Veľká zlatá medaila UK pre profesora Pavla Povinca

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., udelil dňa 14. marca 2012 Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.


15. 03. 2012 09.14 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Veľká zlatá medaila UK je ocenením prof. Povinca za rozvoj fyzikálneho vzdelávania a bádania na Univerzite Komenského, vytvorenie medzinárodne uznávanej školy environmentálnej rádioaktivity a vynikajúce vedecké a pedagogické výsledky, ktoré významne prispeli k rozvoju európskej vedy a vzdelanosti.

Prof. Pavel Povinec ukončil v roku 1965 štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK - ako jeden z prvých absolventov jadrovej fyziky. Hneď po ukončení štúdia nastúpil na Katedru jadrovej fyziky PriF UK ako asistent a začal sa zaoberať meraním nízkych rádioaktivít. Patrí medzi spoluzakladateľov fyziky nízkych rádioaktivít a zaslúžil sa o vybudovanie experimentálnej základne katedry, o rozvoj základného a aplikovaného výskumu a vytvoril medzinárodne uznávanú školu fyziky nízkych rádioaktivít a environmentálnej rádioaktivity. Za svoju dlhoročnú činorodú prácu získal mnoho ocenení. V roku 2002 sa stal členom Ruskej akadémie prírodných vied a v roku 2005 bol členom tímu MAAE, ktorý získal Nobelovu cenu mieru.

Profesor Pavel Povinec - čerstvý držiteľ Veľkej zlatej medaily UK


Zdroj foto: www.dnp.fmph.uniba.sk