Univerzita Komenského v Bratislave vydala doteraz viac ako 5 500 publikácií

Bratislava, 19. júla 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), ktorá realizuje systematickú vydavateľskú činnosť pod vlastným menom od roku 1967, vydala doposiaľ viac ako 5 500 titulov v celkovom náklade vyše 3 milióny výtlačkov. Najpočetnejšiu skupinu vydaných titulov tvorí študijná literatúra, ktorej autormi sú v prevažnej väčšine pedagógovia a vedeckí pracovníci pôsobiaci na fakultách UK. Významné miesto vo vydavateľskej produkcii patrí aj vedeckým monografiám a zborníkom vedeckých prác.


19. 07. 2011 07.48 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

UK získala tzv. trvalé vydavateľské oprávnenie v roku 1967, na základe čoho zriadila svoje edičné stredisko. Prvým vydaným titulom boli skriptá pre poslucháčov farmácie Anorganická chémia od doc. Juraja Krätsmára-Šmogroviča. UK v roku 1990 ako prvá univerzita na Slovensku zriadila aj vlastné vydavateľstvo.

Vydavateľstvo UK poskytuje ročne edičný priestor približne 200 autorom študijnej literatúry a monografií a viac ako 800 autorom príspevkov v zborníkoch vedeckých prác. „Vlastná edičná činnosť prispieva ku skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu na najväčšej slovenskej univerzite a aktuálne sprístupňuje najvýznamnejšie výsledky vedeckej a pedagogickej činnosti na univerzite študentom i širokej odbornej verejnosti,“ uviedol riaditeľ Vydavateľstva UK RNDr. Sergej Troščák.

Produkcia Vydavateľstva UK každoročne rastie priemerne o 15 %. „V roku 2007 sme vydali 128 titulov, v roku 2008 – 156 titulov, v roku 2009 – 172 titulov a vlani 195 titulov. V prepočte teda vydáme každý druhý deň publikáciu,“ zhodnotil riaditeľ vydavateľstva. V minuloročnej produkcii vydavateľstva mali najväčšie zastúpenie Prírodovedecká fakulta UK s 39 titulmi, Filozofická fakulta UK s 38 titulmi a Lekárska fakulta UK s 22 vydanými titulmi. Tematická skladba produkcie Vydavateľstva UK odráža početnosť študijných odborov, v ktorých univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelanie.


Publikácie Vydavateľstva UK možno nájsť vo vybraných fakultných knižniciach UK a kníhkupectvách.

 

Vydavateľstvo UK v číslach

  • priemerná ročná produkcia predstavuje 130 titulov v celkovom náklade viac ako 60 tisíc výtlačkov
  • ročne vydá v priemere 60 titulov študijnej literatúry, 10 monografií, 40 zborníkov a 20 ročeniek študijných programov
  • v uplynulom roku (2010) vydalo 195 publikácií v celkovom náklade viac ako 62 tisíc výtlačkov, z nich 156 titulov bolo vydaných knižne a 39 na CD