Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK

Nadpolovičná väčšina vedkýň má obavy z kariérneho poklesu a nedostatok času na svoje pracovné aktivity. Takto by sa dal zhrnúť výsledok výskumu Stanfordskej univerzity zameraného na vplyv pandémie na akademičky.


To, že súčasná situácia negatívne ovplyvňuje ich produktivitu a vedecký výkon, preukázala aj štúdia renomovaného časopisu Lancet.

Plné využitie vedeckého potenciálu akademičiek bolo problémom aj pred pandémiou. Poukázali na to aj výskumníčky z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré pred časom zmapovali situáciu v oblasti rovnosti príležitostí na našej univerzite. Interné pravidlá a politiky v rámci inštitúcie podľa nich síce bránia rodovo podmienenej diskriminácii, no politiky či opatrenia na podporu rodovej rovnosti absentujú.

Práve preto sa rozhodli zorganizovať podujatie „Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK: Súčasný stav a budúce stratégie“, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2021 od 9.00 h do 12.20 h na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho nosnou témou budú stratégie a projekty zamerané na vytváranie priaznivejších pracovných podmienok a profesionálny rozvoj zamestnankýň a zamestnancov UK.

Vítaní sú všetci, ktorí a ktoré sa budú na pripravovaných zmenách priamo podieľať, ale aj kolegovia a kolegyne so záujmom o témy súvisiace s rodovou rovnosťou a ľudskými zdrojmi na našej univerzite.

Podujatie organizujú členky slovenského tímu EQUAL4EUROPE, ktoré momentálne pracujú na návrhu plánu rodovej rovnosti.

Viac informácií o podujatí.