Univerzita Komenského je otvorená aj študentom so zdravotným postihnutím

Bratislava, 21. januára 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) prijíma každoročne aj študentov so špecifickými potrebami. Ich zdravotné znevýhodnenie v školskom prostredí im pomáha prekonávať univerzitné Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK.


21. 01. 2013 08.04 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na UK každoročne študuje približne 50 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným, viacnásobným), ktorí potrebujú pri štúdiu primerané úpravy, technickú, akademickú alebo humánnu pomoc. „Najmä pre nich sú určené služby Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK,“ hovorí riaditeľka tohto pracoviska PaedDr. Elena Mendelová, CSc. I keď neexistuje presná štatistika (nie všetci študenti informujú školu o svojom postihnutí), v akademickom roku 2012/2013 je evidovaných 238 študentov, z toho podstatná časť s civilizačnými ochoreniami. Počet študentov so špecifickými potrebami sa však na UK z roka na rok zvyšuje. Pribúdajú aj študenti s poruchami učenia.

Aktivity centra
Centrum poskytuje základné informácie o podmienkach štúdia a poradenstvo k príprave naň. Počas štúdia ponúka študentom rôzne služby v závislosti od druhu a stupňa ich zdravotného postihnutia alebo poruchy. „V aktuálnom akademickom roku patria k najčastejším službám kurzy používania asistenčných technológií, nácvik orientácie v prostredí UK, zabezpečovanie študijnej literatúry v prístupnej forme pre nevidiacich, zabezpečenie tlmočenia pre nepočujúcich a komunikačných pomôcok pre nedoslýchavých či individuálne vyučovanie vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,“ vymenúva E. Mendelová. Študenti majú k dispozícii počítačovú miestnosť s asistenčnými technológiami – čítače obrazovky, zväčšovacie programy, braillovské riadky, televízne lupy, braillovské tlačiarne, atď.

Aktivity centra si pochvaľujú aj samotní študenti, ktorí služby využívajú. Kristína Petríková, študentka 1. ročníka Pedagogickej fakulty UK, je sluchovo postihnutá. „Centrum podpory mi veľmi pomáha, napríklad mi bezplatne zabezpečuje na každú prednášku artikulačných tlmočníkov, čo mi značne uľahčilo život,“ hovorí Kristína. Centrum jej tiež zabezpečuje individuálnu výučbu z matematiky. Študentka špeciálnej pedagogiky dodáva: „Záujemcom, ktorí majú podobné postihnutie ako ja, odporúčam, aby pri výbere vysokej školy brali do úvahy aj to, či má daná škola tzv. centrum podpory. V zahraničí je takéto centrum bežná vec, ale na Slovensku je to ešte stále rarita.“

Natália Turčinová je študentkou 3. ročníka Prírodovedeckej fakulty UK. Odmalička trpí svalovou atrofiou, ktorá ju pripútala na invalidný vozík. Školu si vyberala aj podľa prístupnosti: „Je úplne debarierizovaná, čo je pre mňa ako vozičkárku obrovskou výhodou.“ Centrum podpory jej zabezpečilo bezbariérový apartmán a pomohlo nájsť osobných asistentov. „Som veľmi vďačná, že takéto centrum existuje a funguje v rámci Univerzity Komenského,“ hovorí Natália, ktorá po skončení magisterského štúdia plánuje študovať na Právnickej fakulte UK.

Pred podaním prihlášky
Záujemcovia o štúdium na UK s ťažkým zdravotným postihnutím by mali ešte pred podaním prihlášky na štúdium kontaktovať Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (http://cezap.sk), ktoré im okrem základnej orientácie môže sprostredkovať kontakty a zorganizovať stretnutia so študijným prodekanom, zástupcom príslušnej katedry či gestorom vybraného študijného programu. „Uchádzač však tiež môže kontaktovať priamo koordinátora pre študentov so zdravotným postihnutím, ktorý pôsobí na každej fakulte,“ upresňuje riaditeľka centra.

Doplnkové informácie

Bezbariérovosť na UK

Univerzita Komenského má z hľadiska fyzickej prístupnosti svoje špecifiká. „Netvorí ju ucelený komplex, budovy jednotlivých fakúlt a vysokoškolských internátov sú lokalizované na rôznych miestach Bratislavy. Niektoré sú plne prístupné, iné na debarierizáciu iba čakajú,“ uvádza E. Mendelová. Vysokým stupňom prístupnosti sa vyznačujú budovy Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, novozrekonštruovaný areál Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, Právnickej fakulty UK a podstatná časť priestorov Filozofickej fakulty UK. „Je potešiteľné, že v posledných rokoch sa významne zlepšili aj podmienky na internátoch. Bezbariérový pohyb aj komfortné ubytovanie čaká na študentov s obmedzenou mobilitou v bezbariérových bunkách v internáte Družba a v bezbariérových apartmánoch Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra - Mlyny,“ dodáva riaditeľka centra. Zlepšujú sa aj možnosti cestovania – v dôsledku postupného zaraďovania nízkopodlažných vozidiel mestskej dopravy na trasách, na ktorých sa študenti presúvajú z internátu na fakulty.

Študentka UK Natália Turčinová v bezbariérovom apartmáne na internáte Družba

Foto: Vladimír Kuric