Chémii na UK priznali medzinárodnú akreditáciu

Známkou kvality Chemistry EUROBACHELOR® Label sa môže pochváliť ako prvý na Slovensku bakalársky študijný program Chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK). Osvedčenie prevzal 19. mája 2011 na slávnostnom zhromaždení v Aule UK garant tohto študijného programu doc. RNDr. Martin Putala, PhD., z rúk predsedu komisie pre pridelenie známky kvality Chemistry EUROBACHELOR® prof. RNDr. Pavla Drašara, DSc., (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha).


27. 05. 2011 15.22 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prideleniu osvedčenia predchádzala medzinárodná akreditácia tohto študijného programu, ktorý je zabezpečovaný na PriF UK v rámci platnej národnej akreditácie. Študijný program musel pre získanie osvedčenia splniť viaceré komplexné kritériá, najmä pokrytie vyžadovaného rozsahu vedomostí a praktických zručností predovšetkým v rôznych oblastiach chémie, ale aj fyziky a matematiky. Medzinárodná akreditačná komisia sa pri návšteve na fakulte podrobne zaujímala o metódy výučby, počet kontaktných hodín jednotlivých jej foriem, úroveň a dostupnosť odporúčanej literatúry. Členovia medzinárodnej akreditačnej komisie diskutovali s učiteľmi zabezpečujúcimi tento program, ako aj so študentmi, ktorí ho študujú. Prezreli si tiež laboratóriá základných cvičení. Výsledkom medzinárodnej akreditácie bol aj súbor odporučení pre ďalšie skvalitnenie programu.

Toto osvedčenie udeľuje ustanovená komisia Asociácie európskej tematickej siete pre vysokoškolské vzdelávanie v chémii (European Chemistry Thematic Network Association, ECTNA), združujúca 120 európskych univerzít a chemických spoločností. Osvedčenie umožňuje študentom daného študijného programu absolvovať časť štúdia na popredných európskych univerzitách s prenosom získaných kreditov, ako aj uchádzať sa o magisterské štúdium na týchto univerzitách s uznaním získaného bakalárskeho vzdelania.

doc. RNDr. Marta Sališová, CSc., PriF UK

Garant študijného programu docent Putala (vľavo) preberá osvedčenie o priznaní známky kvality Chemistry EUROBACHELOR® Label z rúk profesora Drašara, predsedu komisie pre jej prideľovanie.

Osvedčenie o priznaní známky kvality Chemistry EUROBACHELOR® Label