Dve výročia profesorky Serafínovej

Päťdesiat rokov na Filozofickej fakulte UK a štyridsať rokov na katedre žurnalistiky


20. 08. 2019 14.25 hod.

„Prešlo päťdesiat rokov odvtedy, čo som robila prijímacie pohovory na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského,“ zaspomínala si na rok 1969 profesorka Danuša Serafínová a dodala, že po skončení školy sa rozhodla pre internú ašpirantúru a bola rok na študijnom pobyte vo Francúzsku. Nuž a pred štyridsiatimi rokmi nastúpila na Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty UK, kde vtedy pôsobil aj profesor Ľudovít Jacz.

„Sotva som na katedru nastúpila, pán profesor ma hneď vyhnal praxovať. Najskôr do denníka Práca, ale potom som pôsobila aj v televízii a v rozhlase,“ hovorí. Na katedre dlhé roky pôsobila tiež vo výskume, v roku 2010 sa stala profesorkou. „Nikdy som neoľutovala, že som vlastne celý profesijný život zostala verná filozofickej fakulte,“ hovorí profesorka Serafínová a zaspomína si i na svojich učiteľov, o ktorých hovorí s úctou ako o renomovaných pedagógoch.

Dnes k nim patrí aj ona, hoci niektorí študenti pokladajú jej predmet – dejiny žurnalistiky – za postrach a pýtajú sa, prečo majú túto históriu poznať. „Preto, lebo to súvisí s úctou k profesii žurnalistu a najmä, aby sme neopakovali chyby z minulosti,“ dodáva.

Pri príležitosti jej dvoch výročí, ktoré si v tomto roku pripomenula, dostala od Mariána Zouhara, dekana Filozofickej fakulty UK, Striebornú medailu Univerzity Komenského za zásluhy o Filozofickú fakultu UK. „Vaše dlhoročné pôsobenie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského je spojené s katedrou žurnalistiky, kde ste pracovali štyridsať rokov – najprv ako odborná asistentka, neskôr ako docentka, profesorka i vedúca katedry. Počas svojho pôsobenia ste boli garantkou štúdia žurnalistiky na všetkých troch stupňoch, vzdelávali ste a pripravovali pre prax slovenskú žurnalistickú elitu. Ako školiteľka ste vychovali vedeckých ašpirantov a doktorandov žurnalistiky. Patrí vám úprimná vďaka za vašu dlhoročnú prácu, ktorou ste sa zaslúžili o rozvoj odboru žurnalistika, a tiež za významný výskum v oblasti dejín žurnalistiky,“ píše sa v liste, ktorý profesorka Serafínová dostala spolu s medailou.

Samozrejme, nezaobišlo sa to bez priateľského posedenia, ktoré bolo 3. júla 2019. Samozrejme, aj tu sa hovorilo o úspechoch, ktoré profesorka Danuša Serafínová za oných štyridsať rokov na katedre dosiahla. Profesor Zouhar zdôraznil najmä to, že bola jednou z tých, ktorí vybudovali odbor žurnalistiky a ktorým sa podarilo na novinárčine vytvoriť aj podmienky pre doktorandské štúdium.

 Peter Kubínyi, FiF UK