Univerzita Komenského v Bratislave oslávila 420. výročie narodenia učiteľa národov

Bratislava, 28. marca 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si dnes pripomenula 420. výročie narodenia učiteľa národov – Jána Amosa Komenského. Deň jeho narodenia (28. marec) sa stal na Slovensku aj sviatkom všetkých pedagógov.


28. 03. 2012 16.18 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na slávnostnom podujatí v Aule UK zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., význam posolstva tohto významného mysliteľa, pokrokového pedagóga, kresťanského filozofa a humanistu: „Škola, výchova a vzdelávanie mládeže sú tou pravou podstatou odkazu Komenského, tak, ako vždy boli centrom jeho života a diela – ako zlepšiť spoločnosť, ako dospieť k panharmónii celého ľudstva. Je to v našich rukách! Je to naša historická zodpovednosť voči všetkým, ktorí prídu po nás - urobiť všetko pre to, aby prevládol humánny odkaz Jána Amosa Komenského.“

Komenský spojil vo svojom diele tradície humanizmu, kresťanskej filozofie a  novokoncipovanej pedagogiky. „Ako pedagóg veril, že vzdelanostná úroveň jedinca je základom pre ľudskú i národnú toleranciu. Ako humanista veril, že človeka i ľudstvo treba prebudiť a ukázať mu cestu k mravnosti. Dôraz pritom kládol nielen na náboženské a prirodzené mravné vedomie človeka, ale zdôrazňoval aj hodnotu práce, usilovnosti, podnikavosti či vedomostí,“ uviedol vo svojom príhovore rektor UK.

Súčasťou dnešného podujatia bol aj odborný referát o odkaze J. A. Komenského kultúre a vzdelávaniu, ktorý pripravil popredný slovenský komeniológ prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc., a odprezentovala doc. PhDr. Zita Baďuríková, CSc., z Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UK. Na podujatí zaznel aj prednes výberu diela J. A. Komenského v podaní študentiek Filozofickej fakulty UK, ako i hudobný program v réžii speváckeho zboru Pedagogickej fakulty UK Comenius pod vedením dirigenta doc. PaedDr. Sergeja Mironova, CSc.

Na pôde univerzity bola slávnostne otvorená aj výstava k 420. výročiu narodenia učiteľa národov, ktorá prezentuje 44 dokumentov z fondov Archívu UK a osobného fondu zakladateľa komeniológie Jána Kvačalu. Taktiež je tu vystavených 20 medailí a 2 plakety z archívnej zbierky UK. Akademická knižnica UK vystavuje 55 kníh. Najstarším vystaveným výtlačkom (z roku 1891) je jedno z najznámejších Komenského diel – Labyrint světa a ráj srdce. Výstava bude sprístupnená do konca apríla 2012 (historická budova UK na Šafárikovom námestí, 1. poschodie – pred Aulou UK).

Podrobné informácie o živote a diele J. A. Komenského sú k dispozícii na webstránke UK: Univerzita Komenského a J. A. Komenský (autor textov: prof. J. Pšenák).

Doc. Zita Baďuríková z Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UK

Zľava: prorektor UK doc. J. Pekár, doc. Z. Baďuríková, rektor UK prof. K. Mičieta, prorektor UK prof. D. Meško

Spevácky zbor Comenius z Pedagogickej fakulty UK pod vedením doc. S. Mironova

Otvorenie výstavy k 420. výročiu narodenia J. A. Komenského; vľavo: Mgr. M. Grófová z Archívu UK, PhDr. D. Gondová z Akademickej knižnice UK


Foto: Marian Kukan