Knižnica FTVŠ UK oslávila sté výročie našej univerzity aj stretnutím jej bývalých pracovníčok

Dňa 14. júna 2019 zorganizovali pracovníčky knižnice Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) stretnutie s bývalými kolegyňami. Pozvanie prijali Nadežda Kováčová, Eva Pečenadská, Ludmila Zapletalová, Elena Majerníková, Paulína Holotňáková a Soňa Velčická.


08. 08. 2019 13.40 hod.

Zúčastnených privítala vedúca knižnice Ľubica Grebečiová a kolegyne Denisa Bujňáková a Jarmila Majová, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy Milan Sedliak a tajomník fakulty Juraj Turan. Poďakovali sa knihovníčkam za ich dlhoročnú a zodpovednú prácu. Po krátkom kultúrnom programe, pripravenom súčasnými pracovníčkami, sa rozprúdila diskusia medzi „pamätníčkami“ a zástupcami mladšej generácie. Množstvo spomienok zaujalo všetkých. Rozprávanie Naďky Kováčovej a Evičky Pečenadskej, ktoré boli pri zrode knižnice v roku 1960, keď sa začala písať jej história spolu s históriou fakulty, bolo nesmierne pútavé. Knižnica sídlila v tých rokoch v univerzitných priestoroch na ulici Viliama Paulínyho Tótha č. 1 v Bratislave, v susedstve hotela Carlton. Práve z hotela pochádza prekrásne historické zrkadlo, ktoré je v priestoroch knižnice umiestnené od začiatku jej fungovania na Lafranconi. Pracovníci hotela ho darovali knihovníčkam.

Zaujímavé bolo aj rozprávanie Lidky Zapletalovej. Počas štúdia na FTVŠ UK pracovala ako vedecká pomocná sila v knižnici, a aj po jeho skončení zostala v knižnici zamestnaná ešte rok. Až potom nastúpila na dráhu pedagogičky. O jej hlbokom záujme o knihy a spolupatričnosti ku knižnici svedčí aj úsmevná príhoda. Lidka tak usilovne a tichúčko študovala v knižnici, až ju tam raz v piatok popoludní pracovníčky omylom zamkli. V tých rokoch sme ešte nechyrovali o mobilných telefónoch, počítačoch a možnostiach elektronickej komunikácie. Našťastie bola v knižnici „pevná“ telefónna linka, privolala si pomoc a bola zachránená pred víkendom stráveným medzi regálmi s knihami.

Elenka Majerníková zaspomínala na celý svoj profesijný život na jednom pracovisku. V Knižnici FTVŠ UK začínala a odtiaľto po 42 rokoch záslužnej práce aj odchádzala do dôchodku. Bola v poradí tretia vedúca knižnice. S úctou a pietou sme si spomenuli na všetkých bývalých kolegov, ktorí už nie sú medzi nami, na prvú a druhú vedúcu knižnice: Máriu Figušovú a Želmíru Müllerovú.

Paulínka Holotňáková začínala profesijný život taktiež v našej knižnici. Po rokoch bola pre ňu práca v knižnici odrazovým mostíkom pre ďalšie, nesporne zaujímavé a dôležité pracovné pozície na Veľvyslanectve Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Veľvyslanectve USA.

Sonička Velčická s nostalgiou hovorila o období, keď bola knižnica v priestoroch pri plavárni, pre knihy aj ľudí nevyhovujúcich a stiesnených. Zároveň však spomenula spolupracujúci a súdržný pracovný kolektív. Za všetky pozvané sa poďakovala za možnosť navštíviť fakultu, vidieť zrekonštruované a rozšírené priestory knižnice. Všetky kolegyne zhodne vyjadrili prianie zopakovať si stretnutie aj v budúcnosti.

Snahou pracovníkov knižnice vždy bolo a je poskytovať kvalitné služby, prinášať aktuálne informácie používateľom knižnice a prispieť tak k skvalitneniu chodu fakulty. Dosiahnuť sa to dá len vtedy, keď funguje pracovný kolektív. Dobré medziľudské, priateľské vzťahy medzi súčasnými a bývalými pracovníkmi tomu môžu byť nápomocné.

Ľubica Grebečiová,
vedúca Knižnice FTVŠ UK