Aliancia ENLIGHT má za sebou prvé tri roky fungovania

V stredu 27. septembra 2023 sa uskutočnilo výročné stretnutie projektu európskej superuniverzity ENLIGHT, ktorej súčasťou je aj Univerzita Komenského. Rektor UK a kancelária ENLIGHT na UK zhodnotili tri roky pôsobenia aliancie a jej strategickú rolu v rámci fungovania univerzity.


Na stretnutí rektor UK Marek Števček a prorektor pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer hodnotili, čo sa v projekte európskej univerzity ENLIGHT podarilo, akým výzvam musela čeliť a čo čaká projekt v nasledujúcich rokoch.

Cieľom európskej univerzity je rozširovanie možností štúdia, zdieľanie know-how, budovanie networkingu, internacionalizácia a prepájania výskumu, vedy a vzdelávania. V roku spustenia projektu ENLIGHT nastala koronakríza, ktorá obmedzila jednu z dôležitých výhod superuniverzity, a to mobilitu študentov. Po skončení pandemických obmedzení sa počet študentov, ktorí sa rozhodli využiť príležitosť vycestovať cez ENLIGHT, takmer zdvojnásobil, a to pri porovnaní uplynulých rokov so súčasným. Alternatívou pre osoby so znevýhodnením je možnosť online mobilít. Doposiaľ sa podarilo pripraviť 39 edukačných aktivít, ako sú letné či zimné školy, BIP (hybridné kurzy) a živé laboratóriá s externými partnermi, ako je Magistrát mesta Bratislava či ESET. Začali sa realizovať nové metódy výučby, napríklad vyučovanie na základe výziev, kedy si študenti sami zvolia výzvu, ktorú chcú riešiť.

V rámci projektu funguje aj Študentská sieť (Student Network), ktorej sa za tri roky okrem iného podarilo prepojiť študentské senáty naprieč univerzitami. Študenti majú možnosť zapájať sa do fungovania aliancie na stretnutiach a budovať a prehlbovať medzinárodnú študentskú komunitu v rámci desiatich prestížnych európskych univerzít. ,,Môžeme sa zapájať do dôležitých rozhodnutí a nerozhoduje sa o nás bez nás,“ zhodnotil člen Študentskej siete Damián Samuel Ovečka, študent Filozofickej fakulty UK.

,,Sme radi, že Univerzita Komenského je členom elitného klubu 10 európskych univerzít, vďaka čomu sme súčasťou transformácie vysokého školstva,“ povedal na stretnutí vedúci kancelárie ENLIGHT na Univerzite Komenského Viktor Svetský.

Aliancia ENLIGHT ponúka veľa možností na prepájanie študentov, vyučujúcich, akademikov a výskumníkov prostredníctvom spojených kurzov, krátkodobých aj semestrálnych mobilít, tréningov a rôznych konferencií zameraných na päť oblastí: zdravie a pohoda, digitálna revolúcia a vplyvy digitalizácie, klimatická zmena, energetika a obehové hospodárstvo a rovnosť. V súčasnosti spája už 10 európskych univerzít: Univerzitu v Gente v Belgicku, Univerzitu v Bordeaux vo Francúzsku, Baskickú univerzitu v Španielsku, Univerzitu v Galway v Írsku, Univerzitu v Göttingene v Nemecku, Univerzitu v Groningene v Holandsku, Univerzitu v Tartu v Estónsku, Univerzitu v Uppsale vo Švédsku a tento rok sa pridáva aj švajčiarska Univerzita v Berne.