Fakulta managementu UK podpísala dodatok k Memorandu o spolupráci s Prince Sultan University v Rijáde

Dňa 19. 1. 2020 bol v Rijáde (Saudská Arábia) podpísaný dodatok k Memorandu o porozumení medzi Fakultou managementu UK a miestnou Prince Sultan University.


28. 01. 2020 12.27 hod.

FM UK zastupovala prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA, prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Na ceremónii podpísania bol prítomný aj doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. Za Prince Sultan University dodatok podpisovali rektor univerzity Dr. Ahmed Yamani, dekan Business Administration College a Dr. Mohammad Nurunnabi, koordinátor pre výskum a internacionalizáciu na univerzite.

Prince Sultan University je prvá nezisková privátna univerzita v Saudskej Arábii, ktorá bola založená v roku 1998. Má päť fakúlt: fakultu biznis administrácie, fakultu počítačových a informačných vied, fakultu techniky, fakultu humanitných vied a fakultu práva. Ide o dynamicky sa vyvíjajúcu univerzitu, ktorá sa významne podieľa na implementácii Saudsko-arabskej stratégie 2030, ktorej dôležitým komponentom je aj rozvoj podnikania.

Podpísaný dodatok špecifikuje spoluprácu medzi oboma inštitúciami najmä v oblasti výskumu s dôrazom na výskum v oblasti podnikania, ale aj digitálnej ekonómie. Vytvára rámec pre prípravu 3-ročného plánu v oblasti výskumu, spoločnej publikačnej činnosti, ako aj spolupráce v rámci doktorandského štúdia. V rámci plánovaných spoločných aktivít sa uvažuje aj o výmenných stážach doktorandov, možnostiach sabatikálnych pobytov pedagógov, ako aj o participácii našich učiteľov na tréningových aktivitách pre arabské firmy. Takéhoto tréningu sa ako vyučujúci z našej fakulty v Rijáde zúčastnil 20. januára 2020 doc. PhDr. Marian Holienka, PhD., s témou biznis plánovania.

Prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA