CHEMoUK-ovia v lete experimentovali

V dňoch 1. – 4. júla 2019 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) prvýkrát uskutočnilo letné sústredenie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu CHEMoUK.


09. 09. 2019 14.56 hod.

CHEMoUK je aktivita PriF UK zameraná na prácu so stredoškolákmi, jej cieľom je podporiť ich záujem o prírodovedné predmety, najmä chémiu. V rámci aktivity sa organizuje počas školského roka korešpondenčný seminár CHEMoUK určený pre študentov druhého a tretieho ročníka stredných škôl. Najlepší riešitelia korešpondenčného seminára sa môžu zúčastniť letného sústredenia, v rámci ktorého môžu experimentovať v zrekonštruovaných a moderne vybavených chemických laboratóriách PriF UK.

Korešpondenčné semináre majú v strednej Európe 125-ročnú tradíciu. Prvý seminár tohto typu (z matematiky) sa objavil v Maďarsku v roku 1894. Riešitelia tohto seminára sa neskôr stali špičkovými vedcami. S tradíciou korešpondenčného seminára z chémie začala v 80. rokoch minulého storočia aj PriF UK. Tento seminár dlhé roky fungoval pod odborným vedením pracovníkov fakulty, neskôr prešiel pod gesciu Slovenskej komisie Chemickej olympiády a Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV. Chemici ho poznali pod názvom KORSEM. Na začiatku bol seminár určený žiakom vyšších ročníkov (tretieho a štvrtého) gymnázií, neskôr sa cieľovou skupinou stali žiaci nižších ročníkov gymnázií. Pred piatimi rokmi však táto aktivita zanikla a takáto forma propagácie chémie na Slovensku, na rozdiel od okolitých európskych štátov, chýba.

Pracovníci chemických pracovísk PriF UK sa rozhodli seminár po rokoch oživiť. Korešpondenčná forma súťaže umožňuje zapojiť sa žiakom z celého Slovenska, čo prispieva nielen k propagácii chémie ako exaktného prírodovedného predmetu, ale rovnako aj k rozvoju znalostnej ekonomiky. Cieľom seminára je ukázať žiakom stredných škôl tvorivé riešenie chemických problémov, umožniť motivovaným a talentovaným žiakom prácu v laboratóriu počas letných prázdnin. Sústredenie umožňuje chemikom – nadšencom vybudovať si kontakty a vzájomne komunikovať, čo prispieva k vzniku perspektívnej a fungujúcej komunity mladých chemikov.

V januári 2019 sme spustili pilotný ročník korešpondenčného seminára CHEMoUK (www.fns.uniba.sk/chemouk). Do pilotného ročníka korešpondenčného seminára sa prihlásilo 92 žiakov z 34 stredných škôl na Slovensku. Riešenia úloh korešpondenčnej časti prvého ročníka CHEMoUKa odovzdalo 48 žiakov, traja najlepší riešitelia mali úspešnosť vyššiu než 80 %. Na letné sústredenie postúpilo 16 úspešných riešiteľov.

V korešpondenčnej časti seminára riešili stredoškoláci úlohy z kryštalografie, termogravimetrie, chemickej kinetiky, chemického modelovania, biochémie nukleových kyselín, organickej reaktivity, UV-Vis a NMR spektroskopie. Na letnom sústredení si mohli gymnazisti vyskúšať prácu v chemickom laboratóriu formou niekoľkohodinových cvičení. Každému cvičeniu predchádzala popularizačná prednáška z vybraného odboru chémie. Účastníci si vyskúšali z materiálovej chémie prípravu jednoduchého solárneho článku, z organickej a anorganickej chémie syntézu a charakterizáciu zlúčenín, z analytickej chémie separáciu potravinárskych farbív pomocou zónovej elektroforézy, z biochémie pokus s hemoglobínom a v rámci teoretickej chémie si odskúšali počítačové modelovanie organických molekúl.

Na stredných školách je často problém s experimentálnou výučbou chémie, najmä z dôvodu implementácie aktuálnych bezpečnostných predpisov pre prácu v chemických laboratóriách, ako aj finančných nárokov na laboratórne vybavenie a chemikálie. Preto sa v rámci letného sústredenia ponúkla stredoškolákom so záujmom o chémiu možnosť experimentovať v chemických laboratóriách PriF UK.

Henrieta Stankovičová,
Jana Chrappová, PriF UK