Viem, čo sa chystáš povedať

Aj takýmto popularizujúcim názvom by sa dal označiť APVV projekt č. 15-0307, ktorý prezentovali 18. novembra 2019 na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pedagógovia z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.


10. 01. 2020 12.38 hod.

Oficiálny názov projektu znie „Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie“ a riešitelia si položili otázku, ako možno využiť prozodické vlastnosti reči pri zlepšovaní tlmočníckeho výstupu.

Riešitelia pracovali s korpusom prejavov, ktoré odzneli v Európskom parlamente. Najprv extrahovali vety (bolo ich viac ako 7000), ktoré obsahovali isté výrazné prozodické javy, na základe ktorých sa dalo predpokladať, čo bude nasledovať. Následne boli analyzované v programoch Multi Speech, Audicity a Speech Analyser. Tlmočníci, ktorí vety počúvali, mali určiť moment vo vete, v ktorom sa na základe intonácie dala predpovedať ďalšia informácia (tzv. anticipačný náznak), a takisto aj kategóriu informácie: napr. enumerácia, réma, téma, explikácia, zdôraznenie a pod. Teda na základe prozódie a intonácie sa pokúsiť „predpovedať“ nasledujúci syntakticko-sémantický obsah výpovede.

Na základe ich analýzy sa potom riešitelia snažili definovať a určiť miesto tzv. anticipačného jadra vo vete a jeho prozodické parametre (rytmus, frekvencia a pod.)

Ako uviedla jedna z riešiteliek PhDr. Mária Paľová, PhD., projekt je zatiaľ vo fáze základného výskumu, no jeden z výstupov bude mať aj didaktický charakter. Riešiteľský tím má v úmysle zrealizovať nahrávky 500 modelových viet vyslovených reprezentatívnym hovoriacim (mužský a ženský hlas), ktoré sa potom môžu používať pri výučbe tlmočenia z francúzštiny do slovenčiny.

Stanislava Moyšová,
Katedra romanistiky FiF UK