UK úspešne zavŕšila prvú časť obnovy Výškového bloku A na Mlynoch UK

V rámci modernizácie a rozvoja internátov Univerzity Komenského prechádza aktuálne najvýraznejšou premenou výškový blok A na Mlynoch UK. Jeden z blokov „Štúraku“ má za sebou prvú etapu komplexnej rekonštrukcie. Počas uplynulého roka boli postupne obnovené rozvody, sociálne jadrá aj ústredné kúrenie.


Výškový blok je od septembra 2022 je pre rozsiahle stavebné práce úplne uzavretý. Financie na rekonštrukčné práce v hodnote 2,3 mil. eur boli získané z dotácie ministerstva školstva a z vlastných zdrojov univerzity. Projekt by mal v nasledujúcich mesiacoch prejsť do druhej fázy, v ktorej sa plánuje zateplenie strechy, zateplenie fasády a výmena všetkých okien a balkónových dverí.

Univerzita sa pre tento zámer uchádza o finančnú dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti vypísanej Ministerstvom dopravy SR z Komponentu 2. Projektová dokumentácia so žiadosťou bola prihlásená do výzvy v júli tohto roka. Kedy by mohli byť rekonštrukčné práce ukončené a výškový blok opäť otvorený pre študentov momentálne nie je možné určiť, pretože pokračovanie prác závisí od získania financií z výzvy Plánu obnovy a odolnosti a ďalších administratívnych úkonov.

Komplexnou hĺbkovou rekonštrukciou by mal prejsť aj výškový blok B. Plánovaná investícia mala byť financovaná z prvej výzvy Komponentu 8 z Plánu obnovy a odolnosti. Avšak jej čerpanie bolo podmienené spájaním univerzít, čo je pre Univerzitu Komenského nesplniteľnou požiadavkou z obsahovej aj časovej stránky. Aktuálna výzva z Komponentu 8 z Plánu obnovy a odolnosti je obmedzená na čerpanie do 9,9 mil. eur na jeden objekt, čo pre pripravený projekt nepostačuje. Z tohto dôvodu prebieha verejné obstarávanie na dodanie novej projektovej dokumentácie, ktorá by riešila čiastkovú rekonštrukciu výškového bloku B vo finančnom limite výzvy.

V posledných štyroch rokoch sa v rámci opráv a modernizácie internátov Univerzity Komenského podarilo zrealizovať pomerne veľké projekty financované z vlastných zdrojov a z dotácií ministerstva školstva. Na Mlynoch UK išlo napríklad o výmenu ôsmich výťahov, rekonštrukciu jadier šiestich blokov Átriových domkov, na dvoch blokoch rekonštrukciu striech, v troch blokoch bol vymenený nábytok, podlahy, obnovená maľovka a doplnený inventár. Modernizáciou prešlo aj 23 študovní. V areáli Mlynov UK boli opravené cesty a dopravné značenie, vybudované cyklostojiská, ošetrená zeleň, obnovená športovo-oddychová zóna či vymenené parkové osvetlenie s cieľom úspory energií. Na Družbe UK bola urobená rekonštrukcia kotolne, modernizácia balkónových stien a okien a ďalšie opravy vnútorných i vonkajších častí.