Univerzita Komenského prerozdelila mladým vedcom a učiteľom viac ako 300 000 eur

Bratislava, 24. apríla 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes už po šestnásty raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK. Granty UK získalo 322 projektov, ktoré univerzita podporila sumou 302 300 eur, čo je v priemere na jeden grant takmer 940 eur.


24. 04. 2012 10.51 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Možnosť zapojiť sa do 16. ročníka tejto celouniverzitnej aktivity využilo 636 žiadateľov. Kým v prvom roku zavedenia grantov, v roku 1997, sa o ne zaujímalo len 73 mladých pracovníkov UK, vlani univerzita evidovala 580 žiadostí. O Granty UK mohli aj v tomto roku požiadať mladí univerzitní pracovníci vo veku do 30 rokov. Odborné komisie odporučili na udelenie grantov 322 projektov, čo predstavuje približne polovicu financovaných projektov z celkového počtu žiadostí. „Ako konštatovala odborná porota, ktorá vyhodnocovala projekty, postupne sa zvyšuje aj ich kvalita, rastie ich invenčnosť, ako i profesionalita spracovania,“ zhodnotil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Viac ako polovicu schválených projektov podali riešitelia vo veku do 28 rokov.

Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami UK si prvenstvo i v tomto roku udržala Prírodovedecká fakulta UK, ktorá predložila 212 projektov, z nich bolo úspešných 108 projektov. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK podala 128 projektov, z ktorých bolo podporených 65. Tretie miesto v počte podaných projektov patrí Lekárskej fakulte UK, z ktorej bolo zaevidovaných 58 žiadostí. 29 z nich získalo grant. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine podala 54 projektov, z ktorých bolo úspešných 27.

Záujem o granty narástol aj v radoch doktorandov a mladých vedcov z oblasti humanitných vied. „Dôkazom je 21 pridelených grantov zo 41 žiadostí Filozofickej fakulty UK, 21 podporených projektov zo 42 žiadostí Pedagogickej fakulty UK či 9 pridelených grantov z 18 návrhov predložených Právnickou fakultou UK,“ dodal rektor UK.

Zoznam pridelených Grantov UK 2012

Mladí vedeckí pracovníci UK na slávnostnom odovzdávaní Grantov UK

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., počas príhovoru

Univerzita Komenského podporila v tomto roku 322 projektov mladých vedeckých pracovníkov.

Viac fotografií: www.facebook.com/Comenius.University

Foto: Marian Kukan