Pedagogická fakulta UK jubiluje

Bratislava, 26. septembra 2011: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) si v roku 2011 pripomína 65. výročie svojho založenia. Jednotlivé pracoviská fakulty pripravujú v priebehu roka sprievodné podujatia určené slovenskej aj medzinárodnej odbornej verejnosti a vedeckej komunite.


26. 09. 2011 08.55 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Po aktuálnej zmene organizačnej štruktúry schválenej Akademickým senátom PdF UK má fakulta 8 ústavov, do ktorých je začlenených 16 katedier. Mnoho kvalitných ľudí potvrdilo svoju unikátnosť a opätovne uspelo vo výberových konaniach. Od novoprijatých zamestnancov sa očakáva prínos v oblasti inovácií a najmä nový pohľad na prácu v konkurenčnom prostredí.
 
„Fakulta potrebovala spustiť revitalizáciu. V rebríčkoch hodnotenia sme v posledných rokoch klesali, čo sa nové vedenie fakulty a univerzity postupne plánovanými zmenami snaží zastaviť a orientovať sa na poskytnutie jedinečných odborov v tvrdej konkurencii našich i zahraničných univerzít. Zmeny sú prirodzenou súčasťou života a očakávame, že prinesú pozitívne výsledky,“ uviedla dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

V rámci osláv 65. výročia organizuje PdF UK dňa 29. 9. 2011 vedeckú konferenciu pod názvom Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum v odboroch spojených s prípravou pedagógov, logopédov, sociálnych a poradenských pracovníkov? Záštitu nad konferenciou prevzala premiérka Slovenskej republiky prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., ktorá zároveň podujatie aj slávnostne otvorí. Okrem premiérky SR sa na otvorení zúčastnia aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Eugen Jurzyca a rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Súčasne s konferenciou bude prebiehať aj stretnutie Asociácie dekanov pedagogických fakúlt z Českej republiky a zo Slovenska. Svoju účasť na tomto stretnutí potvrdili zástupcovia všetkých pedagogických fakúlt pripravujúcich študentov na budúce povolanie učiteľa. Témou stretnutia bude Monitorovanie a parametrizovanie vedeckých a pedagogických výkonov vysokoškolských pracovníkov a Manažment a riadenie na úrovni stredného a vyššieho manažmentu v podmienkach VŠ.

"Jsme velmi rádi, že pedagogická fakulta nejvýznamnější slovenské univerzity navazuje opět intenzivní vztahy se svými partnerskými fakultami z Čech i ze Slovenska a jsme přesvědčeni, že spolupráce s PdF UK v Bratislavě se stane významným impulzem v rozvoji pregraduální přípravy pedagogických pracovníků v ČR i v SR," skonštatoval doc. PhDr. Jiří Škoda, PhD., prodekan pre štúdium Pedagogickej fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústi nad Labem.

Oslavy 65. výročia vyvrcholia slávnostným aktom v historických priestoroch Univerzity Komenského dňa 6. 12. 2011.

 

 

Bližšie informácie:

Marek Kmeť
manažér pre stratégie
Pedagogická fakulta UK