Na pôde UK mimoriadne zasadala Slovenská rektorská konferencia

Na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) sa v piatok 13. mája 2011 uskutočnilo 58. mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Na zasadnutí bol prítomný aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Eugen Jurzyca. Rektori vysokých škôl sa zaoberali prípravou stanoviska k návrhu vecného zámeru novely zákona o vysokých školách. Na programe stretnutia bola aj metodika a rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2012.


13. 05. 2011 15.30 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

O výsledkoch rokovaní informovali na tlačovej konferencii minister Ing. Eugen Jurzyca, prezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. V úvode minister školstva zdôraznil, že na zasadnutí SRK odznela konštruktívna diskusia, z ktorej niektoré návrhy bude ministerstvo akceptovať. Jednou z diskutovaných tém bolo obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov aj odborníkmi bez týchto titulov. Ministerstvo naďalej tento návrh podporuje - za predpokladu, že pôsobenie týchto odborníkov potvrdí aj vedecká rada a funkčné miesto bude časovo obmedzené. Ako ďalej minister dodal: „Veľmi seriózne zvážime návrh – a zrejme ho budeme i akceptovať – aby školy naďalej používali tzv. platové tabuľky, s tým, že spodná hranica by bola fixovaná a zhora by limitované neboli.“

Ďalšou témou, ktorej sa rektori vysokých škôl na zasadnutí SRK venovali, bola metodika financovania a rozpis štátnej dotácie. Minister potvrdil, že vysokým školám nebudú krátené dotácie na študentov, ktorí budú počas akademického roka zo štúdia vylúčení.

Na zasadnutí SRK sa diskutovalo aj o štátnych skúškach. Podľa prezidenta SRK sa rektori vysokých škôl zhodujú v názore, že v určitých regulovaných povolaniach je štátna skúška podmienkou uplatnenia v praxi. „Myslíme si však, že nedôjde k zníženiu kvality, keď bude ťažisko postavené na záverečnej práci, ktorá ostane štátnou skúškou,“ dodal L. Vozár.

Rektor UK Karol Mičieta poukázal i na diskutovaný problém hospodárenia s financiami získanými z podnikania vysokých škôl. „Jedným z našich návrhov, ktorý bol pozitívne prijatý, bolo, aby vysoké školy mohli hospodáriť s mimorozpočtovými prostriedkami z podnikateľskej činnosti rovnocenne ako ostatné súkromné subjekty. V súčasnosti totiž takéto finančné prostriedky nemôžeme kapitalizovať,“ uviedol rektor UK.

Uznesenie Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré prijala na svojom mimoriadnom zasadnutí na pôde UK, poslúži podľa prezidenta SRK ako podporné stanovisko pre rozpracovanie zámeru legislatívneho znenia novely zákona o vysokých školách.

  

Zľava: Rektor UK prof. K. Mičieta, minister školstva Ing. E. Jurzyca, prezident SRK prof. L. Vozár

 

Tlačová konferencia po zasadnutí SRK

 

Foto: OVV