Na Prírodovedeckej fakulte UK odštartoval projekt zameraný na zero waste, prepája výskum a prax

Dňa 28. júna 2022 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila vstupná konferencia k projektu „Research of mobile zero waste technology for regeneration of used sorbents from industry“.


Projekt je riešený v rámci výzvy BIN 01 na podporu inovácií a rozvoj podnikania vypísanej Výskumnou agentúrou. Uvedený projekt získal grant z Nórska vo výške 368 623 EUR so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 65 051 EUR. 

Projekt sa venuje možnostiam technologického riešenia v rámci trvalej udržateľnosti, pričom dôraz je kladený na nízkoodpadovú technológiu založenú na princípoch zero-waste, čím napĺňa príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Riešiteľmi projektu sú spoločnosť DEKONTA Slovensko spol. s r. o. zabezpečujúca najmä technologickú a procesnú časť technológie, a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá bude zastrešovať výskum v oblasti minimalizácie a recirkulácie odpadovej vody vznikajúcej pri technologickom procese.