Užitočné info: Príručka pre prvákov

Nastupujete tento semester do prvého ročníka a neviete, čo máte od štúdia na univerzite očakávať? Vysoká škola predstavuje výzvu a je dôležitým míľnikom vo vašom živote. V prvom rade by ste si mali zvyknúť na niekoľko noviniek, ktoré ste doteraz na strednej škole nemali. Predstavujeme vám zopár užitočných informácií, ktoré sa vám počas štúdia určite zídu.


23. 09. 2022 09.00 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Kreditový systém štúdia

Na všetkých fakultách Univerzity Komenského sa uplatňuje kreditový systém štúdia. Na začiatku každého semestra si zapíšete konkrétne predmety a ak ich úspešne absolvujete, dostanete určitý počet kreditov. Aby ste úspešne dokončili trojročné bakalárske štúdium, musíte získať za tri roky štúdia minimálne 180 kreditov. Ak sa zapíšete na dvojročné magisterské štúdium, musíte za dva roky získať 120 kreditov. Predmety sa delia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Predmety si zapíšete na začiatku každého semestra v akademickom informačnom systéme (AIS).

Akademický informačný systém (AIS)

Po celú dobu štúdia pracujete s akademickým informačným systémom (AIS). Prostredníctvom neho si zapisujete predmety do rozvrhu, prihlasujete sa na skúšky, nahrávate záverečné práce či získavate hodnotenia. Veľkou výhodou pre prvákov je, že pre nich sú zápisné listy už vytvorené. Na webovej stránke (https://ais2.uniba.sk) alebo v aplikácii AIS kliknete na „Zápis predmetov, kredity“, kde si postupne zapisujete predmety podľa toho, ktoré sa vám do štúdia hodia. Povinné predmety máte predpísané, z povinne voliteľných si vyberáte len určitý počet predmetov na konkrétnej fakulte. Výhodou voliteľných predmetov je napríklad aj to, že si môžete zvoliť voliteľný predmet prakticky z akejkoľvek fakulty, nielen z tej, na ktorej študujete.

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie je prvým kontaktom po nástupe na vysokú školu. Každá fakulta má svoje študijné oddelenie a príslušných študijných referentov. Väčšinou vás priradia ku konkrétnemu študijnému referentovi na základe prvého písmena vášho priezviska. U študijného referenta ste sa zapisovali na štúdium, no okrem toho tu môžete získať aj potvrdenie o štúdiu, informácie o štúdiu, cez študijné oddelenie môžete požiadať o ospravedlnenie absencie či riešiť prípadné problémy.

Štipendium

Každý študent má nárok požiadať o štipendium, ktoré sa hradí buď z vlastných zdrojov vysokej školy, či z finančných prostriedkov zo štátu. Možnosti poskytovania štipendií upravuje Štipendijný poriadok UK. Štipendiá môžu byť sociálne, motivačné či jednorazové mimoriadne. O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje dekan, pričom ak ste zapísaný na viacerých fakultách, môžete žiadať o štipendium iba na jednej fakulte. Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podávate na predpísanom tlačive dekanovi fakulty prostredníctvom študijného oddelenia. Motivačné štipendium môžete dostať za vynikajúce výsledky. Tento druh štipendia môže priznať rektor alebo dekan fakulty najviac desiatim percentám študentov UK. Motivačné štipendium môže byť odborové či za vynikajúci prospech.

Ubytovanie

V každom akademickom roku máte možnosť požiadať o ubytovanie na ubytovacích zariadeniach Mlyny UK a Družba UK. Samostatne svojim študentom poskytujú ubytovanie Evanjelická bohoslovecká fakulta UK a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK. V Martine študentom Jesseniovej lekárskej fakulty UK poskytuje ubytovanie tamojší internát. Máte možnosť požiadať aj o partnerské ubytovanie, teda bývať s partnerom/partnerkou. Termíny, na základe ktorých si ubytovanie vyberáte, nájdete v harmonograme ubytovacieho procesu pre príslušný akademický rok. Žiadosti o pridelenie ubytovania sa začínajú podávať v strede júla prostredníctvom elektronického systému. Pri ubytovaní je potrebné dôsledne dodržiavať tieto termíny, aby ste naň mali nárok. Podrobné informácie o tom, ako podávať žiadosti o ubytovanie, nájdete na tejto stránke.

Študentský preukaz

Nástupom na vysokú školu dostanete medzinárodný čipový preukaz ISIC, na ktorý však majú nárok len študenti denného štúdia. Slúži na identifikáciu, vďaka nemu majú ubytovaní prístup na internáty. Poskytuje vám aj rôznorodé zľavy. Jeho platnosť je medzinárodná, a preto môžete tieto zľavy využívať aj v zahraničí. Ušetríte nejaké to euro na stravovaní, pamiatkach, oblečení, na knihách, v kinách, ale aj na cestovaní a doprave. Svoj preukaz môžete nosiť pri sebe aj v elektronickej podobe v ISIC aplikácii, ktorá vám ponúka množstvo extra kupónov, ktoré nenájdete medzi bežnými zľavami v databáze.

