Univerzita Komenského predstavila projekt Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny

Dňa 22. septembra 2011 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné začatie realizácie projektu „Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny“.


22. 09. 2011 16.58 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na pozvanie rektora Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., sa na UK zišli štatutárni zástupcovia inštitúcií zapojených do realizácie výskumno-vývojového projektu. Cieľom slávnostného zasadnutia bolo oficiálne začatie realizácie projektu a predstavenie jeho zámeru vybudovať Kompetenčné centrum molekulárnej medicíny.

Hlavným partnerom Kompetenčného centra je Univerzita Komenského v Bratislave (Farmaceutická fakulta UK, Lekárska fakulta UK a Prírodovedecká fakulta UK). Ďalšími partnermi projektu sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita, Onkologický ústav sv. Alžbety a spoločnosti GENETON, BioScience Slovakia a Glaston. Rozpočet projektu, ktorý zastrešuje najmä aktivity, akými sú výskum a vývoj v oblastiach genomiky, proteomiky, metabolomiky a bioinformatiky, predstavuje viac ako 6,7 mil. eur.

Vybudovaním Kompetenčného centra molekulárnej medicíny, združujúceho špičkové vedecké inštitúcie, sa docieli transfer najmodernejších vedeckých poznatkov do klinickej praxe v oblasti diagnostiky a terapie závažných ľudských ochorení. Vo vznikajúcom centre bude možné na báze špičkovej diagnostiky, využívajúc metódy molekulárnej a bunkovej biológie, rozvíjať vysoko efektívne prístupy k terapii ťažko liečiteľných ochorení. Aktivity novoetablovaného centra budú v súlade s prioritami vednej a technickej politiky SR v oblasti zdravia a kvality života, ako aj rozvoja moderných technológií v biomedicíne. Výstupy centra budú využiteľné nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle, pretože biomedicína nesporne patrí medzi prioritné rozvojové oblasti záujmu vyspelých krajín.

Realizácia projektu umožní zvýšenie efektívnosti a úrovne excelentného výskumu a vývoja v Slovenskej republike v oblasti molekulárnej medicíny a biomedicíny a urýchli transláciu a transfer poznatkov zo základného výskumu do aplikačnej roviny. Zároveň podporí úzku spoluprácu medzi výskumnou a priemyselnou sférou a posilní rozvoj biotechnologických subjektov s komerčným potenciálom, ktorý sa v budúcnosti môže pretaviť do pokroku v kvalite zdravia a starostlivosti o zdravie.

Z globálneho pohľadu cieľom realizácie projektu bude snaha prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov,  tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Smerovanie projektu reflektuje závery 137. schôdze vlády Slovenskej republiky zo dňa 9. februára 2009, na ktorej bol schválený Návrh tretieho súboru opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy. Zámer a realizácia projektu je taktiež v súlade s prioritami Európskeho technologického inštitútu (EIT), ktorý je hlavnou iniciatívou EÚ s cieľom podporovať vynikajúce výsledky v oblasti európskych inovácií a poskytovať nové riešenia hlavných výziev, medzi inými aj v oblasti ochrany zdravia. V neposlednom rade projekt umožní zúčastneným zvýšiť intenzitu medzinárodných aktivít vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej molekulárno-biologickej konferencii (EMBC), do ktorej Slovenská republika nedávno vstúpila. Filozofia projektu a jeho hlavné výstupy pokrývajú hlavné ciele štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. Projekt nie je teda len odbornou prioritou pre zúčastnené inštitúcie, ale aj politickou TOP prioritou súčasnosti.

Princípy, na ktorých bude toto kompetenčné centrum postavené, sú definované ako otvorenosť, excelentnosť, flexibilita, nadregionálna a medzinárodná spolupráca. Samotné kompetenčné centrum je chápané ako niečo širšie, ako je samotný projekt.

Reálne fungovanie Kompetenčného centra ako efektívna platforma na spoluprácu medzi akademickým sektorom reprezentovaným excelentnými vedeckými skupinami a podnikateľským sektorom, by sa malo postupne stať základným stavebným kameňom pre vznik vedeckého parku.

 

Rektor UK prof. K. Mičieta (vľavo) a prorektor UK prof. J. Turňa

Predstavenie projektu Kompetenčného centra pre molekulárnu medicínu

Foto: Marian Kukan