learningu a aktivít, ktoré môžu motivovať študentov a pod.“

Z prieskumu vyšli dve skupiny učiteľov. Tí, ktorí považujú dištančnú výučbu za dobrý a vhodný spôsob výučby na univerzite a v istom režime si vedia predstaviť aj jej pokračovanie, a tí, ktorí dištančnú výučbu považujú iba za dočasné riešenie situácie a zastávajú názor, že v žiadnom prípade nemôže nahradiť prezenčnú výučbu a osobný kontakt.

Študenti i pedagógovia sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom z apríla 2020 zhodnotili, že úroveň dištančného vzdelávania sa zlepšuje. Súvisí to s tým, že všetci postupne naberajú skúsenosti aj s touto formou vzdelávania. Negatívom je nedostatočná technická vybavenosť i zručnosť na oboch stranách.