K 90. narodeninám Dušana Jursíka

Doc. PhDr. Dušan Jursík, CSc., ktorý dlhé roky pôsobil na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, sa v októbri 2019 dožíva významného životného jubilea.


05. 10. 2019 15.06 hod.

Doc. PhDr. Dušan Jursík, CSc., sa narodil 5. októbra 1929 v Piešťanoch. Základnú školu absolvoval v r. 1936 – 1944 v Bratislave. Maturoval na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici v r. 1949. Vysokú školu pedagogickú študoval v odbore telesná výchova – biológia v r. 1952 – 1956. V r. 1960 bol promovaný na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v študijnom odbore geografia. Pri vzniku Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (1960) katedra pôsobila pod názvom Katedra teórie a metodiky plávania, turistiky a lyžovania FTVŠ UK, kde plávanie vyučovali Vladimír Černušák a Ľudovít Kilár. V r. 1961 nastúpil na katedru D. Jursík, ktorý sa zameriaval na základný a zdokonaľovací plavecký výcvik. Svoju dlhoročnú pedagogickú činnosť ukončil na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v r. 1996 odchodom do dôchodku.

Doc. Jursík počas svojho pôsobenia na FTVŠ UK sa postupne profiloval v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. Titul doktor filozofie PhDr. získal v r. 1968. Jeho kandidátska dizertačná práca „Metodika testovania plaveckej výkonnosti 11- až 15-ročnej mládeže“, ktorú obhájil v r. 1972 a získal tak titul kandidáta pedagogických vied CSc., sa stala významnou súčasťou pri výbere talentovanej mládeže v plávaní. V r. 1977 sa habilitoval vedeckou prácou „Teoretické a didaktické problémy vyučovania v základnom plávaní“ a získal titul docent.

Veľmi široký rozsah majú jeho vedecké práce a publikácie. Významnou mierou sa podieľal na vytvorení didaktiky základného plávania a základov športovej prípravy mládeže, kde vypracoval plavecké štandardy pri výučbe plávania na základných školách a testy plaveckej výkonnosti 11- až 15-ročnej mládeže. V tomto smere rozšíril aj vzdelávacie štandardy z plávania a telesnej výchovy pre stredné odborné školy a učilištia. Dôležitú zásluhu má doc. Jursík pri začlenení plávania ako súčasti osnov z telesnej výchovy na školách a presadzovaní plaveckej výučby na základných školách. Jeho bohatá publikačná činnosť bola aj v oblasti rekreačného plávania, kondičného plávania či vplyvu plávania na zdravie človeka. Niekoľko jeho vedeckovýskumných prác bolo orientovaných na sledovanie plaveckej spôsobilosti na Slovensku. Bol autorom niekoľkých vysokoškolských skrípt z plávania, metodických listov, odborných publikácií, terminologického slovníka Telesná výchova a šport či prednášateľom na školeniach trénerov, častým recenzentom rôznych príspevkov na konferenciách. Ako bývalý a úspešný športovec v modernom päťboji sa na fakulte, ale aj v klube Slávia SVŠT Bratislava venoval trénerskej činnosti v tomto športovom odvetví. Počas pôsobenia na FTVŠ UK založil a viedol špecializáciu moderný päťboj. Mnohí študenti fakulty – päťbojári pod jeho vedením boli úspešní na domácich majstrovstvách republiky a zahraničných podujatiach ako ME, MS a OH. Jeho najúspešnejším zverencom bol Dušan Poláček, ktorý sa zúčastnil OH v Moskve v r. 1980. V r. 1983 – 1990 pôsobil ako externista pre výučbu šermu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Doc. Jursík dlhé roky pôsobil v rôznych telovýchovných a športových funkciách. V r. 1968 – 1989 bol predsedom Slovenského zväzu moderného päťboja, predseda trénerskej rady moderného päťboja ÚV ČSZTV.

Zastával niektoré významné funkcie na fakulte – vedúci katedry, člen vedenia fakulty, člen vedeckej rady fakulty. Za svoje dlhoročné pôsobenie na FTVŠ UK a v športovom hnutí bol ocenený mnohými vyznamenaniami. Je držiteľom Zlatej medaily Univerzity Komenského.

Ako pedagogická autorita s mnohostrannými záujmami, aktivitami a hlavne s bohatými životnými skúsenosťami vždy odhodlane a rád spolupracoval so študentmi a kolegami na katedre. Jeho osobnosť vyžarovala „rešpekt starej školy“, ktorú som vnímal už ako študent fakulty a neskôr ako jeho kolega na katedre. Jeho dochvíľnosť, presnosť, vážnosť a plnenie úloh bolo samozrejmosťou pre nás všetkých. Za roky našej vzájomnej spolupráce som mal však možnosť poznať osobu doc. Jursíka aj z inej stránky napr. na lyžiarskych či vodáckych kurzoch našich poslucháčov. A to bolo pre nás všetkých veľké prekvapenie. Štýlové kovbojské oblečenie s klobúkom a zasunutou dýkou v puzdre, s ktorou vedel vyrezávať rôzne indiánske motívy, bolo veľkým zážitkom. Jeho kotlíkový guláš či grog boli vždy veľkou lahôdkou. Následne priehrštie vtipov, ktoré vedel úžasne podať, spolu s trampskými pesničkami, ktoré spieval a hral na gitare, vedeli vytvoriť na kurzoch vždy dobrú náladu. A to bolo hlavné, pretože doc. Jursík bol vždy priateľský a spoločenský. Veľkou záľubou doc. Jursíka je vojenská história a hlavne strelné zbrane, o ktorých má bohaté vedomosti.

Doc. Jursík bol a je i dnes dokonalým spojením slova „pohyb je život“. Rôznym športovým aktivitám sa venoval celoživotne. Jeho pravidelne odplávaný kilometer v bazéne či niekoľko bežeckých okruhov na dráhe, ale hlavne prechádzky na svojom obľúbenom koníkovi popri Dunaji, ako i člnkovanie v zátoke lodenice FTVŠ UK plne charakterizovali jeho osobu. Popri tom všetkom však nezabúdal na svoju rodinu, manželku, dcéru a vnúčatá, ktorým sa tiež venoval naplno.

V mene celej katedry športov v prírode a plávania želám doc. Dušanovi Jursíkovi k jeho krásnemu životnému jubileu 90 rokov veľa zdravia, sily a radosti do ďalších rokov života.

Ľubomír Kalečík,
Katedra športov v prírode a plávania FTVŠ UK