 

Najvyššie dosiahnutý titulOslovenie
Mgr.pán magister/pani magisterka
PhDr., PhD., DrSc. RNDr., JUDr., MUDr., MDDr., PharmDr., PaedDr., ThDr.pán doktor/pani doktorka
doc.pán docent/pani docentka
prof.pán profesor/pani profesorka

Univerzitný email

Univerzitný email outlook.com/uniba.sk slúži na oficiálnu komunikáciu medzi študentmi a vysokoškolskými pedagógmi. Prihlasovacie údaje do univerzitného emailu predstavuje univerzitný login, ktorý je zvyčajne priezvisko s číslom a slúži aj ako prihlasovacie meno do AIS-u. Heslo do systému je vaše univerzitné heslo, teda to, ktoré sa používa napríklad aj do AIS-u. Obidva údaje vám automaticky vygenerujú po zápise na štúdium. Vďaka univerzitnému emailu sa môžete spojiť s vyučujúcimi, spolužiakmi, študijným referentom, ale aj s ubytovacím oddelením. Okrem emailu získate aj prístup k službám balíka Office365, ktorý môžete využívať počas štúdia zadarmo.

Možnosti mobility

Študovať nemusíte len na Slovensku. Vyberte sa načerpať množstvo nových informácií, skúseností, ale aj zážitkov do zahraničia. Takúto možnosť vám ponúka napríklad program Erasmus+, na ktorý sa prihlásite prostredníctvom softvéru Mobility online. V zahraničí môžete stráviť minimálne dva mesiace, maximálne dvanásť mesiacov. Pred mobilitou vám bude poskytnutý grant do konkrétnej krajiny, o ktorý požiadate. Grant na Erasmus+ predstavuje pre vás čistý príjem, takže nepodlieha zdaneniu. Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke.

Akademická knižnica UK

Na dôslednú prípravu pri štúdiu vám slúži Akademická knižnica UK, kde nájdete všetky potrebné informačné materiály, ktoré využijete pri učení sa na skúšky, testy, ale aj pri písaní seminárnych a záverečných prác. Každá fakulta má vlastnú akademickú knižnicu, pričom knihy, ktoré potrebujete, si môžete rezervovať prostredníctvom Súborného online katalógu UK.

Šport a voľný čas

Samozrejme, okrem štúdia môžete aj zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Milovníci športov si prídu na svoje najmä na študentskom internáte Mlyny UK, kde nájdete množstvo vnútorných, ale aj vonkajších športovísk. K dispozícii máte napríklad telocvičňu pedagogickej fakulty, telocvičňu lekárskej fakulty, Workout Space Mlyny, ktorý sa nachádza v blízkosti tenisového kurtu medzi objektom VB Šturák a internátom Mladosť, lezeckú miestnosť, workoutové ihrisko, discgolfové ihrisko či posilňovňu Titan Gym. Aj na študentskom internáte Družba UK nájdete ihrisko na plážový volejbal, basketbal, tenisový kurt, street workout a taktiež stolný tenis. Za zábavou či kultúrnym vyžitím môžete vyraziť do univerzitného centra UniK Mlyny.

Informačné centrum UK

Ak ste nedostali odpoveď na svoje zvedavé otázky u študijných referentov, môžete sa zastaviť v Informačnom centre UK, ktoré nájdete na Štúrovej ulici. Informujte sa o svojom štúdiu v útulnom prostredí. Reprezentujte svoju fakultu či Univerzitu Komenského vďaka marketingovým predmetom, ktoré si môžete v tomto priestore zakúpiť. Konajú sa tu tiež diskusie na rôznorodé témy, no priestor sa môže razom premeniť napríklad aj na kino alebo koncertnú sálu. Veríme, že onedlho by mala fungovať aj kaviareň.

Akademická etiketa

Vysokoškolských pedagógov oslovujeme na základe najvyššieho dosiahnutého titulu. Takáto akademická etiketa je na Univerzite Komenského zaužívaná už niekoľko desiatok rokov. Radenie titulov na základe najvyššej dôležitosti je nasledovné:

Bc. (bakalár) < Mgr. (magister) < PhD. (doktor) < doc. (docent) < prof. (profesor)

Samosprávu vysokej školy tvorí akademický senát, rektor, prorektor, dekan a prodekan. Najvyššie postaveným na univerzite je rektor, ktorému asistujú prorektori, z ktorých každý má na starosti jednu oblasť vzdelávania. Jednotlivé fakulty riadia dekani, ktorým sú podriadení prodekani. Ak potrebujete poradiť, skúste sa najskôr obrátiť na svojho študijného referenta. Pokiaľ vám referent nevie poradiť, môžete skúsiť prodekana, dekana, prorektora a až v krajnom prípade rektora.

Radka Rosenbergová