V Martine sa dnes uskutočnila slávnostná prehliadka novostavby Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra JLF UK

Za účasti rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. K. Mičietu, prorektorov UK prof. D. Meška, doc. I. Ostrovského a doc. J. Pekára, vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK), ako i ďalších významných hostí sa dnes (15. marca 2012) uskutočnila slávnostná prehliadka novostavby Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra JLF UK.


15. 03. 2012 12.28 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Toto moderné multifunkčné centrum bolo vybudované v rámci projektu podaného z operačného programu Výskum a vývoj, Prioritná os 5 - Infraštruktúra vysokých škôl. Objekt sa nachádza v lokalite medzi Vysokoškolským internátom a Malou aulou JLF UK. Komplex, ktorý je členený na tri časti, začala fakulta budovať v júni 2011. V suteréne centra sa bude nachádzať sklad kníh a archív. Na prízemie sa presťahuje knižnica s výpožičkou, čitáreň a predajňa kníh. Prvé poschodie bude slúžiť ako študovňa, miesto pre stretávanie sa študentov, sú tam taktiež priestory pre multimediálnu výučbu, e-learning a elektronickú výučbu cudzích jazykov. Na druhom poschodí bude Ústav informačných technológií, záložné datacentrum, dokumentové pracovisko a priestory pre virtuálnu výučbu - tzv. simulačné centrum fakulty.

Prepojenie knižnice s viacerými typmi študovní, dokumentačným pracoviskom, multimediálnymi študovňami a pracoviskom IT je unikátne riešenie, ktorého realizácia sa odrazí nielen v zlepšení možností pre interaktívne štúdium a samoštúdium, ale i v zlepšení možností zabezpečenia a poskytovania študijných materiálov či zlepšenia možností archivácie dát.

Stavba bola financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %), štátneho rozpočtu (10 %) a vlastných zdrojov fakulty (5 %).

Bližšie informácie o slávnostnej prehliadke novostavby Vám prinesieme v aprílovom čísle Našej univerzity.

 Novostavba moderného multifunkčného centra Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine


Foto: Milan Šulov