Odborné sympózium „Deň novorodenca“ na Lekárskej fakulte UK s medzinárodnou účasťou

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH v Bratislave (NKIM), Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK (ÚLFBIT) a Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK (ÚSVMV) zorganizovali dňa 6. decembra 2019 odborné sympózium s medzinárodnou účasťou – Deň novorodenca, ktoré bolo venované harmónii pohybu. Odborní garanti boli prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD. Sympózium podporilo aj oddelenie pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave.


18. 02. 2020 13.13 hod.

V úvodnej časti sympózia bola uvedená do života monografia „Zdravé dieťa. Kyslík – iskra života autorov I. Brucknerovej, M. Trnku a kolektívu. Monografia dáva do pozornosti tému venovanú vzácnemu plynu – kyslíku. Svet okolo novorodenca ovplyvňuje množstvo faktorov a podnetov. Kyslík je dôležitý pre život. Jeho význam a postavenie sú v monografii prezentované nielen z teoretického, ale aj z odborného hľadiska. Technický pokrok poskytuje nové možnosti merania, hodnotenia a analýzy prítomnosti kyslíka a jeho pôsobenia v organizme. Technika a teória, prax a klinická aplikácia sú navzájom úzko prepojené. Monografia pozostáva zo štyroch častí, kde okrem charakteristiky kyslíka, fyzikálneho opisu princípov možností jeho monitorovania a analýzy vplyvu rôznych faktorov je venovaná pozornosť výučbe v simulačnom centre pri riešení stavov spojených s hypoxémiou. Záverečná časť je venovaná novým možnostiam neinvazívneho monitorovania tkanivovej oxidácie, prínosu dychovej rehabilitácie novorodenca a analýze mentálneho vývoja dieťaťa s rizikovým perinatálnym obdobím. Krstu sa ujali študentky 6. ročníka LF UK, ktoré písali svoju diplomovú prácu na NKIM (Macáková Ivana, Soboličová Sandra, Kulichová Gizela, Ševčíková Iveta, Vitkovičová Veronika, Rákozci Katalin, Koliouska Elissavet, Farinaccio Ylenia, Srnková Patrícia). Spoločným želaním všetkých bolo, aby si kniha našla veľa čitateľov, mala úspech, bola inšpiráciou pre ostatných a prispela k zlepšeniu kvality života novorodenca. Veríme, že monografia obohatí rozšírenie vedomostí v štúdiu neonatológie a pediatrie.

Tohoročné sympózium Deň novorodenca malo zameranie na „Harmóniu pohybu“. Tematicky bol obsah sympózia rozdelený na 4 časti: technika a teória, prax a teoretická aplikácia, prax a klinická aplikácia a starostlivosť o novorodenca.

Technika a teória
V prvej časti sa prednášajúci sústredili na harmóniu pohybu a využitie simulačných modelov vo výučbe na LF UK a na technický pohľad na pohyb (Brucknerová, Vitovič). Medicínska simulácia sa dnes stáva plnohodnotnou zložkou edukácie študentov, budúcich medicínskych pracovníkov. Výhodou simulovaného prostredia je zvyšovanie odbornosti a znižovanie rizika výskytu chýb pri starostlivosti o pacientov. Osobitná pozornosť bola venovaná biomechanike svalov, biofyzikálnym princípom činnosti kostrovej sústavy a meraniu svalovej aktivity (Kopáni, Ferencová, Trnka). Do tejto časti prispeli aj hostia z Českej republiky, a to zo Simulačného centra z Brna s témou Simulačné centrum v pohybu (Prokopová, Skřišovská, Štourač). Z Pardubíc to boli príspevky na témy: Shaken baby (Holeková, Černohorská) a Kojenci a novorozenci očima soutežicích na záchranářskych soutežích (Budiš, Semrád).

Prax a teoretická aplikácia
Druhá časť bola venovaná posterovej sekcii, kde bolo prezentovaných 14 posterov študentov z Lekárskej fakulty UK študujúcich v slovenskom a anglickom  jazyku, ktorí prezentovali svoj vedecký výskum na NKIM a na ÚLFBIT. Študenti preukázali rozsiahle teoretické aj klinické vedomosti. Súčasťou tejto časti programu bola aj prezentácia simulačných pomôcok – novorodenecký simulátor SmartMan Baby Pro+ (Helago-SK, s. r. o).

Prax a klinická aplikácia
V tejto časti odzneli odborné prednášky hostí z Prahy na tému „Farmakokinetika“ (Pokorná) a odborníkov z klinickej praxi na témy: Imunita v pohybe (Šemberová), Svalová sila – diferenciálna diagnostika (Kolníková), Pohyb končatín – diferenciálna diagnostika kŕčov novorodenca (Tulejová), Pohyb hrudníka alebo hrudník v pohybe (Doboš), Formy pohybu tráviacej sústavy (Letenayová), Postnatálny posun bublín v črevách (Brucknerová) a Pohyb potravy v bruchu novorodenca alebo stratégia kŕmenia (Cinková).

Starostlivosť o novorodenca
V záverečnej časti „Starostlivosť o novorodenca“ pohľad na pohyb prezentovala fyzioterapeutka v prednáške Pohyb prejav života (Zubaľová) a o úskaliach sociálneho pohybu sa hovorilo v prednáške Absencia primárneho vzťahu v živote novorodenca a jeho pohyb v sociálnej sieti (Rabenseiferová, Štefániková).

Sympózium sa nieslo v priateľskej atmosfére a v závere bola široká diskusia medzi účastníkmi z teoretických a klinických pracovísk Českej a Slovenskej republiky. Sympózium ukončila prof. Brucknerová, ktorá sa všetkým účastníkom poďakovala za účasť a popriala im pokojné prežitie adventného obdobia. Opäť sme si sľúbili, že sa stretneme na ďalšom Dni novorodenca.

Doc. MUDr. Elena Ferencová, PhD.
Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
prednostka NKIM LF UK a NÚDCH